2013. Május 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló 2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról.
2. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2012. évi tevékenységéről.
4. - Beszámoló a 2012. évi gyermekvédelmi munkáról.
5. - A VASIVÍZ Zrt.-ből származó osztalékról szóló előterjesztés megtárgyalása.
6. - Beszámoló az önkormányzat kintlévőségeiről.
7. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Kft. 2012. évi munkájáról.
8. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi munkájáról.
9. - Tájékoztató a 2013. évi hulladékgazdálkodást érintő jogszabályi és hatósági kötelezettségekről.
10. - Múzeumi küldetésnyilatkozat elfogadása.
11. - Térfigyelő kamerarendszer határozott időre szóló karbantartási szerződése.
12. - A 6660 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
13. - A 7469/1 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
14. - A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata.
15. - A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi pénzügyi beszámolója.
16. - A Jurisich Miklós Gimnázium közétkeztetésére vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. - Sürgősségi előterjesztés: az óvodák és a Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása.
1. napirendi pont:
A házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló 2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló 2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendeletünk (a továbbiakban: R.) felülvizsgálata során megállapítottam, hogy néhány rendelkezése pontosításra szorul, illetve indokolt a rendelet kiegészítése.

Az R. 2. § (1) bekezdésében teljeskörű felsorolást tartalmaz a házasságkötésre és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére alkalmas hivatali helyiségeinkről, ez azért is fontos, mert a hivatali helyiségen kívüli eseményekre eltérő szabályozás van egyes kérdésekben.
Lényegesnek tartottuk a rendeletben szabályozni, hogy mely események időtartama alatt nem lehet házasságot kötni, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni. Ezek azok az események Kőszegen, melyek nagy tömegeket vonzanak a városba, akadályozzák a Házasságkötő terem megközelítését, kellemetlenséget okoznak a pároknak is. Szabályoztuk a hivatali helyiségen kívüli események gyakoriságát, szintén ésszerűségi indokok alapján, illetve a szabadtéri események időtartamát.
A házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötéséhez, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli létesítéséhez a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye szerint illetékes jegyző engedélye szükséges, az erre vonatkozó részletszabályokat az R. 2. § (2) bekezdése tartalmazza.

Az R. 3. § és 4. §-a a hivatal szerkezeti átalakítását vezeti át, aktualizálja.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és azt egyhangúlag elfogadásra ajánlja.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-módosítás megtárgyalására és elfogadására.


Kőszeg, 2013. május 23.

A jegyző nevében:


Dr. Nagy Edina s.k.
Igazgatási és építéshatósági osztályvezetőKőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2013. (…..) önkormányzati rendelete
a házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló
2/2011. (I. 31.) számú rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló 2/2011. (I. 31.) számú rendelete (a továbbiakban: Hr.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat házasságkötésre és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére alkalmas hivatali helyiségei a Kőszeg, Rajnis u. 1. szám alatti Házasságkötő terem, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme és az anyakönyvvezető hivatali irodája (Kőszeg, Jurisics tér 8.).”

(2) A Hr. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Házasságkötésre és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére hivatali helyiségben 30 percenként, hivatali helyiségen kívül 60 percenként kerülhet sor.”

2. §

(1) A Hr. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. §
(1) Nem tartható házasságkötés és nem létesíthető bejegyzett élettársi kapcsolat az Ostromnapok, a Kőszegi Szüret és az Orsolya-napi Vásár időtartama alatt.
(2) A házasságkötés hivatalos helyiségen kívüli megkötése és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítése szabadtéren május 2. és szeptember 30. között engedélyezhető.
(3) Házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése hivatali munkaidőn, valamint hivatali helyiségen kívül munkanapokon 19.00 óráig, pihenőnapon 11.00 óra és 19.00 óra között engedélyezhető.”

(2) A Hr. a következő 2/B. §-sal egészül ki:

„2/B. §
(1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnek és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésnek engedélyezési eljárása kérelemre indul. A kérelemnek tartalmazni kell a házasulók vagy felek nevét, a tervezett házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének időpontját, helyét, a szertartáson résztvevők várható számát, a törvényben és e rendeletben foglaltak biztosítására vonatkozó adatokat, információkat.
(2) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésnek és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezési eljárása kérelemre indul. Jóváhagyó döntés esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (2) bekezdésének a) pontja szerint kell eljárni.”

3. §

A Hr. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §

(1) A Hr. 2. § (2) bekezdésében az „A házasságkötésen és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésén” szövegrész helyébe az „A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése esetén” szöveg lép.
(2) A Hr. 4. § (1) és (3) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép.
(3) A Hr. 6. §-ában a „1. sz. melléklete” szövegrész helyébe a „1. melléklete” szöveg lép.
(4) A Hr. 7. §-ában a „2. sz. melléklete” szövegrész helyébe a „2. melléklete” szöveg lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2013. május 30.


Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)