2013. Május 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló 2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról.
2. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2012. évi tevékenységéről.
4. - Beszámoló a 2012. évi gyermekvédelmi munkáról.
5. - A VASIVÍZ Zrt.-ből származó osztalékról szóló előterjesztés megtárgyalása.
6. - Beszámoló az önkormányzat kintlévőségeiről.
7. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Kft. 2012. évi munkájáról.
8. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi munkájáról.
9. - Tájékoztató a 2013. évi hulladékgazdálkodást érintő jogszabályi és hatósági kötelezettségekről.
10. - Múzeumi küldetésnyilatkozat elfogadása.
11. - Térfigyelő kamerarendszer határozott időre szóló karbantartási szerződése.
12. - A 6660 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
13. - A 7469/1 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
14. - A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata.
15. - A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi pénzügyi beszámolója.
16. - A Jurisich Miklós Gimnázium közétkeztetésére vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. - Sürgősségi előterjesztés: az óvodák és a Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása.
9. napirendi pont:
Tájékoztató a 2013. évi hulladékgazdálkodást érintő jogszabályi és hatósági kötelezettségekről.

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. május 30-i ülése 9. napirendi pontjához

Tájékoztató
a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft.
2013. évi hulladékgazdálkodását érintő jogszabályi és hatósági kötelezettségeiről
és azok pénzügyi hatásairólTisztelt Képviselő-testület!


A 2012. évi CLXXXV. törvény 70. § (1) bekezdése kötelezi a hulladéklerakót üzemeltető közszolgáltatót, hogy a lerakó majdani rekultivációjára és utógondozására időarányos céltartalékot képezzen.
Az alábbiakban elkészítettem az évente képzendő céltartalék meghatározására szolgáló háttérszámításokat.
A céltartalék nagyságának meghatározásakor figyelembe vettem a jelenleg hatályos Egységes Környezethasználati Engedélyünk adatait, a rekultivációra vonatkozó törvényi előírásokat és rendeleteket, a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer szelektív gyűjtésre vonatkozó fejlesztési céljait, a Kőszegi Városüzemeltető Kft. ugyancsak szelektív gyűjtéssel kapcsolatos fejlesztési elképzeléseit, a 2009 évben a régi lerakón végrehajtott rekultivációs munkák költségvetési adatait.
Mindezek alapján a rekultivációs alap nagysága a következőképpen határozható meg.
A jelenleg működő hulladéklerakó várható élettartama az Egységes Környezethasználati Engedélyben meghatározott tárolókapacitás, valamint a szelektív gyűjtés fejlesztése eredményeképpen a lerakóra kerülő hulladék mennyisége csökkenése miatt várhatóan 2025. december 31. Tehát ezt az évet is figyelembe véve 12 év.
A szelektív gyűjtés fejlesztése kapcsán tervezzük a mai kornak megfelelő korszerű házhoz menő szelektív gyűjtés folyamatos bevezetését 2013. szeptember 1-től.
Ezzel egy időben a szelektíven gyűjtött hulladékfajták kiterjesztését az alábbiak szerint:
- Jelenleg szelektíven gyűjtött hulladékfajták: PET, papír, üveg.
- A szelektív gyűjtés bővítésével a gyűjtött hulladékfajtákat kiterjesztenénk az összes műanyag palack, fém italos doboz, TETRA-pack italos doboz, szervesen lebomló biohulladék gyűjtésére is.
Ezzel megítélésünk szerint a lerakóra kerülő hulladék mennyisége mintegy 30 %-kal csökkenthető.
- A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszeren belül tervezett házi komposztálás bevezetésével, kiterjesztésével a lerakóra kerülő szerves hulladék mennyisége további 10 %-kal csökkenthető.Mindezek alapján a lerakóra kerülő éves hulladék mennyisége a jelenlegi évi 4600 t-ról évi 2800 t-ra csökken, a lerakó élettartamára tervezett további 12 év jelenlegi ismereteink szerint a szükséges fejlesztések végrehajtása mellett helytálló és megalapozott.

A jelenleg üzemelő hulladéklerakó várható rekultivációs és utógondozási költségeihez elsősorban a régi hulladéklerakón 2009 évben végrehajtott rekultivációs beruházás adatait vettük figyelembe:
- Az elvégzett rekultiváció 22800 m2-en történt meg, amely felület megegyezik a jelenleg működő hulladéklerakó rekultiválandó területével.
- Nettó költsége (a Kft. ÁFA-visszaigénylő) 78.977 E Ft-ot tettek ki.
- Mivel a Téglagyárnál várható területcsere kapcsán a szigeteléshez szükséges agyagmennyiség helyben rendelkezésre áll, ez az összeg csökkenthető a szigetelés munkadíj nélküli anyagköltségével, melynek értéke 6.750 E Ft.
- Így a várható rekultivációs költség 72.227 E Ft.
- A lerakó további 12 éves élettartamát figyelembe véve az évente képzendő rekultivációs alap mértéke megközelítőleg 6.000 E Ft/év.
Ezt az összeget elkülönített számlán kell kezelni és minden évben további 6 millió Ft-tal növelni kell.

A továbbiakban tájékoztatom a Képviselő-testületet a hulladékgazdálkodási ágazatot sújtó, 2012 évhez képest költségnövelő, illetve bevételcsökkentő kormányzati és hatósági intézkedések mértékéről és várható hatásairól:
1. A Környezetvédelmi Hatóság az Egységes Környezethasználati Engedélyünk megújításakor gázkezelő-rendszer utólagos megépítésére kötelezte a Szolgáltatót. Ennek beruházási költsége az alapozási munkákkal együtt 23.960 E Ft.
Erről a Képviselő-testületet tájékoztattam 2012. július hónapban és a beruházáshoz az Önkormányzat támogatását kértük.
Kőszeg Város Képviselő-testülete a 135/2012. (VII.26.) számú határozatával a beruházásra 10.960 E Ft visszatérítendő támogatást biztosított, azzal, hogy a támogatást 3 év alatt évi egyenlő részletekben vissza kell fizetni, a támogatás mértékét 3 évre elosztva a hulladékszállítási díjba be kell építeni.
Ezt a határozatot törvényi változások miatt végrehajtani nem tudtuk, a beruházási költség önkormányzati része a hulladékszállítási díjba nem építhető be.
2. 2012 évhez képest felmerült a lerakóra kerülő települési szilárd hulladék után kötelezően megfizetendő kg-onként 3 Ft-os lerakási járulék megfizetése, amelynek mértéke jelen ismereteink szerint 2013 évben mintegy 12 m Ft.
Ez az összeg további 3 évig minden évben ugyanilyen mértékben növekszik.
Amennyiben a lerakott hulladékmennyiséget nem sikerül csökkenteni, ez az összeg eléri 2016-ra az évi 48 m Ft-ot.
3. Felügyeleti díj címén 2013 évtől évi 1,7 m Ft-os díjat kell megfizetnünk az Energiahivatal felé.
4. A törvény által előírt kötelezően alkalmazandó 10 %-os díjcsökkentés 2013 évben 5.200 E Ft-os bevétel csökkenést okoz.
Mindezen tényezők összesen az előző évhez képest a rekultivációs alappal együtt 42.150.000 Ft költségnövekedést, illetve bevételkiesést eredményeznek évi bruttó 114.360 E Ft bevétel mellett.
Könnyen belátható, hogy ez a költségnövekedés és bevételkiesés a rendelkezésre álló eszközökkel a leggondosabb gazdálkodás ellenére sem kompenzálható.
Ezért, amennyiben az Önkormányzat továbbra is saját hatáskörben kívánja elláttatni a kötelező közszolgáltatást, mindenképpen szükséges a segítsége arra az időszakra, amíg a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer beindulásával, illetve a várható törvényi változásokkal esetlegesen új pályázatok megjelenésével a helyzetünk nem konszolidálódik.
Mindezekkel kapcsolatban javasoljuk és kérjük, hogy az Önkormányzat tekintsen el a gázkezelő-rendszer megépítésére nyújtott támogatás visszafizetésétől.
Tekintsen el a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fenntartásához általunk megfizetett mintegy 6,8 millió Ft fenntartási költségtől, a 2012 és 2013 évekre vonatkozóan.

Ez összesen 10,45 millió Ft-os támogatását jelentene a Városüzemeltető Kft. felé 2013 évre, további 10,45 millió Ft-ot 2014 évre.
Ez az Önkormányzatnak költségvetési többletkiadást 2013 évre nem okozna, mivel a gázkezelő-rendszer hozzájárulást, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerhez való hozzájárulást már 2012 évben megfizette.
A támogatás megítélése esetén a szolgáltatás helyi ellátása folyamatosan biztosítható. A fennmaradó többletköltségek (31,7 millió Ft) kigazdálkodását a Városüzemeltető a 2012 évi eredmény felhasználásával és az előzőekben már ismertetett intézkedésekkel kompenzálni tudja.

Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi és a városfejlesztési bizottság. Mindkét bizottság azzal fogadta el a tájékoztatót, hogy a képviselő-testület bízza meg a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, továbbá a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályának vezetőjét, hogy a felmerült pénzügyi probléma megoldására dolgozzanak ki a következő ülésre megoldási lehetőséget.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.


Kőszeg, 2013. május 10.Tisztelettel:Kovács István s. k.
igazgató


HATÁROZATI JAVASLAT:

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodást érintő, 2013. évi jogszabályi és hatósági kötelezettségekről és azok pénzügyi hatásairól szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Kovács István ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal.