2013. Február 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosítása.
2.a - Kőszeg Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
2.b - Az önkormányzat saját bevételeinek összegének, valamint adósságot keletkeztető ügyletei értékének megállapítása.
3. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása valamint a közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv jóváhagyása.
5. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása. (Az anyagot később küldjük.)
6. - A háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozásába adásáról szóló megállapodások módosítása.
7. - A városüzemeltetési - műszaki fenntartási feladatok keretszámainak a meghatározása.
8. - A 7258/2 hrsz-ú üdülőépület és udvar megnevezésű földrészlet belterületbe vonása.
9.a - Vagyonügyek: A 3826 hrsz-ú beépítetlen terület önkormányzat részére történő felajánlása.
9.b - Vagyonügyek: Nyilatkozat a 1160/4 hrsz-ú kivett épület és udvar elővásárlási jogáról.
9.c - Vagyonügyek: A Dózsa Gy. u. 21. fszt. 3. alatti üres lakás hasznosítása.
9.d - Vagyonügyek: A Várkör 8. sz. alatti üzlethelyiség további hasznosítása.
10. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott döntésekről.
11. - Egy mappában a 2013. február 28-i képviselő-testületi ülés anyagai.
12. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése.
13. - Sürgősségi előterjesztés: Az ISPA projekt üzemeltetési szerződése
2.a napirendi pont:
Kőszeg Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

Kőszeg Város Önkormányzata
2013. évi költségvetéséről
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem elő:

A Kormány gazdaságpolitikai elképzelései:
A Kormány elképzelése szerint 2013- ban a bruttó ha-zai termék (GDP) növekedése 1,3 %-os, az államház-tartás hiánya a GDP 2,7 %-ában tervezett.
A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában az államháztartás stabilitásának megőrzése és a nö-vekedés beindítása áll a Széll Kálmán Terv segítsé-gével. Magyarország célja 2013-ban egy ambiciózus gazdasági növekedés megalapozása, lassú kilábalás az euroövezeti válságból. A Kormány célja, hogy a refor-mok elérjenek az emberekhez, és az erőfeszítések a munkahelyek teremtésében, a gazdaság és a bérek nö-vekedésében nyilvánuljanak meg.

Központi forrásból származó bevételek:
A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer alapjaiban változik meg. A megmaradó feladatok tekintetében a forrássza-bályozás is átalakul, új finanszírozási struktúra kerül kialakításra. A törvényjavaslat az önkormányzati tá-mogatásokat a szakmai törvények előírásai alapján ha-tározza meg.
A 2013. évi szervezeti változások a következők:
- Létrejött a járási hivatal: okmányirodai, gyámügyi, egyes szociális ügyek, és egyéb feladatok ellátására.
- Létrejött a közös hivatal Velem és Bozsok önkor-mányzata részvételével
- A többcélú társulás 2013. június 30-ig látja el vállalt feladatait, majd megszűnik vagy átalakul. Az óvodák, a gondozási központ, a bölcsőde és az egyéb feladatok ellátása, illetve az intézmények fenntartása visszakerül az önkormányzathoz vagy ellátható új önkormányzati társulás útján is. A társulás munkaszervezetének meg-szűnésével a fenti intézmények gazdálkodási feladatait, valamint a társulás munkaszervezetének egyéb felada-tait 2013. január 1-jétől a Kőszegi Közös Önkormány-zati Hivatal látja el.
- Az eddig a megyei múzeumi szervezethez tartozó városi múzeumok fenntartása az önkormányzathoz ke-rült
- A köznevelési törvény alapján az általános iskolák, a gimnázium és a zeneiskola fenntartása az államhoz kerül, az önkormányzat pedig nyilatkozott arról, hogy az épületek működtetési kötelezettségét gazdasági te-herviselő képessége miatt vállalni nem tudja. Az isko-lákkal kapcsolatos működtetési kötelezettség átadá-sával 195 192 E Ft befizetési kötelezettséget vállalt az önkormányzat.
Továbbra is önkormányzati feladat marad a közneve-lési intézményekben az intézményi étkeztetés megszer-vezése, amely bővült a Dr. Nagy László EGYMI-ben tanuló gyermekek étkeztetésével is. A jogszabály ugyanis a települési önkormányzat feladatává teszi a közigazgatási területén működő köznevelési intézmé-nyekben a gyermekek napközbeni étkeztetését.

A szervezeti változásoknak megfelelően a finanszí-rozási struktúra is átalakult:
- Az iskolák fenntartásának átvétele miatt a helyben maradó szja 8%-ából 5%, és a gépjárműadó 60%-a el-vonásra kerül (105 555 E Ft), valamint megszűnik a jövedelemkülönbség mérséklés (252 379 E Ft) rendsze-re is.
Az önkormányzati kötelező feladatok ellátását általá-nos működési támogatás biztosítja, amelynek része az önkormányzati hivatal működésének, és a település üzemeltetési, fenntartási feladatoknak (zöldterület és közterület fenntartás, utak, hidak fenntartása, a közvi-lágítás és a köztemetők üzemeltetése) a támogatása. A támogatásokat csökkenti az önkormányzat elvárt bevé-tele.
Megmaradt az idegenforgalmi adóhoz biztosított tá-mogatás, az egyes jövedelempótló támogatások kiegé-szítése és a pénzbeli szociális ellátások támogatása is.
A közoktatás területén az önkormányzat fő feladata az óvodai ellátás. A finanszírozás során a szakmai jog-szabályi előírások alkalmazásával a központi költség-vetés biztosítja az óvodapedagógusok, és a munkájukat közvetlenül segítők kötelező illetményét és ezek járu-lékait, figyelembe véve a törvény nevelésszervezési pa-ramétereit. Emellett kötött felhasználású támogatással járul hozzá az óvoda működtetéséhez. (2013-ban egész évre társulási fenntartással tervezve.)
A központi költségvetés a könyvtári és közművelődé-si feladatok ellátásához lakosságszám-arányos támoga-tást biztosít. Az átvett múzeumok működése szintén támogatott.
A szociális területen az átmeneti és a napközbeni el-látásokhoz társulási feladatellátás esetén létszám ará-nyosan többlettámogatás igényelhető. A bentlakásos el-látások esetében a szakmai jogszabályokban előírt kö-telező szakmai létszám kötelező illetményét és ezek já-rulékait, továbbá intézmény-üzemeltetési támogatást biztosít a központi költségvetés. (2013-ban egész évre társulási fenntartással tervezve.)
A költségvetési törvény, és a koncepció elvei alapján az intézményeknek egységes szempontrendszert hatá-roztunk meg.


A működés bevételi forrásai:
A működési saját bevételek az előző évi teljesítés alapján tervezettek, az intézményi saját bevételek, és a hatósági bevételek esetében további bővülés nem vár-ható.
A működési bevételek között a helyi adó bevételek hangsúlyos részt képviselnek, a rendelettervezetben 357 694 E Ft a teljesített bevételek és az elfogadott adórendelet alapján tervezett adóbevétel, amely tartal-mazza a kedvezmények, mentességek csökkentését is. Az önkormányzat szempontjából tehát továbbra is fon-tos feladat a vállalkozások letelepedésének segítése, amely forrásbővülést jelentene.

A működési kiadások tervezése:
Az önkormányzat számára elsődleges cél az intéz-ményrendszer és az önkormányzat működőképessé-gének megőrzése, a kiadások tervezésénél ezt az elvet vettük figyelembe. A bevételek alacsony volumene mi-att az önkormányzat teljes feladatellátását felülvizs-gáltuk, a lehetséges kiadási előirányzat csökkenté-seket, és bevételi előirányzat növeléseket a rendelet tartalmazza.
Az 1. olvasathoz képest a változásokat a 6. számú információs táblában mutattuk be.
Beépült a tervezetbe:
- a belső ellenőrzési feladatok ellátásának költsége: 1 500 E Ft
- a digitális közműtérkép továbbvezetése: 3 860 E Ft
- a járó beteg szakellátás működési hozzájárulása: 10 000 E Ft
- a Kőszeg és Vidéke újság kiadása: 1 500 E Ft ön-kormányzati támogatással
- az orvosi alapellátás támogatása: 1 000 Ft ön-kormányzati támogatással
(A melléklet a végleges rendeletnek nem része!)

A jogszabályok alapján működési hiány (külső fi-nanszírozási bevétel) nem tervezhető, a bevételek és a kiadások egyensúlya azonban kizárólag kiegészítő támogatás (80 000 E Ft) tervezésével biztosítható.
A jogszabályok előírják a rendeletben a kötelező, az önként vállalt, illetve az állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek el-különített bemutatását. A rendeletben szereplő mű-ködési kiadások és bevételek feladatjelleg szerinti elkülönítését a 3. számú információs tábla tartal-mazza.

A rendelettervezet nem tartalmazza a 4. számú in-formációs táblában található előirányzatokat.

Ellátásuk kizárólag az intézményi és az önkor-mányzati kötelező feladatok elégséges forrásának biztosítása után lehetséges.

1. A közalkalmazottaknál a központi bértábla emel-kedése nem várható, így a jelenleg érvényben lé-vő bértábla szerinti illetményekkel számoltunk. A rendszeres személyi juttatásokat személyenként vettük figyelembe a bértábla alapján. Az alapil-letmények előirányzata a tervezetben 95 %-os szinten szerepel. A pótlékok köre nem bővült. A kötelező átsorolásokat, és az egyéb törvény sze-rinti kötelező juttatásokat figyelembe vettük. A nem rendszeres személyi juttatások között adható juttatások nem szerepelnek, egyéb juttatások a 2012. évi szinten tervezettek.

2. A köztisztviselők illetményalapja várhatóan nem változik. Az önkormányzati hivatal személyi ki-adásainál a személyi állományban bekövetkezett változásokkal és átsorolásokkal számoltunk, il-letménykiegészítésnél a rendeletben hatályos mér-tékkel kalkuláltunk. Az egyéb béren kívüli juttatá-sok tekintetében a 2012. évi mértékkel számol-tunk.

3. A múzeumok átvételével kapcsolatban a szakmai jogszabály által előírt szakmai létszámot és nyit-va tartási időt vettük figyelembe.

4. A munkaadói járulékok változatlanul 27%-kal terhelik a munkaadókat.

5. A dologi kiadásoknál alapelvként a várható tel-jesítést vettük figyelembe, a források elégtelen-sége nem teszi lehetővé a dologi kiadások emelé-sét. Az előző évi keretösszeggel számoltunk pél-dául a városüzemeltetés költségeinél, a helyi közlekedés esetében pedig kizárólag a 2012. II. félévi hozzájárulás szerepel a tervezetben.

6. A többcélú társulás által fenntartott intézmé-nyeknél a normatíván felüli önkormányzati tá-mogatásról kell döntést hozni, hiszen a fenntartás 2013. június 30-ig a társulásnál marad. A 2013. évi költségvetés tervezése a kőszegi önkormány-zat által fenntartott és finanszírozott intézmé-nyeknél egységes elvek alkalmazásával történt, azaz az alapilletmények előirányzatának tervezé-se 95%-on történt, nem rendszeres juttatások között adható juttatások nem szerepelnek, il-letve a dologi kiadások - beleértve a közüzemi költségeket is - az előző évi szinten, emelés nél-kül tervezettek.

7. A szociális ellátások tervezésénél az ellátotti kör változását, a nyugdíjminimum emelkedését, il-letve a helyi rendelet módosítását (a méltányos ápolási díj, a közgyógy ellátás és az utazási tá-mogatás megszűntetését) vettük figyelembe.

8. Az év közbeni esetleges vis maior helyzetek ke-zelésére, és az intézmények pályázatainak saját erejére 5 000 E Ft összegű céltartalék képzése elengedhetetlenül szükséges.

9. A vagyonhasznosítással kapcsolatos költségek fedezetére 3 000 E Ft összegű céltartalék kép-zése szükséges.

10. Az önkormányzat folyószámla hitelkeretének (170 000 E Ft) meghosszabbítása 2013. június 30-ig a jogszabályok módosításával lehetővé vált, ugyanakkor várható az önkormányzatok adósságállományának konszolidációja is, amely-nek pontos feltételei még nem ismertek, de az önkormányzat a számítások szerint minimum 60%-os mértékű átvállalásban részesül. Újabb hitelkeret biztosítására (legalább 70 000 E Ft szükséges) új közbeszerzési eljárást kell kiírni.

11. A fejlesztési tervek meghatározásánál számba kell venni, hogy mennyi fejlesztési forrás áll rendelkezésre (4. és 5. számú melléklet). Fontos szempont a fejlesztési bevételek és kiadások összhangja. A fejlesztési bevétel és a kiadás a tervezetben összhangban van, a bevételi oldalon reálisan tervezett vagyonhasznosítási bevétel szerepel, amely tovább nem növelhető, hiszen az eladható ingatlanok köre egyre szűkül, így a kiadási oldalon is ehhez kell igazítani az igé-nyeket.


A lehetőségek figyelembe vételével a fejlesztési ki-adások területén a már megkezdett beruházások szere-pelnek elsődlegesen. Több projekt esetében csak a pá-lyázati pénzeszközök visszatérülésével számoltunk.
Az önkormányzat forrásai minden fejlesztési elképze-lés megvalósításához elégtelenek, ezért több nagyobb tétel vonal alatti beruházásként szerepel a tervezetben. A megjelölt feladatokra vonatkozóan megkötött szer-ződéssel rendelkezünk, vagy képviselő-testületi döntés van rájuk. A vonal alatt maradó elképzelések kizáró-lag többletbevétel esetén kerülhetnek be a költség-vetésbe.
A felújítási és fejlesztési kiadások között ismét szere-pel az új egészségház építése pályázat benyújtásával, illetve a vár turisztikai fejlesztése projekt befejezése pályázati pénzeszközök bevonásával.
Az 1. olvasathoz képest a fejlesztési célú átadások között szerepeltettük a Jézus Szíve templom lépcső-jének felújításához szükséges 4 000 E Ft felújítási támogatást a csatolt kérelemnek megfelelően, vala-mint a társulás által fenntartott óvodákkal kapcso-latos fejlesztési átadásokat (650 E Ft). Szintén nem szerepelt a felhalmozási kiadások között a Központi Óvoda tetőépítése és beázás miatti belső felújítása (4 100 E Ft), amelyre előző évi döntés alapján kerül sor, valamint a Dr. Ambró Gy. utcában a csapadék-víz-elvezető árok megerősítése (300 E Ft). Továbbá a vagyonhasznosítási tevékenység kiadásai (3 000 E Ft) is a fejlesztési bevételeket terhelik. A fenti ki-adásokra a vagyonhasznosítási és bérlakás értékesí-tési bevételek nyújthatnak fedezetet.

A teniszpálya öltöző építésének támogatása 12 600 E Ft-tal céltartalékként szerepel a tervezetben, a képvise-lő-testület döntésének megfelelően. A KSK Tenisz Szakosztálya kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, hogy ezt az összeget az önkormányzat ne céltartalék-ként, hanem tényleges fejlesztési kiadásként szerepel-tesse.

A fentiek teljesítéséhez szükséges a működési ki-adások jelentős visszafogása, elengedhetetlen a saját bevételek növelése, valamint a fejlesztési egyensúly megtartása.


Kőszeg, 2013. február 22.
Huber László s. k.
polgármester


BIZOTTSÁGI JAVASLATOK

A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság a rendelettervezetet megtárgyalta, és a követke-ző módosító javaslatokat tette:

- A bizottság javasolja, hogy a 4. számú információs táblában szereplő tételekről csak a későbbiekben döntsön a képviselő-testület, beépítésük ne legyen automatikus.
- A bizottsági ülésen módosító javaslatként hangzott el a képviselői tiszteletdíjak 15%-os csökkentése, amely ja-vaslat nem kapta meg a bizottság többségének támogatását.

A rendelettervezet összességében nem kapta meg a bizottság többségének támogatását.

A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság a rendelettervezetet megtárgyalta, módosító javaslatot nem tett.
A rendelettervezet összességében nem kapta meg a bizottság többségének támogatását.


A Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság a rendelettervezetet megtárgyalta, módosító javaslatot nem tett.

A rendelettervezet összességében nem kapta meg a bizottság többségének támogatását.

(A rendeltervezetet és a mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)