2013. Május 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló 2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról.
2. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2012. évi tevékenységéről.
4. - Beszámoló a 2012. évi gyermekvédelmi munkáról.
5. - A VASIVÍZ Zrt.-ből származó osztalékról szóló előterjesztés megtárgyalása.
6. - Beszámoló az önkormányzat kintlévőségeiről.
7. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Kft. 2012. évi munkájáról.
8. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi munkájáról.
9. - Tájékoztató a 2013. évi hulladékgazdálkodást érintő jogszabályi és hatósági kötelezettségekről.
10. - Múzeumi küldetésnyilatkozat elfogadása.
11. - Térfigyelő kamerarendszer határozott időre szóló karbantartási szerződése.
12. - A 6660 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
13. - A 7469/1 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
14. - A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata.
15. - A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi pénzügyi beszámolója.
16. - A Jurisich Miklós Gimnázium közétkeztetésére vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. - Sürgősségi előterjesztés: az óvodák és a Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása.
15. napirendi pont:
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi pénzügyi beszámolója.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. §-ának rendelkezései alapján az államháztartás szervezetei a költségvetési évről december 31-ei fordulónappal éves költségvetési beszámolót kötelesek készíteni, melyek értelmében a következőkről kívánom tájékoztatni Önöket.

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi gazdálkodása a részére jóváhagyott előirányzatokon belül történt. A működéshez szükséges kiadásokat teljesítette, a költségvetésben meghatározott bevételek beszedéséről gondoskodott.
Az önkormányzatok többsége teljesítette fizetési kötelezettségét, melyet a társulási megállapodás értelmében fizetett meg. Az önkormányzati befizetésekről egyedi analitikus nyilvántartás áll rendelkezésünkre, mely alapján a követelések és kötelezettségek alakulását nyomon követhetjük. A Társulás önkormányzatokkal szemben fennálló követelésének állománya 2012. december 31-én 27.140.400 Ft volt, melyből 2009. évről 1.064.000 Ft, 2010. évről 3.651.300 Ft, 2011. évről 6.923.500 Ft a követelés összege. A részletes kimutatást az 1. számú melléklet tartalmazza.
A személyi juttatások tekintetében a közalkalmazotti illetmény és a megbízási jogviszonyban állók díjazása került kifizetésre.
A dologi kiadások tekintetében törekedtünk a takarékosságra, a működéshez szükséges eszközöket beszereztük.
A kiadások alakulását részletesen a 2. számú melléklet tartalmazza.
Az alábbi táblázat szemlélteti a gazdálkodás 2012. évi alakulását, mely szerint a működési bevételek 87 %-os, a felhalmozási bevételek 67 %-os, s így összességében a bevételek – hasonlóan az előző évhez - 77 %-os arányban teljesültek. A bevételek teljesítését a 3. számú melléklet mutatja be.
A Társulás 2012. évi költségvetési adatainak bemutatása (E Ft)

Megnevezés eredeti ei. módosított ei. teljesítés Teljesítés %
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 13106 14375 12367 86,000
TARTALÉKOK 303595 264180 0 0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 123948 223628 112289 50,200

K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K 440649 502183 124656 24.800
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 440649 502183 197464 39,300

ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE 208942 208942 0 0.0000
egyéb finanszírozás E kiadásai (39) 0 0 -8
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK 0 0 -8
Egyéb finanszírozás bevételei (48) 0 0 792

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 0 792
TÁRGYÉVI KIADÁSOK 440649 502183 124656 24,800
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK 440649 502183 197464
Pénzkészlet vált. 73592
Pénzkészlet január 1-én 208942
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 282534


A Társulás 2012. évi gazdálkodásának mérlegkimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

A 2012. évi gazdálkodás során a tartalékok felhasználására nem volt szükség. A függő bevételek között ajánlati biztosíték szerepel, az átfutó kiadások a 2012. november-december havi Társulás házipénztárából kiegyenlített bérjellegű költségeit tartalmazzák, melyek 2013. év januárban a MÁK kimutatása alapján kerülnek véglegesen kiadásként elszámolásra.

A Társulás 2012. évi pénzmaradványát részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.
A 2012. évi beruházási kiadások alakulása (E Ft)
Tartalom eredeti ei. módosított ei. teljesítés
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 97597 176084 86814
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 0 0
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 97597 176084 86814
Intézményi beruházások ÁFA-ja 26351 47544 25475
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 123948 223628 112289A KEOP 7.1.1.1 pályázathoz kapcsolódó számlák elszámolása 2012. évben befejeződött. A pályázattokkal kapcsolatos folyamatban lévő beruházás kiadásait a 6. számú melléklet mutatja be.
A KEOP 7.1.1.1. támogatás 2012. évi költségvetésében az alábbi tételek szerepelnek.

KEOP 7.1.1.1 /09-2009-0009. projekt 2012.évi költségvetéseSzolgáltatás Társulás által fizetendő Közreműködő Szervezet által fizetendő Összesen
Közbeszerzési szakértés 2654400 5372000 8026400
Műszaki tanácsadás 296100 599250 895350
Jogi tanácsadás 486000 983572 1469573
Könyvvizsgáló 414000 837858 1251858
PME adminisztráció 945000 19125000 2857500
PR tájékoztatás 1008000 2040000 3048000
Tervezés 24738000 50065000 74803000
Összesen 30541501 61810180 92351681
A „KEOP 7.1.1.1/09-11 települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” 2. fordulójához kapcsolódó beruházás megvalósítása a köztes RMT alapján 2012. évben 13.826 E Ft kiadása lesz, melyhez igényelt támogatás összege: 10.934 E Ft.

A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos beruházás 2012. évi tervezett kiadása 106.178 E Ft, melyből a folyamatban lévő beruházás kapcsán az előkészítés költsége 92.352 E Ft, a megvalósítás költsége: 13.826 E Ft.
Az előző kiadásokhoz 72.744 E Ft Eu-s forrásból származó pályázati bevétellel számoltunk, a tényleges bevétel KEOP 7.1.1.1 /09-2009-0009. pályázattal kapcsolatosan 61.810 E Ft., mely megegyezik a tervezéskor számított összeggel..
Az értékcsökkenés elszámolásra került, a 2009. 08.31-én beszerzett eszköz már O-ra íródott (7. számú melléklet) mely következtében a Társulás vagyona a következők szerint alakult:A Társulás vagyonának bemutatása (E Ft)

. 2011.12.31. 2012.12.31.
A. Befektetett eszközök összesen 34099 124595
B. Forgóeszközök összesen 245991 309681
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 280090 434276

D. Saját tőke 68916 151735
E. Tartalékok 205998 278806
F. Kötelezettségek összesen 5176 3735
FORRÁSOK ÖSSZESEN 280090 434276

A Társulás 2012. évi mérlegét részletesen a 8. számú melléklet mutatja be.

A 2012. december 31-i időponttal a KEOP 7.1.1.1 pályázattal kapcsolatban 11.012 E Ft Áfa visszaigénylés van folyamatban.
A pénzeszközök a 2012. évi gazdálkodás következtében növekedtek az alábbiak szerint:
NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN (E Ft) 2012.01.01. időpontban 208942
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN (E Ft) 2012.12.31. időpontban 282534

A záró pénzkészletből 200.000 E Ft betét formájában lekötésre került. A pénzeszközök 2012. évi változását a 9. számú melléket ismerteti.

Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi és a városfejlesztési bizottság, mindkét bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012. költségvetési beszámolót tárgyalja meg, és a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kőszeg, 2013. május 24.

A polgármester nevében:

Danka Lajos s. k.
osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodása VII/1.1. h. pontja alapján a Társulás 2012. évi pénzügyi beszámolóját az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Danka Lajos városfejlesztési- és üzemeltetési osztályvezető
Határidő: azonnal