2013. Február 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosítása.
2.a - Kőszeg Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
2.b - Az önkormányzat saját bevételeinek összegének, valamint adósságot keletkeztető ügyletei értékének megállapítása.
3. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása valamint a közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv jóváhagyása.
5. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása. (Az anyagot később küldjük.)
6. - A háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozásába adásáról szóló megállapodások módosítása.
7. - A városüzemeltetési - műszaki fenntartási feladatok keretszámainak a meghatározása.
8. - A 7258/2 hrsz-ú üdülőépület és udvar megnevezésű földrészlet belterületbe vonása.
9.a - Vagyonügyek: A 3826 hrsz-ú beépítetlen terület önkormányzat részére történő felajánlása.
9.b - Vagyonügyek: Nyilatkozat a 1160/4 hrsz-ú kivett épület és udvar elővásárlási jogáról.
9.c - Vagyonügyek: A Dózsa Gy. u. 21. fszt. 3. alatti üres lakás hasznosítása.
9.d - Vagyonügyek: A Várkör 8. sz. alatti üzlethelyiség további hasznosítása.
10. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott döntésekről.
11. - Egy mappában a 2013. február 28-i képviselő-testületi ülés anyagai.
12. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése.
13. - Sürgősségi előterjesztés: Az ISPA projekt üzemeltetési szerződése
12. napirendi pont:
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése.

Tisztelt Képviselő-testület!


A 2013. január 1-jén megalakult Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését, illetve a közös hivatal működési és fenntartási költségeit a megkötött megállapodás 4.2. pontja alapján a képviselő-testületek együttes ülésen határozzák meg.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a vonatkozó jogszabályoknak illetve a megkötött megállapodásnak megfelelően elkészítettük, melyet az 1. számú melléklet kiemelt előirányzatonként tartalmaz.
A közös önkormányzati hivatal 2013. január 1-jétől a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása Munkaszervezetének megszűnését követően átvette a munkaszervezeti feladatokat, melynek kiadásait és bevételeit elkülönítetten szerepeltettük az 1. számú mellékletben. A munkaszervezeti feladatokat a társult települések a Többcélú Kistérségi Társulásra vonatkozó megállapodásban rögzített módon finanszírozzák, ezért a közös hivatalhoz kapcsolódóan a településenkénti hozzájárulás megállapításánál ezen feladat kiadásai és bevételei levonásra kerültek.
A kiadás oldalon tervezett kiemelt előirányzatok a közös hivatal egészére (velemi kirendeltséggel együtt) vonatkoznak, tehát a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok a megállapodásban rögzített 44 fő személyi jellegű kiadásait és járulékait, valamint a kőszegi székhely hivatal és a velemi kirendeltség működéséhez kapcsolódó dologi kiadásokat tartalmazza.
A megállapodás 4.2. pontja alapján az állami támogatás feletti költségek az önkormányzatokat lakosságszám arányában terhelik oly módon, hogy Bozsok és Velem község lakosságszámára eső részéhez: Bozsok Község Önkormányzata 43%-kal, Velem Község Önkormányzata 57%-kal járul hozzá.
A fentiek alapján a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásainak főösszege (a bevételi főösszeggel egyezően) 282 031 E Ft, melyből személyi juttatások összege 166 724 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok összege 44 407 E Ft, a dologi kiadások összege 70 900 E Ft. A közös hivatal saját bevételekkel és állami támogatásokkal nem fedezet kiadásaihoz az 1. számú mellékletben részletezetek alapján Kőszeg Város Önkormányzata 101 106 E Ft-tal, Velem Község Önkormányzata 3 587 E Ft-tal, Bozsok Község Önkormányzata 2 706 E Ft-tal, járul hozzá.

Kérem a Tisztel Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2013. február 25.Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia, pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő: folyamatos


(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)