2013. Május 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló 2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról.
2. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2012. évi tevékenységéről.
4. - Beszámoló a 2012. évi gyermekvédelmi munkáról.
5. - A VASIVÍZ Zrt.-ből származó osztalékról szóló előterjesztés megtárgyalása.
6. - Beszámoló az önkormányzat kintlévőségeiről.
7. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Kft. 2012. évi munkájáról.
8. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi munkájáról.
9. - Tájékoztató a 2013. évi hulladékgazdálkodást érintő jogszabályi és hatósági kötelezettségekről.
10. - Múzeumi küldetésnyilatkozat elfogadása.
11. - Térfigyelő kamerarendszer határozott időre szóló karbantartási szerződése.
12. - A 6660 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
13. - A 7469/1 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
14. - A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata.
15. - A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi pénzügyi beszámolója.
16. - A Jurisich Miklós Gimnázium közétkeztetésére vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. - Sürgősségi előterjesztés: az óvodák és a Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása.
16. napirendi pont:
A Jurisich Miklós Gimnázium közétkeztetésére vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)

Tisztelt Képviselő-testület!


A Jurisich Miklós Gimnázium közétkeztetésének ellátására az Önkormányzatunk a közbeszerzési eljárás lefolytatása után 2010. április 16.-án szerződést kötött az ELÁMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. -vel.
Az eltelt időszakban új jogszabályt alkotott az országgyűlés, amely indokolttá tette a közétkeztetési szerződés módosítását.
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. Törvényben foglaltaknak eleget téve, 2013. január 01.-től a fenti intézmény részére a közétkeztetési szolgáltatás biztosítása az alábbi változtatásokat figyelembe véve valósul meg:
- megrendelője és kifizetője: Kőszeg Város Önkormányzata;
- az intézmény fenntartója, működtetője: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ;
- a közétkeztetés szolgáltatója, vállalkozó: Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt.

A szerződés módosítási tervezetében a szükséges módosítások beépítése megtörtént.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt szerződésmódosítási javaslatot megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2013. május 24.


A polgármester nevében:


Ujvári Csaba s. k.
Előkészítési munkacsoport vezetőjeHATÁROZATI JAVASLAT

1./ Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. Törvényben foglaltak alapján, 2013. január 01.-től a Jurisich Miklós Gimnázium közétkeztetésének ellátására kötendő szerződésmódosítást jóváhagyja.
2./ Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Kőszeg Város Polgármesterét a Jurisich Miklós Gimnázium közétkeztetésének ellátására kötendő szerződés módosításának aláírására.


Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző
Határidő: azonnal

SZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁS


amely létrejött
- Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. adószám 15733627-2-18) képviseli: Huber László polgármester
- Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, Szalay u. 10-14, adószám: 15799658-2-41) képviseli: Bánó Zoltán tankerületi igazgató
- Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. (1095 Budapest, Soroksári út 98. adószám:10753699-2-43) képviseli: Ujhelly András elnök-vezérigazgató
között, a 2010. április 16-án a Jurisich Miklós Gimnázium közétkeztetési ellátására kötött Alapszerződés módosítására A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. Törvény- ben foglaltaknak eleget téve:

2013. január 01-től a fenti intézmény részére biztosított közétkeztetési szolgáltatás
- megrendelője és kifizetője: Kőszeg Város Önkormányzata,
- az intézmény fenntartója, működtetője: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
- a közétkeztetés szolgáltatója, vállalkozó: Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt.

Az Alapszerződés egyes pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

II.
A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

2) A Klebersberg Intézményfenntartó Központ használatba adja, a Vállalkozó pedig használatba veszi a következő főzőkonyhát, éttermet:

Főzőkonyha: Jurisich Miklós Gimnázium Étterme

4.) A Vállalkozó a főzőkonyha, illetve az átvett eszközök, gépek és berendezések használatáért az Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak díjat nem fizet.

III.
ÜZEMELTETÉS

12.)A Vállalkozó elfogadja, hogy szerkezeti átalakításhoz, vagy bővítéshez, meglévő
konyhák közötti eszközátcsoportosítások, selejtezések, a gépi berendezések bővítése
csak a Klebersberg Intézményfenntartó Központ előzetes hozzájárulásával tehetők
meg. A használatba adott eszközök pótlását új eszközök beszerzésével pótolja.


V.
A HELYISÉGEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

20) A Vállalkozó a helyiségeket saját költségén az Klebelsberg Intézményfenntartó Központ előzetes írásbeli hozzájárulásával, tevékenységével összefüggésben átalakíthatja, vagy korszerűsítheti (a helyiség használhatóságát növelő egyéb, építése, szerelési munkákat végezhet el).
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ hozzájárulása nem mentesíti azonban a szükséges hatósági engedélyek beszerzése alól, amelyet a Vállalkozó saját költségén köteles beszerezni. A szerződés megszűnése után az átalakítás költségeit a Vállalkozó a tulajdonos Önkormányzat felé nem érvényesítheti.


VI.
TÁRGYI ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

25) A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, amennyiben a tárgyi eszközöket, illetve a berendezéseket az átszervezés során e szerződés szerinti másik egységbe kívánja áthelyezni, arról az érintett intézmények vezetőjét és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot 30 nappal előbb írásban értesíti, s az áthelyezésre csak velük egyetértésben kerülhet sor.

27) A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, amennyiben valamely nagy értékű tárgyi eszköz (a mindenkori hatályos jogszabály szerinti érték szerint), illetve berendezés javítása vagy felújítása már nem gazdaságos, azt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak haladéktalanul írásban jelzi, és javaslatot tesz a selejtezésre. A selejtezést kizárólag a Klebelsberg Intézményfenntartó központ végezheti.

28) A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén valamennyi általa üzemeltetésre átvett tárgyi eszközt és berendezést – a rendeltetésszerű használatból eredő elhasználódást figyelembe véve - üzemképes állapotban, átadás-átvételi jegyzőkönyv, valamint a selejtezési jegyzőkönyv szerinti beruházások figyelembevételével hiánytalanul a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére átadja.

VII.
KÖZÜZEMI KÖLTSÉGEK VISELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

31) A közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatosan a felek megállapodnak abban, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az üzemeltetés biztonsága érdekében – a jelenlegi kapacitáshatárok között – gondoskodik az energiaellátás folyamatos biztosításáról, azok vezetékeinek üzemképes állapotban tartásáról a gépek, berendezések csatlakozó pontjáig. A szerződés időtartama alatt a gépek, berendezések biztonságtechnikai méréseinek lefolytatásáról a Vállalkozó köteles saját költségén gondoskodni.

33) A főzőkonyhán valamennyi energiahordozóra almérők lettek felszerelve.
A felhasználást ezen almérők rendszeres időközönkénti közös leolvasásával állapítják meg. A számlát a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ állítja ki.
XII.
A JOGVISZONY TARTAMA, MEGSZŰNÉSE

53) A szerződés bármely okból való megszűnése esetén a Vállalkozó köteles a konyhákat, valamint a működésükhöz szükséges társulási tulajdonú tárgyi eszközöket és berendezéseket üzemképes állapotban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ rendelkezésére bocsátani, illetve az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglaltak szerint haladéktalanul visszaadni.

A fenti Megállapodás módosítás az alap Szolgáltatási Szerződéssel (2010. április 16.) és az azóta történt módosításokkal együtt érvényes, mely a Felek cégszerű aláírása után válik jogerőssé.

A Megállapodás módosítás 6 példányban készült, melyből 2-2 példány a Felek birtokában marad.Budapest, 2013. május …..
……………………………………….. ………………………………………….
Kőszeg Város Önkormányzata Elamen Zrt
Huber László Ujhelly András
polgármester elnök-vezérigazgató…………………………………………….
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Kőszegi Tankerület
Bánó Zoltán
Tankerületi Igazgató
Intézményszám:……………………..