2013. Május 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló 2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról.
2. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2012. évi tevékenységéről.
4. - Beszámoló a 2012. évi gyermekvédelmi munkáról.
5. - A VASIVÍZ Zrt.-ből származó osztalékról szóló előterjesztés megtárgyalása.
6. - Beszámoló az önkormányzat kintlévőségeiről.
7. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Kft. 2012. évi munkájáról.
8. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi munkájáról.
9. - Tájékoztató a 2013. évi hulladékgazdálkodást érintő jogszabályi és hatósági kötelezettségekről.
10. - Múzeumi küldetésnyilatkozat elfogadása.
11. - Térfigyelő kamerarendszer határozott időre szóló karbantartási szerződése.
12. - A 6660 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
13. - A 7469/1 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
14. - A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata.
15. - A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi pénzügyi beszámolója.
16. - A Jurisich Miklós Gimnázium közétkeztetésére vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. - Sürgősségi előterjesztés: az óvodák és a Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása.
20. napirendi pont:
Sürgősségi előterjesztés: az óvodák és a Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása társulási megállapodásának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti felülvizsgálatát és ennek értelmében történő módosítását valamennyi alapító tag jóváhagyta.
A kőszegi képviselő-testület ezt a 2013. március 28-i ülésén tárgyalta és fogadta el. Az új társulási megállapodás szövege 2013. július 1-jén lép hatályba, ettől az időponttól kezdve a társulás neve „Kőszeg Város és Térsége Társulása” lesz (rövid neve: Kőszegi Társulás).
Mivel a társulás a fenntartója a két óvodának és a Szociális Gondozási Központnak, ezen intézmények alapító okiratán ezt a lényeges változást mihamarabb át kell vezetni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.


Kőszeg, 2013. május 29.


A polgármester nevében:

Sőbér Aurélia s. k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
I. HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde, Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény alapító okiratát a mellékelt „Módosító Okirat”-ban foglalt módosításokkal jóváhagyja.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
Határidő: azonnal.


II. HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újvárosi Óvoda alapító okiratát a mellékelt „Módosító Okirat”-ban foglalt módosításokkal jóváhagyja.


Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
Határidő: azonnal.


III. HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális Gondozási Központ alapító okiratát a mellékelt „Módosító Okirat”-ban foglalt módosításokkal jóváhagyja.


Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
Határidő: azonnal.

(A módosító okiratokat és az alapító okiratokat lsd. a letölthető formátumban.)