2013. Május 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló 2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról.
2. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2012. évi tevékenységéről.
4. - Beszámoló a 2012. évi gyermekvédelmi munkáról.
5. - A VASIVÍZ Zrt.-ből származó osztalékról szóló előterjesztés megtárgyalása.
6. - Beszámoló az önkormányzat kintlévőségeiről.
7. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Kft. 2012. évi munkájáról.
8. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi munkájáról.
9. - Tájékoztató a 2013. évi hulladékgazdálkodást érintő jogszabályi és hatósági kötelezettségekről.
10. - Múzeumi küldetésnyilatkozat elfogadása.
11. - Térfigyelő kamerarendszer határozott időre szóló karbantartási szerződése.
12. - A 6660 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
13. - A 7469/1 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
14. - A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata.
15. - A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi pénzügyi beszámolója.
16. - A Jurisich Miklós Gimnázium közétkeztetésére vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. - Sürgősségi előterjesztés: az óvodák és a Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása.
11. napirendi pont:
Térfigyelő kamerarendszer határozott időre szóló karbantartási szerződése.

Tisztelt Képviselő-testület!


A Kőszeg történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása keretében elkészült a Jurisics tér térfigyelő rendszerének kivitelezése.
A kivitelező a rendszer kiépítésekor 60 hónap garanciát vállalt a rendszerre, ha a beruházó az időszaki karbantartási feladatok elvégzésére szerződést köt.
A térfigyelő rendszert telepítő Castrum Sec Kft. megküldte ajánlatát. A karbantartási szerződés 2013. május 09.-től 2016. május 09. napjáig terjedő határozott időtartamra jönne létre.
Az éves karbantartási díj összege: 294.800,- Ft+Áfa, bruttó 374.396,-Ft.

Az előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt határozott időre szóló karbantartási szerződés és karbantartási ajánlat valamint általános szerződési feltételek figyelembe vételével az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.


Kőszeg, 2013. május 24.


A polgármester nevében:


Danka Lajos s. k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

1./ Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszeg város térfigyelő rendszere üzemeltetésének elősegítésére a határozott időre kötendő karbantartási szerződési ajánlatot elfogadja és a szolgáltatás pénzügyi fedezetét – 374.396,-Ft - a vis maior tartalékból történő átcsoportosítással biztosítja.
2./ Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kőszeg Város Polgármesterét a karbantartási és hibaelhárítási szerződés aláírására.


Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Határidő: azonnal

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)