2013. Február 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosítása.
2.a - Kőszeg Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
2.b - Az önkormányzat saját bevételeinek összegének, valamint adósságot keletkeztető ügyletei értékének megállapítása.
3. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása valamint a közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv jóváhagyása.
5. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása. (Az anyagot később küldjük.)
6. - A háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozásába adásáról szóló megállapodások módosítása.
7. - A városüzemeltetési - műszaki fenntartási feladatok keretszámainak a meghatározása.
8. - A 7258/2 hrsz-ú üdülőépület és udvar megnevezésű földrészlet belterületbe vonása.
9.a - Vagyonügyek: A 3826 hrsz-ú beépítetlen terület önkormányzat részére történő felajánlása.
9.b - Vagyonügyek: Nyilatkozat a 1160/4 hrsz-ú kivett épület és udvar elővásárlási jogáról.
9.c - Vagyonügyek: A Dózsa Gy. u. 21. fszt. 3. alatti üres lakás hasznosítása.
9.d - Vagyonügyek: A Várkör 8. sz. alatti üzlethelyiség további hasznosítása.
10. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott döntésekről.
11. - Egy mappában a 2013. február 28-i képviselő-testületi ülés anyagai.
12. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése.
13. - Sürgősségi előterjesztés: Az ISPA projekt üzemeltetési szerződése
6. napirendi pont:
A háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozásába adásáról szóló megállapodások módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának nehéz anyagi helyzetére hivatkozással a háziorvosok szerződésének módosítását terjesztem elő azzal, hogy a részükre nyújtott anyagi támogatást a továbbiakban nem tudjuk biztosítani. A felnőtt háziorvosok számára 300.000,- Ft, a gyermek háziorvosok számára 400.000,- Ft támogatást biztosítottunk éves szinten a rezsiköltségekhez.
Egyidejűleg előterjesztem dr. Unger Péterrel kötött, a sportorvosi feladatok ellátásáról szóló megállapodás felmondásáról szóló határozati javaslatot is, szintén a fenti indokokból kifolyólag. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-a alapján a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosítása a megyei önkormányzat feladata, ez tehát a helyi önkormányzatok számára nem kötelező feladat. A megállapodás szerint havi 50.000,- Ft vállalkozói díjat fizettünk a sportorvos számára, a felmondási idő 3 hónap.
Ehhez kapcsolódóan a Pusztai Eü. Bt-vel 2012. szeptember 1-jén létrejött, a központi orvosi ügyelet helyiségei használatáról és azok fenntartási költségei viseléséről szóló Megállapodás meghosszabbítása is szükséges, mivel az határozott időre, 2012. december 31-ig szólt. Tekintettel arra, hogy a Többcélú Kistérségi Társulással kötött, a központi orvosi ügyelet ellátásról szóló megbízási szerződés is 2013. június 30-ig meghosszabbításra került, ezért javaslom a költségviselésről szóló megállapodás ily módon történő meghosszabbítását. A víz- és csatornadíj tényleges elosztásának megfelelően lett a megállapodás módosítva Dr. Pusztai Szilveszter és a Pusztai Eü. Bt. Vonatkozásában.

Az előterjesztést két bizottság tárgyalta: a Humánerőforrás Bizottság az I. és II. határozati javaslatot 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodással, a III. határozati javaslatot egyhangúan elfogadásra ajánlja.
A Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság az I. és II. határozati javaslatot egyhangúan, a III. határozati javaslatot 7 igen, 1 nem arányban elfogadásra ajánlja.

Tisztelettel kérem a képviselő-testületet a határozati javaslatok megvitatására és elfogadására!

Kőszeg, 2013. február 22.

A polgármester nevében:

Dr. Nagy Edina s.k.
igazgatási és építéshatósági osztályvezetőI. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 1-jei hatállyal a közte és Vecseiné dr. Kiss Gabriella között, a közte és Parádiné dr. Ágoston Zsuzsanna között, a közte és dr. Bakács Ákos között, a közte és dr. Prugberger János között, a közte és dr. Pusztai Szilveszter között, a közte és dr. Nedeczky Veronika között a háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátásáról szóló – a határozat melléklete szerinti – szerződés-módosításokat jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Dr. Nagy Edina igazgatási és építéshatósági osztályvezető
Határidő: 2013. március 1.


II. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és Dr. Unger Péter között 2006. február 1-jén létrejött, a sportorvosi feladatok ellátásáról szóló megállapodást 2013. március 1-től számított 3 hónapra rendes felmondással felmondja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.


Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Dr. Nagy Edina igazgatási és építéshatósági osztályvezető
Határidő: 2013. március 1.

III. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és a Pusztai Eü. Bt. között 2012. szeptember 1-jén létrejött, a központi orvosi ügyelet helyiségei használatról és azok fenntartási költségei viseléséről szóló megállapodás – a határozat melléklete szerinti – módosítást jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Dr. Nagy Edina igazgatási és építéshatósági osztályvezető
Határidő: azonnal

(A szerződéstervezeteket lsd. a letölthető formátumban.)