2013. Február 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosítása.
2.a - Kőszeg Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
2.b - Az önkormányzat saját bevételeinek összegének, valamint adósságot keletkeztető ügyletei értékének megállapítása.
3. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása valamint a közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv jóváhagyása.
5. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása. (Az anyagot később küldjük.)
6. - A háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozásába adásáról szóló megállapodások módosítása.
7. - A városüzemeltetési - műszaki fenntartási feladatok keretszámainak a meghatározása.
8. - A 7258/2 hrsz-ú üdülőépület és udvar megnevezésű földrészlet belterületbe vonása.
9.a - Vagyonügyek: A 3826 hrsz-ú beépítetlen terület önkormányzat részére történő felajánlása.
9.b - Vagyonügyek: Nyilatkozat a 1160/4 hrsz-ú kivett épület és udvar elővásárlási jogáról.
9.c - Vagyonügyek: A Dózsa Gy. u. 21. fszt. 3. alatti üres lakás hasznosítása.
9.d - Vagyonügyek: A Várkör 8. sz. alatti üzlethelyiség további hasznosítása.
10. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott döntésekről.
11. - Egy mappában a 2013. február 28-i képviselő-testületi ülés anyagai.
12. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése.
13. - Sürgősségi előterjesztés: Az ISPA projekt üzemeltetési szerződése
9.a napirendi pont:
Vagyonügyek: A 3826 hrsz-ú beépítetlen terület önkormányzat részére történő felajánlása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kolnhofer Ernőné a tulajdonát képező kőszegi 3826 hrsz-ú 187 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanának önkormányzat részére történő ingyenes felajánlásával fordult hozzánk.
Az ingatlan a Királyvölgybe felvezető gyalogút mentén és a területrész bal oldalán megépült lakóházak és gazdasági épületek között található. A terület gyepes és fákkal borított, magasabb oldalán tujákkal beültetett közmű nélküli ingatlan.
A hatályos Rendezési Terv alapján a terület kertvárosias lakóterület (Lk-A1K) övezetbe tartozik, azonban beépítésre az ingatlan kis mérete, valamint a terepadottságok miatt alkalmatlan.

Az ingatlan forgalmi értékének meghatározására értékbecslőt kértünk fel, aki a területre 46.750,-Ft értéket állapított meg.
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II.2.) rendelet szerint vagyon tulajdonjogának ingyenes elfogadásáról a Képviselő-testületnek kell döntést hoznia.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot 6 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2013. február 22.

A polgármester nevében:

Danka Lajos s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 3826 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan ingyenes felajánlását elfogadja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, Dr. Bakács Nóra jogtanácsos
Határidő: Azonnal