2013. Május 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló 2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról.
2. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2012. évi tevékenységéről.
4. - Beszámoló a 2012. évi gyermekvédelmi munkáról.
5. - A VASIVÍZ Zrt.-ből származó osztalékról szóló előterjesztés megtárgyalása.
6. - Beszámoló az önkormányzat kintlévőségeiről.
7. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Kft. 2012. évi munkájáról.
8. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi munkájáról.
9. - Tájékoztató a 2013. évi hulladékgazdálkodást érintő jogszabályi és hatósági kötelezettségekről.
10. - Múzeumi küldetésnyilatkozat elfogadása.
11. - Térfigyelő kamerarendszer határozott időre szóló karbantartási szerződése.
12. - A 6660 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
13. - A 7469/1 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
14. - A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata.
15. - A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi pénzügyi beszámolója.
16. - A Jurisich Miklós Gimnázium közétkeztetésére vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. - Sürgősségi előterjesztés: az óvodák és a Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása.
14. napirendi pont:
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának VII/1.1. (a Tanács kizárólagos feladat és hatásköre) f. pontja alapján a társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületi a Társulási Tanács javaslata alapján határoznak a társulási megállapodás módosításáról.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 157. §-ának rendelkezése alapján 2013. január hó 01. napjától hatályát veszti a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény azzal, hogy a Mötv. 146. § (1) bekezdése alapján a törvény hatályba lépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a Képviselőtestületek kötelesek felülvizsgálni, a törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítani és a társulási megállapodásokat az önkormányzatok kötelesek 2013. június hó 30. napjáig módosítani. A Mötv. 88. § (1) bekezdése alapján a Társulásban résztvevő Képviselőtestületek minősített többséggel hozott döntése szükséges a Társulási Megállapodás módosításához.

Mellékelten csatolom a fenti jogszabályváltozásnak megfelelően a Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosított tervezetét, melyben a módosított szöveg kiemelésre kerül, de egyidejűleg látható a korábbi hatályos szövegezés is.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt Társulási Megállapodás tervezetet és annak 1/A számú mellékletét, melyet a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a .../2013. (IV.15.) számú határozatával elfogadásra javasolt, szíveskedjenek megtárgyalni és azt elfogadni.

Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi és a városfejlesztési bizottság, mindkét bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Kőszeg, 2013. május 24.

A polgármester nevében:

Danka Lajos s. k.
osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának VII/1.1. f. pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése alapján jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Társulási Megállapodást, annak egységes szerkezetbe foglalt módosítását 2013. július hó 01. napi hatályba lépéssel elfogadja azzal, hogy az elfogadott korábbi Társulási Megállapodást megszünteti.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Danka Lajos városfejlesztési- és üzemeltetési osztályvezető
Határidő: folyamatos

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)