2013. Május 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló 2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról.
2. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2012. évi tevékenységéről.
4. - Beszámoló a 2012. évi gyermekvédelmi munkáról.
5. - A VASIVÍZ Zrt.-ből származó osztalékról szóló előterjesztés megtárgyalása.
6. - Beszámoló az önkormányzat kintlévőségeiről.
7. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Kft. 2012. évi munkájáról.
8. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi munkájáról.
9. - Tájékoztató a 2013. évi hulladékgazdálkodást érintő jogszabályi és hatósági kötelezettségekről.
10. - Múzeumi küldetésnyilatkozat elfogadása.
11. - Térfigyelő kamerarendszer határozott időre szóló karbantartási szerződése.
12. - A 6660 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
13. - A 7469/1 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
14. - A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata.
15. - A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi pénzügyi beszámolója.
16. - A Jurisich Miklós Gimnázium közétkeztetésére vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. - Sürgősségi előterjesztés: az óvodák és a Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása.
6. napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzat kintlévőségeiről.

Tisztelt Képviselő-testület!A képviselő-testület munkatervében az önkormányzat kintlévőségeiről szóló beszámoló készítését írta elő.
Az adatgyűjtés az önkormányzatnál 2013. március 31-i állapotra, a Városüzemeltető Kft-nél 2012. december 31-i állapotra történt, összegszerűen a különböző területeken a fenti időpontban fennálló kintlévőségek a mellékelt táblázatokban találhatók.
Viszonyítási alapként a táblázatok tartalmazzák az előző időszak hátralékainak összegeit is.

Az előző, 2012. március 31-i időpontra végzett adatgyűjtéshez viszonyítva látható, hogy mind az önkormányzatnál, mind a Városüzemeltető Kft-nél összességében csökkent a kintlévőségek nagysága. Az önkormányzat esetén az egy évvel ezelőtti 89 194 E Ft-hoz képest 13 082 E Ft-tal, míg a Városüzemeltető Kft. esetén a 121 419 E Ft-hoz képest 2 099 E Ft-tal csökkent a kintlévőségek összege.

Az elfogadott intézkedési terv végrehajtása minden területen folyamatos.

A helyi adók és a gépjárműadó területén, az iparűzési adó adónemen a bevallások feldolgozása folyamatban van, másokon a befizetési időszak még nem ért véget (pl. magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó), így a nyilvántartott hátralékok összege is magasabb. A hátralékkal rendelkezők száma az előző évihez képest nem tér el jelentősen.

A bérlakás értékesítésnél, a lakásvásárlási támogatásoknál, és a közműfejlesztési hozzájárulásoknál elmondható, hogy felszólítások hatására több, nagyobb összegű hátralék-befizetés is történt, és ez által a hátralékosok száma is csökkent. A hátralékok beszedése érdekében a jogtanácsos 10 fő esetében tett intézkedést, ezek száma az előző kimutatáshoz képest csökkentek (2012. március 31-i adatgyűjtésnél 16 fő esetében volt jogtanácsosi intézkedés).


A Városüzemeltető Kft esetén a kintlévőségek egy része a számlázás és a fizetési határidőpontjának eltéréséből adódik. Főként a hulladékszállítás, az elmaradt lakossági szemétszállítási díj nagy része, mintegy 90%-a adó módjára behajtható.
Az ingatlankezelési kintlévőségek megtérülése a bírósági gyakorlat lassúsága, az adósokkal kötött több évre szóló törlesztési megállapodások miatt hosszabb, több éves időtartamot vehet igénybe. A megtérülés valószínűsége a magánszemélyek fizetőképességének függvénye is. A behajthatóság valószínűsége jelentősen kisebb más területekhez képest.
A Városüzemeltető Kft. éves beszámolója szerinti kintlévősége az előző évihez képest abszolút értékben is csökkent – annak ellenére, hogy olyan tételt is tartalmaz a 2012. év végi állomány, mely az előző évben nem szerepelt a kintlévőségek között.

Összefoglalva elmondható, hogy az intézkedési terv következetes végrehajtásából adódóan a hátralékok, kintlévőségek összege jelentős mértékű csökkenést mutatott az előző évi állományhoz képest.

Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja azzal, hogy javasolta – a városüzemeltető kft. tapasztalatainak a figyelembe vételével – a lakásrendelet módosításának a következő ülésre történő előterjesztését.


Kőszeg, 2013. május 24.

A polgármester nevében:

Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőKimutatás Kőszeg Város Önkormányzatánál 2013. március 31-én fennálló kintlévőségekről:
A tartozás forrása Hátralék összege 2012.03.31 (E Ft) Hátralék összege 2013.03.31 (E Ft) Hátralékban lévő alanyok száma 2013.03.31. (fő) Megjegyzés 2013.03.31-i adatokhoz
Építményadó 4 032 5 152 84 befizetési időszak
Telekadó 12 336 10 003 75 befizetési időszak
Magánszemélyek kommunális adója 7 214 7 563 519 befizetési időszak
Vállalkozók kommunális adója 428 397 73 megszűnt adónem
Idegenforgalmi adó éjszakák után 1 381 1 473 9
Idegenforgalmi adó építmény után 2 343 1 243 3 megszűnt adónem
Iparűzési adó 29 244 24 002 238 bevallási időszak
Gépjárműadó 12 822 11 958 630 befizetési időszak
Lakástámogatás 6 359 5 708 55 16 fő tartozása 100 E Ft feletti (jogtanácsosi intézkedés alatt 7 fő - 2 699 E Ft összegben)
Ingatlanértékesítés 5 365 3 563 23 5 fő tartozása 100 E Ft feletti (jogtanácsosi intézkedés alatt 3 fő - 2 038 E Ft összegben
Közműfejlesztési hozzájárulás 5 410 4 619 31 16 fő tartozása 100 E Ft feletti, ebből 9 fő nem ismeri el a kivetés jogosságát
Város-rehabilitációs kölcsön 171 3
ISES Alapítvány támogatása 2 260 260 A tőke összege 2012. év folyamán megfizetésre került
Mindösszesen 89 194 76 112


Kimutatás a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-nél 2012. december 31-én fennálló kintlévőségekről:
A tartozás forrása Hátralék összege 2012.03.31 (E Ft) Hátralék összege 2013.03.31 (E Ft) Megtérülés valószínűsége volumene Megjegyzés 2013.03.31-i adatokhoz
Ingatlan lakbér + közüzemi díjak 57 653 54 587 lakbér esetén: 25 %, közüzemi díj esetén: 30 %
Bérleti díj (garázs, üzlet, haszonbérlet) 25 917 28 788 60%
Szemétszállítás 30 244 24 985 90%
Konténerszállítás, hulladék lerakás 7 605 3 803 80%
Parkoló pótdíjak: 1 157 90%
Parkoló díjak esetén alkalmazott általi károkozás 6 000 bírósági ítélettől függő (elsőfokú munkaügyi bírósági ítélet a városüzemeltető részére kedvező, de az adós fellebbezett)
Mindösszesen 121 419 119 320

HATÁROZATI JAVASLATI. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat kintlévőségeiről szóló beszámolót elfogadja.
II. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kintlévőségek behajtására vonatkozó, 133/2008. (V. 29.) számú határozattal elfogadott Intézkedési terv folyamatos végrehajtását a továbbiakban is elrendeli.


Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző, Kovács István ügyvezető igazgató
Határidő: értelemszerűen

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)