2013. Május 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló 2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról.
2. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2012. évi tevékenységéről.
4. - Beszámoló a 2012. évi gyermekvédelmi munkáról.
5. - A VASIVÍZ Zrt.-ből származó osztalékról szóló előterjesztés megtárgyalása.
6. - Beszámoló az önkormányzat kintlévőségeiről.
7. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Kft. 2012. évi munkájáról.
8. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi munkájáról.
9. - Tájékoztató a 2013. évi hulladékgazdálkodást érintő jogszabályi és hatósági kötelezettségekről.
10. - Múzeumi küldetésnyilatkozat elfogadása.
11. - Térfigyelő kamerarendszer határozott időre szóló karbantartási szerződése.
12. - A 6660 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
13. - A 7469/1 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
14. - A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata.
15. - A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi pénzügyi beszámolója.
16. - A Jurisich Miklós Gimnázium közétkeztetésére vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. - Sürgősségi előterjesztés: az óvodák és a Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása.
7. napirendi pont:
Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Kft. 2012. évi munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S
Kőszegi Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. május 30-i ülésének 7. napirendi pontjához

Beszámoló
a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2012 évi munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Törvényi kötelezettségünknek eleget téve, munkaprogramjuknak megfelelően tájékoztatom Önöket a társaság 2012 évi munkájáról, eredményeiről.
A tájékoztatóhoz mellékelem a 2012 évi egyszerűsített éves beszámolót és a hozzá tartozó kiegészítő mellékletet, amely minden, a törvény által előírt adatot tartalmaz, részletesen bemutatja a társaság pénzügyi eredményeit és tevékenységét ágazatonként (feladatonként is).
A beszámoló tartalmazza a társaság tevékenységének 2012 évi bemutatását, elemzését.

1. A társaság tevékenységének általános ismertetése, jogszabályi keretek
A Kft. Kőszeg Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonú társasága. Többnyire az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján, az Alapító Okiratban foglalt tevékenységi körökben, az Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott felújítási, karbantartási tervek és szolgáltatási díjak szerint végezzük feladatainkat, együttműködve a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztállyal.
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelező közszolgáltatást Kőszegen és a kőszegi kistérségben vállalkozási keretek között végezzük, ugyanúgy a fizető parkoló és a piac működtetését is. Ehhez önkormányzati támogatást nem kapunk. Ugyancsak saját bevételéből gazdálkodik a társaság ingatlankezelő részlege, amely bevételeiből fedezetet biztosít az önkormányzati intézmények részben műszaki fenntartásához is.
A településtisztasági, parkfenntartási, út- és csapadékelvezető rendszer karbantartási feladatokat, a köztéri berendezések karbantartását az Önkormányzat finanszírozza előre elfogadott költségvetés szerint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály megrendelése alapján és ellenőrzése mellett végezzük.
A gyepmesteri tevékenységet az Önkormányzat megbízásából részben vállalkozóval végeztetjük (kóbor állatok befogása) részben magunk végezzük (állati hullák begyűjtése, tárolása, elszállítása, nyilvántartása. A költségeket utólagosan számlázzuk bizonylatok alapján az Önkormányzat felé.
Esetenként segítséget nyújtunk civil szervezeteknek programjai végrehajtásához, főként térítésmentes vagy kedvezményes szállítási, takarítási szolgáltatások, parkolási lehetőségek biztosításával.

2. A társaság gazdálkodásának főbb költségvetési mutatóinak alakulása, elemzése
2.1. A társaság éves nettó árbevétele 347.900 eFt, --- 12.233 eFt-tal magasabb az előző évinél.
A társaság évi összes árbevétele 356.092 eFt, --- 9.856e Ft-tal magasabb az előző évinél.
A nettó árbevétel növekedése egyértelműen a fizető parkoló árbevétel növekedéséből adódik. A hulladékgazdálkodás árbevétel csökkenése részben a lerakási díjak drasztikus csökkenéséből adódik (beruházások pl. Jurisics tér elmaradása), részben könyveléstechnikai okok miatt a műszaki csoportnál jelenik meg árbevétel növekedésként (főképp útépítések, karbantartások árbevétele). A többi tevékenységnél mutatkozó árbevétel kiesést (pl: ingatlankezelés) más tevékenység árbevétel növekedése (telephely árbevétel) kompenzálja. Az egyéb bevételek mintegy 20%-os csökkenését főként a foglalkozást segítő önkormányzati és állami támogatások csökkenése eredményezte.

2.2. Ráfordítások bemutatása

2.2.1. Költségek összesen 304.583 eFt --- 7.551 eFt-tal nőtt az előző évihez képest.
2.2.1.1. Anyagjellegű ráfordítások 156.101 eFt --- 10.646 eFt-tal nőtt az előző évihez képest(7,3%).
2.2.1.2. Személyi jellegű ráfordítások 135.056 eFt --- 2.861 eFt-tal csökkent az előző évihez képest(2,1%)
2.2.1.3. Értékcsökkenési leírás 13.426 eFt --- 234 eFt-tal kevesebb az előző évinél
2.2.2. Egyéb ráfordítások összesen: 19.854 eFt --- 10.312 eFt-tal kevesebb az előző évinél.
Az anyagjellegű ráfordítások növekedése nagyrészt az inflációnak köszönhető, másrészt a jogszabályi környezet változása, hatósági díjak, vizsgálatok jelentős növekedést okoztak. A személyi jellegű ráfordítások a kötelező törvényi béremelések ellenére csökkentek. Ez részben a közcélú foglalkoztatás támogatás hiánya miatti csökkenésének, részben a feszített létszámgazdálkodásnak köszönhető.
Az egyéb ráfordítások csökkenését főképp a be nem hajtható követelések mértékének és a követelések értékvesztésének csökkenése okozta a fokozott adósságkezelési tevékenység következtében.
Jelentősen csökkent a bírság, kártérítés, mulasztási bírság összege. Ugyanakkor a leadott önkormányzati bérlakások után lakásmegváltás címén 1.370 eFt-tal magasabb összeget kellett megfizetnünk.
2.3. Mérleg szerinti eredmény 19.719 eFt
Adózás előtti eredmény 19.724 e Ft
Adózott eredmény 19.719 eFt
Adózott eredmény 10.044 eFt-tal haladja meg az előző évit (204%).
Eredményességi mutató az összes nettó árbevétel arányában: 6%.

2.4. Kintlévőségek, követelések, kötelezettségek

2.4.1. A kintlévőségek követelések nyilvántartott összege 119.959 eFt az előző évihez képest 1.354 eFt-tal csökkentek úgy, hogy be nem hajtható követelésként is 11.425 eFt-tal kisebb összeget írtunk le mint az előző évben a be nem hajtható követelések és a követelések értékvesztése volt összesen. Ezek az eredmények egyértelműen az adósságkezelési tevékenység eredményesebb működésének tudhatók be.

2.4.2. Kötelezettségek 39.818 eFt az előző évinél 6.616 eFt-tal kevesebb. A szállítói kötelezettségeink jelentősen csökkentek 22.466 eFt-ról 3.854 eFt-ra, ugyanakkor a mérlegben megjelenik az Önkormányzat által a hulladéklerakó gázkezelő rendszerére átutalt visszafizetendő önkormányzati támogatás 10.950 eFt, mely a számlánkon rendelkezésre áll.

2.5. Eszközállomány alakulása

2.5.1. Befektetett eszközök: 63.255 eFt.
Az előző évihez képest 11.681 eFt csökkenést mutat. Pénzügyi forrás hiányában fejlesztési lehetőségeink év közben minimálisak voltak.

2.5.2. Forgóeszközök: 185.717 eFt
Az előző évinél 33.488 eFt-tal magasabb, főként a pénzeszközök növekedése következtében. Sajnos ez csak az év utolsó hetében realizálódott az önkormányzati tartozások kiegyenlítése miatt.

Az eszközállomány alakulásáról (főként a műszaki eszközök, gépek vonatkozásában) elmondható, ha a társaság és az önkormányzat nem tud az eddiginél saját és-vagy pályázati forrásból jelentősen nagyobb összeget fejlesztésre fordítani a géppark 5 éven belül jórészt amortizálódik, egy része működésképtelenné válik.
A társaság által működtetett eszközök nagyobb része az önkormányzat tulajdonában van, ott képződik az amortizáció, legalább ezt az összeget fejlesztésre kellene fordítani, de ez 8 éve nem történt meg. (Akkor volt az utolsó jelentősebb, pályázati támogatásból finanszírozott fejlesztés, melyhez az önkormányzat 10%-os saját erőt biztosított.) A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. csak az elért nyereség egy részét tudja fejlesztésre fordítani, amely jó esetben elérheti az itt képződő amortizáció összegét. Tekintettel azonban részben nonprofit voltára, valamint arra, hogy az önkormányzat a szolgáltatási díjak mértékét sohasem piaci alapon határozta meg, a jelenleginél magasabb eredmény reálisan nem várható. A következő évben a jogszabályi környezet változásai miatt a működőképesség fenntartása is jelentős eredménynek számít változatlan feladat ellátás mellett.

2.6. Létszám, munkaügy
A társaságnál foglalkoztatott létszám 2012. évben 58 fő, az előző évinél 15 fővel kevesebb részben a közfoglalkoztatás csökkenése miatt.
Állományi létszám: 48,5 fő az előző évinél 3 fővel kevesebb.
Béremelés a törvényi kötelezettségeken felül nem történt.

2.7. A gazdálkodás során sem működési, sem fejlesztési célú hitel felvételére nem került sor.

3. Tevékenységek szerinti értékelés


3.1. Ingatlankezelés
Kezelt ingatlanok száma :
2011. évben 2012. évben:
Lakások száma: 337 db 333 db
Nemlakás bérlemények: 43 db 36 db
Garázs+ terület: 62 db 62 db
Földterület: 44 db 38 db


Bevételek: 2011. év 2012. év
Az ingatlankezelés árbevétele lakbérből: 50.598.029,- 49.715.361,-
Közüzemi díjakból: 23.282.774,- 22.563.813,-
Behajthatatlan követelés: -1.688.946,-
Összesen: 72.191.857,- 72.279.174,-
Nemlakáscélú bérlemények árbevétele: 29.257.390,- 24.350.025,-
Garázs + terület: 2.255.127,- 2.287.851,-
Haszonbérleti díj: 553.023,- 457.400,-
Összesen: 32.065.540,- 27.095.276,-
Mindösszesen: 104.257.397,- 99.374.450,-
Kiadások 2011. évi 2012.év
Közüzemi díjak:
23.922.958,- 25.853.401,-
Üzemelési ktg: (dugulás elhárítás, rágcsáló irtás stb.) 384.260,- 414.800,-
Iroda működési ktg.+ bér. + közterhek 7.515.259,- 7.818.256,-
Intézmény karbantartás ktg: 4.375.000,- 1.700.000,-
Ügyvédi ktg. Szakértői díjak, végrehajt. Ktg. 2.793.022,- 2.994.351,-
Áfa bef.: 2.551.181,-
Társasházi kiadások 9.075.000,- 9.789.425,-
Lakás leadás: 857.000,- 1.419.889,-
üres lakás helyreállítása 12.725.940,- 4.728.910,-
Karbantartás 33.715.250,- 32.405.086,-
Összesen: 95.363.689,- 89.775.299,-


2012. évben lakbéremelés nem történt.
2012. év végén a lakbér és közüzemi díj hátralék 54.587.224,-Ft. (2011. december 31.-én a lakbérhátralék: 57.653.093,-Ft)
A hátralékok behajtása ügyében a vizsgált évben a következő intézkedések történtek:
A lakbér és közüzemi díj hátralék miatt 106 alkalommal küldtünk ki felszólított, 39 esetben – mivel a felszólítóra nem reagáltak – éltünk a bérleti szerződés felmondásával. Az adósságkezelő program segítségével 20 család hátraléka rendezésére 3.785.583,-Ft-ot utalt át a Hivatal. A letiltásokból 480.761,-Ft folyt be. Jelenleg bíróság előtt 6 bérlő ügye van. 2012. évben 2 bérlőt kilakoltattunk, 7 bérlő kilakoltatása van folyamatban.
A Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 6 lakást utalt ki, 2 lakáscsere történt és 6 bérlő adta le az önkormányzati lakást.
Sajnos sok bérlőnek nincs jövedelme, illetve rendszeres szociálissegélyt kap, így nem tudjuk a tartozást behajtani, ilyen esetben a szerződést felmondjuk.
2012. évben is több esetben előfordult, hogy a lakásokra kijelölt új bérlők már az első hónaptól nem fizették a lakbért vagy befizettek egy hónapot és utána már nem fizettek.
A 13/2006. (IV.20.) önkormányzati rendelet 7.§.-a alapján lakbérkedvezmény adható a bérlőnek. 2012. évben 103.bérlő volt jogosult a kedvezményre. Lakásfenntartási támogatást 109 bérlő esetében utalt át a Polgármesteri Hivatal.
Az önkormányzati lakások privatizációjának következtében kialakult vegyes (magán ill. önk.) tulajdonú társasházakkal kapcsolatosan a feladatunk kettős.
Abban az esetben, amikor a közös képviselő látja el a társasház kezelői feladatait, a vele való kapcsolattartás, a közüzemi díjak ill. az elvégzett karbantartás önkormányzati tulajdoni hányadára eső költség kifizetése, átutalása, közgyűléseken a tulajdonos önkormányzat képviselete a feladatunk.
A másik esetben a kezelői feladatkör továbbra is irodánkra hárul, ebben az esetben az adminisztrációs munka sokkal több, tekintettel arra, hogy minden tulajdonossal külön kell egyeztetni a szükséges javítási, karbantartási munkák felmerülése esetén.
A megüresedő lakások (kilakoltatás, elhalt bérlő) lakhatóvá tétele a lakások jelenlegi állapota miatt nagy terhet ró a bérbeadó Ingatlankezelőre, a lakások teljes felújítást igényelnek. 2012-ben 6 lakás felújítása történt.
Az előző évekhez hasonlóan az intézményhálózat műszaki fenntartását az Ingatlankezelés saját kivitelezésben elvégezte.3.2 Fizető parkoló

A tevékenységet az alábbi jogszabályok, helyi rendeletek szabályozzák:
1988. évi 1 Tv, 1990. évi LXV. Tv, 253/1997 (XII.20) Korm. rendelet, 5/2001 (IV.1.) Önkorm. ren.
A város területén 3 fizetési parkolási zóna működik. A tömbbelső területére speciális szabályok érvényesek. Csak behajtási engedéllyel és parkoló bérlettel rendelkezők vehetik igénybe.
Az I. zónában 203 a parkolóhelyek száma, 7db automatával, II. zónában 54 a parkolóhelyek száma 2 db automatával a III. zónában 106 a parkolóhelyek száma 3 db automatával.


Parkolójegyek árai az egyes zónákban:

I. zóna II. zóna III. zóna
1 órai várakozási díj (alapegység) 160 Ft 125 Ft 250 Ft
Napijegy 800 Ft 625 Ft 1250 Ft
Autóbuszok 1 órai várakozási díja 640 Ft 500 Ft ----
Pótdíjak /hétfő-péntek/
/szombat/ 1920 Ft
1120 Ft 1500 Ft
875 Ft 3000 Ft
1750 Ft

A fizető parkoló éves árbevétele /nettó:/ 17.083.696,- ft.
Ebből:
-parkolóbérlet eladásából származó bevétel: 1.870.382,- ft.
- parkolójegy automatákból származó bevétel: 13.022.688,-Ft
-pótdíj bevételek: 2.146.130,-Ft
- értékesített parkolójegy nyugta ellenében: 17.264,-
- megtérített postaköltség és BM ügyintézési díj: 27.232,-Ft
Összes nettó árbevétel: 17.083.696,-

- Mándli Éva által okozott hiány: 9.417.992,-Ft
ebből megtérített: 4.830.151,-Ft
Éves értékesített bérletek száma 224 db, melynek megoszlása a következő:
Éves lakossági bérlet 35 db
Éves lakossági kedvezményes bérlet 137 db. .
Éves parkoló bérlet magánszemély részére 12 db.
Éves kedvezményes parkoló bérlet magánszemély részére 29db
Éves parkoló bérlet gazd. szerv részére 10 db
Éves összevont parkoló bérlet gazd. szerv részére 1 db
Ezen kívül havi parkoló bérlet magánszemély részére: 3 db
Sajnos ebben az évben is akadtak olyanok, akik a parkoló helyeket fizetés nélkül használták:
Befizetett pótdíjak összesen:/nettó/ 2.146.130,-Ft
Kihelyezett büntetések:
2012.évben 1399 db büntetést helyeztek ki parkoló ellenőreink belföldi rendszámú gépkocsikra.
1264 db büntetés rendezve lett az adott évben, 50 db büntetés még a 15 napos befizetési határidőn belül volt 2012. december 31-én, 53 db büntetésre kiment az első fokú felszólítás, 32 db büntetésre pedig a másodfokú felszólítás volt folyamatban.
1097 db büntetést helyeztek ki parkoló ellenőreink külföldi rendszámú gépkocsikra. 281 db rendezve lett az adott évben, 7o db felszólító még a 15 napos fizetési határidőn belül volt, 746 db büntetés át lett adva a behajtó cég felé.

Tapasztalataink szerint egyre többen vásárolják meg a parkolójegyeket és bérleteket. A legtöbb nem fizető ügyfél a más városokból, falvakból idelátogató turisták, és a külföldi állampolgárok közül kerül ki.
Évek óta probléma volt hogy az osztrák állampolgárú gépkocsi tulajdonosok adatait nem adta ki Ausztria , de ez a gond 2012 év vége felé már megoldódott.

Mindezek mellett a fizető parkolási rendszer gazdaságosságát nagymértékben rontja a felszerelt automaták műszaki állapotából adódó üzemidő kiesés és a javításukra fordított költség.
Javításuk alkatrész költsége 2012 évben 2.055.559 ft.- volt. Napi szintű karbantartásra szorulnak.

Új automaták beszerzése meghaladja a városüzemeltető Kft. pénzügyi lehetőségeit. Az üzembiztonság javítása érdekében Szombathelyen leszerelt, de üzemképes 5 db automatát vásároltunk 2013 év elején. Beszerzési értékük nettó: 1.300.000 Ft volt, amely nem éri el a 2012 évben felhasznált alkatrészek költségének nettó összegét.

Kiadások:
- mmunkabér és járulékai, igénybevett szolgáltatások, javítások- karbantartás, program felügyelet, egyéb költségek összesen nettó 13.224.129,- ft.

Mindezek a problémák mellett a fizető parkolási rendszer pozitív eredménnyel üzemel.
Eredmény: 3.859.567,- ft.
Amortizáció: 505.069 Ft

Összességében a felmerülő problémák ellenére a fizető parkolási rendszer további üzemeltetését javaslom, hiszen a rendszer célja nem csak nyereség termelése, hanem egyfajta közlekedési rend, kultúra kialakítása is, melyet a Kőszegi polgárok a nyújtott kedvezményekkel elfogadtak.


3.3 Hulladékgyűjtés, -kezelés

1. Szolgáltatási területünk nem változott. Két település kivételével (Gyöngyösfalu, Lukácsháza) a teljes Kőszegi Kistérséget ellátjuk. A PARKOM Kft. szolgáltatási területéről (Bük) is befogadjuk a települési hulladékot.

Ellátott lakosság szám kb.: 16000 fő
Szerződések száma 2012. december 31-én:
Kőszeg: 2286, ebből 250 vállalkozói szerződés, 141 társasházi
Falvak: 1059

2. Kommunális csoport létszáma: 16 fő
1 fő csoportvezető
1 fő ügyfélszolgálati előadó, adminisztratív dolgozó
5 fő tehergépkocsi-vezető
6 fő rakodómunkás (hulladékgyűjtő gépkocsin, ill. hulladékudvarban)
2 fő portás hulladéklerakón
1 fő gépkezelő
(+ 1 fő autószerelő és gépszerelő a teljes Városüzemeltető Kft-re)


3. Pénzügyi adatok:
A hulladékgyűjtés, -kezelés 2012. évi árbevétele: 114.281.630,- Ft
Ebből szelektív hulladékgyűjtés árbevétele: 4.544.393,- Ft
A hulladékgyűjtés, -kezelés 2012. évi ktg + ráf.: 95.290.271,- Ft
hozzájárulás hulladékgazd.-i rendszerhez: 6.962.000,- Ft

2011-es adatok:
A hulladékgyűjtés, -kezelés 2011. évi árbevétele: 127.527.586,- Ft
Ebből szelektív hulladékgyűjtés árbevétele: 3.224.374,- Ft
A hulladékgyűjtés, -kezelés 2011. évi ktg + ráf.: 99.051.912,- Ft
Amortizáció: 7.068-000.- Ft

4. Szolgáltatási díjak Kőszegen 2012. július 1-től:
60 l-es edény: 221,- Ft/ürítés + ÁFA
110/120 l-es edény: 315,- Ft /ürítés + ÁFA
240 l-es edény: 598,- Ft/ürítés + ÁFA
1100 l-es edény: 2638,- Ft/ ürítés + ÁFA

A 2013. július 1-jén életbelépő rezsidíj csökkentés miatt ettől az időponttól a hulladékszállítás díja nem lehet magasabb a 2012. április 14-én alkalmazott díj 4,2 %-kal megemelt összegének 90 %-ánál.
Mivel 2012. július 1-jét megelőzően utoljára 2010. január 1-jén volt hulladékszállítási díjemelés, valójában a 2010 évi díjak 4,2 %-kal megemelt összegének a 90 %-át számlázhatjuk.

5. 2012 évben begyűjtött hulladékok mennyisége és fajtái:

5.1. A hulladéklerakóban lerakott hulladék mennyisége és fajtái:
EWC kódszám Megnevezés Mennyiség (t)
20 03 07 Lom hulladék 406,39
20 03 01 Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is 6302,65
20 03 03 Úttisztításból származó hulladék 56,5
17 09 04 Kevert építkezési és bontási hulladékok 59,22
20 02 02 Talaj és kövek 1311,43

5.2. A hulladékudvarban 2012 évben begyűjtött, előkezelt és hulladékkezelőnek átadott nem veszélyes hulladékok:

EWC kódszám Megnevezés Mennyiség (t)
15 01 02 Műanyag csomagolási hulladékok 19,99
15 01 01 Papír és karton 52,76
15 01 07 Üveg 47,78
16 01 03 Termékként tovább nem használható gumiabroncsok 116,11
02 02 02 Hulladékká vált állati szövetek 1,803


5.3. A hulladékudvarban begyűjtött és átmenetileg tárolt veszélyes hulladékok:
EWC kódszám Megnevezés Mennyiség (kg)
20 01 35 Veszélyes ag-ot tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus ber. 180
20 01 27 Vesz. ag-ot tartalmazó festékek, tinták, ragasztók 400
20 01 33 Elemek és akkumulátorok 80
20 01 26 Olaj és zsír, amely kül. 20 01 25-től 40


5.4. Beszállított és komposztált hulladék mennyisége:
EWC kódszám Megnevezés Mennyiség (t)
20 02 01 Biológiailag lebomló hulladékok 138,38
02 01 03 Hulladékká vált növényi szövetek 139,45
A komposzt a városi parkfenntartásban kerül felhasználásra

5.5. Begyűjtött inert hulladékok:
EWC kódszám Megnevezés Mennyiség (t)
17 01 01 Beton 226,53
17 01 02 Téglák 588,16
17 01 03 Cserép és kerámiák 121,88
17 03 02 Bitumen keverékek 15
17 05 04 Föld és kövek 43,1


6. Ellenőrzések:
6.1. A Környezetvédelmi Felügyelőség 2012 évben 2 alkalommal tartott ellenőrzést.
2012. március 30.: csurgalékvíz tározó-medence ügye (féléves próbaüzem)
2012. november 27.: hulladékkezelési tevékenység ellenőrzése
Az ellenőrzések alkalmával jelentős rendellenességet nem állapítottak meg. Az apróbb hiányosságokat azonnal javítottuk.
A beküldött 2012 évi adatszolgáltatással kapcsolatosan 2013. 04. 17-én bírságolási eljárást indított a Felügyelőség az átvett zöld hulladék megengedett mennyiségének túllépése miatt. A túllépést az égetési rendelet miatt beszállított többlet zöldhulladék eredményezte.
Az eljárás eredménye még nem ismert.

6.2. Az ÁNTSZ évi egyszeri ellenőrzését 2012 szeptemberében végezte.
Hiányosságot nem állapítottak meg.

6.3. OHÜ (Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség)
2012. évben két alkalommal tartott helyszíni ellenőrzést a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos szerződésben vállalt kötelezettségek megvalósulásának vizsgálata kapcsán.
Jelentős, bírságolásra okot adó hiányosságot nem állapítottak meg, kifizetés felfüggesztésére nem került sor.

2013 évben tervezzük a szelektív gyűjtés modernebb, házhoz menő formájának bevezetését és kiterjesztését a háztartásokban keletkező, szelektíven gyűjthető és újrahasznosítható hulladékfajtára. A tevékenység támogatásához felvettük a kapcsolatot a Zalai és Sárvári HUKE osztrák cégcsoporttal.

3.4. KERTÉSZ ÉS KÖZTISZTASÁGI CSOPORT
3.4.1 Kertész csoport által végzett feladatok
Rendszeres feladatok:
Fák metszése vegetációs időn kívül (januártól márciusig) ~1000 db
vegetációs időben (törzs- és tőtisztítás, Celtisek visszavágása) ~ 400-400 db
Rózsametszés – 450 db, és rózsák kapálása – 130 m2
Cserjék metszése szükség szerint, gyomtalanítás, kapálás – a Jurisics tér, Diákköz, Várárok (Chernel utcánál) felújítása során jelentősen megnőtt a karbantartandó cserjefelület, ami a növényzet záródásáig intenzíven gazosodik, a későbbiekben pedig a szemetelés kapcsán ad majd többletmunkát.
Ágyások, virágtartók beültetése évi 2 alkalommal (6000 illetve 4000 db palánta), és ezek gondozása (öntözés, gyomlálás, kapálás) – 1 m2 virágfelület élőmunka-igénye 14- szerese egy ugyanakkora füves területhez viszonyítva
Fűnyírás – intenzíven nyírt terület 17 ha, a havonta nyírt terület nagysága 22 ha, eszerint kb. 3 hetente kerülünk vissza ugyanarra a területre az időjárási viszonyoktól és a meghibásodásoktól függően
- külterületek – 1-4 alkalommal nyírjuk évente ( csónakázótó előtti területek, Ólmodi u., elkerülő út melletti belátási háromszögek, körgarázsok, kerékpárút, Alsó krt., Festetich u., Borostyánkő u., Kálvária u., Károlyi u., Kethelyi úti árkok, Királyvölgy, Panoráma út, Szabóhegyi u., 5-ös ütem, strand, Nemezgyári u., Óház környéke)
A fűnyírást április közepétől október végéig végezzük, a legnagyobb volumenű tevékenysége a csoportnak.
Gyomirtás – szükség szerint évi 2 alkalommal permetezzük a játszótereket, kavicsos utakat, kockaköves utcákat és tereket, folyókákat, járdaszegélyeket.
Sövénynyírás – szintén évi 2 alkalommal nyírjuk meg a 3060 folyóméter sövényt.
Lombgyűjtés – közösen a köztisztaságiakkal végezzük.
Kertészeti hulladékszállítás és a köztisztasági hulladék elszállítása szükség szerint a 2 autónkkal történik.
Favágást többnyire lakossági kérésre, az indokot mérlegelve, illetve veszélyesség miatt végzünk. A tuskókat lehetőség szerint kimarjuk.
Faültetésre a pénzügyi feltételektől függően van lehetőség.
A költségvetés elfogadásakor minden évben részletes feladattervet terjesztünk a Képviselő-testület elé.

3.4.2 Köztisztasági csoport által végzett feladatok
Az úttisztítást rendszeresen 4 fő végzi. A Főtéren és a belvárosban naponta (szombat, vasárnap is) szedjük a szemetet, ürítjük a szeméttartókat. A lakótelepen hétfőtől szombatig dolgozunk minden nap. A külső területeken hetente szedjük a szemetet. Tavasztól őszig hetente kétszer, téli időszakban egyszer ürítjük autós segítséggel a város többi hulladékgyűjtőjét. A seprőgép tavasztól őszig heti 2-3 alkalommal dolgozik az utcákon. A víznyelőket tavasszal és ősszel tisztítjuk, a folyókákat folyamatosan takarítjuk. A szökőkutak valamint a piac és a nyilvános WC takarítását is a köztisztasági csoport végzi. A városüzemeltetőn belül a csoport a legnagyobb közmunka foglalkoztató.
Városi rendezvényeken rendszeresen jelen vagyunk, folyamatosan gyűjtjük a szemetet, majd másnap takarítjuk a területet.
Létszámra vonatkozó adatok
2012-ben 5 fő a kertészeti csoport létszáma, a köztisztasági részben 4 fő a létszám. Egy gépkocsivezető, aki a seprőgépet is kezeli, gondoskodik a két csoport által „termelt” hulladék elszállításáról, a külvárosi hulladékgyűjtők ürítéséről, és egyéb szállítási feladatokról. A közmunkások létszáma 2012-ben 5 fő volt átlagosan.
3.4.3 A tevékenység során észlelt problémák
1. A kiültetett facsemetéket több helyen kitördelték, a virágokat, cserjéket ellopták vagy kitaposták.
2. Rendszeresen találunk háztartási hulladék-zsákokat az utcai hulladékgyűjtőkben.
3. A kertész csoportnál a kis létszám egy-egy ember kiesése vagy szélsőséges időjárás esetén gondot okozhat. Munkaigényesebb feladatok ellátása (nagyobb mennyiségű virág folyamatos gondozása) nincs lehetőség.
4. Kevés a közterületre kihelyezett hulladékgyűjtők, csikktartók száma, kutyaürülék gyűjtő, kutyás „szett” nincs.
5. A kő virágtartók nagy része törött, nem esztétikus, cseréjük, pótlásuk indokolt lenne.
6. A várjátszótérre való lejutás fűnyíró géppel még mindig nem megoldott. A darus megoldás nehézkes, sok embert, gépet vesz igénybe.


Összefoglaló értékelés: A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 8 éve működik gazdasági társasági formában. A működés 8 éve alatt 2012. évben érte el a legjobb pénzügyi eredményt. Az árbevétel arányos 5,65%-os adózás utáni nyereség profitorientált cégek számára is elfogadható.
Ennek ellenére működésük során több olyan lényeges problémával találkoztunk, melyre a működőképességünk megtartása, az eredményesebb városüzemeltetési munka, az általunk nyújtott szolgáltatások színvonalának emelése érdekében szeretném a Felügyelő Bizottság és Kőszeg Város Képviselő-testülete figyelmét felhívni.
1. Kőszeg Város Önkormányzata változatlan feladatellátás, elvárás mellett reálértékben minden évben kisebb pénzügyi fedezetet biztosít városüzemeltetési feladatokra. Ez főként a közterületek burkolatain, a csapadékvíz elvezető rendszerek, a köztéri berendezések állapotán jól nyomon követhető, de akadna még tennivaló a játszóterek, parkok, zöldterületek állapotának javításán is.
2. Azoknál a feladatoknál ahol a szolgáltató a szolgáltatási díjakból fedezi a szolgáltatás költségeit – mint például ingatlankezelés, hulladékgyűjtés-kezelés – nem a piaci szolgáltatási díjak érvényesülnek. Azokat az Önkormányzat esetünkben város- és szociálpolitikai szempontok alapján határozza meg, ellentétben más szolgáltatások díjaival (víz, távhő, Volán). A szolgáltatónak így csak korlátozott mértékben van lehetősége a szolgáltatás színvonalának javítására és a kívánatos mértékű eszközpótlásra, fejlesztésről nem is beszélve.
3. Az Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök után képződő amortizációból nyolc év alatt egyetlen forint sem került eszközfejlesztésre.
4. A működőképességünk fenntartása érdekében létszámunkat olyan mértékben csökkentettük, hogy vállalkozási tevékenységet nem, vagy csak korlátozott mértékben tudunk végezni. Erre lassan a fejlesztések hiánya miatt az eszközállományunk sem lesz alkalmas.
5. A jogszabályi környezet főként a hulladékgazdálkodás területén olyan terheket ró a társaságra, melyet saját erőből kigazdálkodni szinte lehetetlen.
Ezzel kapcsolatosan külön napirend keretében is szeretném tájékoztatni a Felügyelő Bizottságot illetve a Képviselő-testületet.
6. Az Önkormányzattól illetve az Államkincstártól Közfoglalkoztatásra kapott támogatás 2.200 eFt-tal csökkent az előző évihez képest.

Amennyiben a fent összefoglalt tendenciák illetve gyakorlat folytatódik a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. néhány éven belül elveszítheti működőképességét, pedig több mint 20 év városüzemeltetési tapasztalat alapján állíthatom, hogy még mindig ez a legrugalmasabb és legolcsóbb városüzemeltetési forma.
Végül szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki döntéseivel, észrevételeivel működésünket támogatta.
A beszámolót megtárgyalta a pénzügyi és a városfejlesztési bizottság, mindkét bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Kőszeg, 2013. május 24.

Kovács István s. k.
igazgató

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2012. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Huber László polgármester
Kovács István ügyvezető igazgató
Határidő: 2013. május 31.

(Az anyag további részét lsd. a letölthető formátumban.)