2013. Május 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló 2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról.
2. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2012. évi tevékenységéről.
4. - Beszámoló a 2012. évi gyermekvédelmi munkáról.
5. - A VASIVÍZ Zrt.-ből származó osztalékról szóló előterjesztés megtárgyalása.
6. - Beszámoló az önkormányzat kintlévőségeiről.
7. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Kft. 2012. évi munkájáról.
8. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi munkájáról.
9. - Tájékoztató a 2013. évi hulladékgazdálkodást érintő jogszabályi és hatósági kötelezettségekről.
10. - Múzeumi küldetésnyilatkozat elfogadása.
11. - Térfigyelő kamerarendszer határozott időre szóló karbantartási szerződése.
12. - A 6660 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
13. - A 7469/1 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
14. - A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata.
15. - A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi pénzügyi beszámolója.
16. - A Jurisich Miklós Gimnázium közétkeztetésére vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. - Sürgősségi előterjesztés: az óvodák és a Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása.
10. napirendi pont:
Múzeumi küldetésnyilatkozat elfogadása.

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. május 30-ai ülése 10. napirendi pontjához.


Tisztelt Képviselő-testület!


A Kőszegi Városi Múzeum az átadás-átvétel lebonyolítása után, megkezdte önálló működését. Ebben az évben azonban, az átvételből adódóan több feladat is áll még az intézményvezető és a fenntartó előtt is.
2013. június 30-ig pl. meg kell kérni az új működési engedélyeket, vagyonkezelői szerződét kell kötni, és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 50.§ (2) bekezdésében meghatározott intézményi dokumentumok közül is ez idáig csak a SZMSZ és a munkaterv fenntartói jóváhagyása történt meg. Jóváhagyásra vár még a stratégiai terv, amit majd az öt évre megbízott igazgató fog elkészíteni.
A törvény 42.§ (4) bekezdés b) pontja értelmében a települési önkormányzat fenntartásában működő múzeumnak a fenntartó által jóváhagyott múzeumi küldetésnyilatkozattal kell rendelkeznie.
A küldetésnyilatkozat lényegét nagyon jól kifejezi a gyakran használt másik elnevezése a misszió. Ez a tömör, rövid dokumentum ugyanis megfogalmazza az intézmény létezésének célját, társadalmi szerepét, nem tartalmaz konkrét időtávi célokat, feladatokat.

Az előterjesztést megtárgyalta a humánerőforrás bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Javasoljuk a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az intézmény által elkészített, hivatalunkkal egyeztetett küldetésnyilatkozatot, az 1. sz. mellékletben található tervezettel megegyező módon hagyja jóvá.


Kőszeg, 2013. május 24.

Huber László polgármester nevében:

Szabó Marianna s. k.
közművelődési ügyintéző


HATÁROZATI JAVASLAT I.

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a múzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 42.§ (4) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében a Kőszegi Városi Múzeum múzeumi küldetésnyilatkozatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Huber László polgármester, Révész József mb. igazgató
Határidő: azonnal
TERVEZET

A KŐSZEGI VÁROSI MÚZEUM
KÜLDETÉSNYILATKOZATAA Kőszegi Városi Múzeum az alapításkor kijelölt célokkal összhangban fő feladatának tekinti a város emlékeinek, kincseinek feltárását, őrzését és bemutatását.
Fontosnak tartjuk, hogy Kőszeg gazdag múltját, tárgyi és szellemi örökségét az állandó és időszaki kiállításokkal, valamint változatos témában rendezett közművelődési, múzeumpedagógiai és családi programok keretében minden korosztállyal megismertessük. Fontosnak tartjuk még, hogy kapcsolatot tartsunk más intézményekkel, az oktatás, a kultúra, valamint a turizmus képviselőivel.
Hisszük, hogy a történelem serkenti a képzeletet, ösztönzi a gondolatokat, és alakítja a közösséget.
A tárgyak, történetek, emlékek megőrzésével és megosztásával összekötjük Kőszeg és a szomszédos közösségek lakóinak egymásba fonódó múltját, hogy közösen alakíthassunk ki egy jobban megismerhető jövőt.
Célunk megteremteni a lehetőséget arra, hogy utódaink büszkék legyenek városunk kulturális értékeire.Kőszeg, 2013. május …
/ Huber László / / Révész József /
polgármester mb. igazgatóZÁRADÉK:

Jelen küldetésnyilatkozatot Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …/ 2013. (V. …) számú határozatával hagyta jóvá.

Kőszeg, 2013. május …

/ Dr. Zalán Gábor /
jegyző