2013. Május 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló 2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról.
2. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2012. évi tevékenységéről.
4. - Beszámoló a 2012. évi gyermekvédelmi munkáról.
5. - A VASIVÍZ Zrt.-ből származó osztalékról szóló előterjesztés megtárgyalása.
6. - Beszámoló az önkormányzat kintlévőségeiről.
7. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Kft. 2012. évi munkájáról.
8. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi munkájáról.
9. - Tájékoztató a 2013. évi hulladékgazdálkodást érintő jogszabályi és hatósági kötelezettségekről.
10. - Múzeumi küldetésnyilatkozat elfogadása.
11. - Térfigyelő kamerarendszer határozott időre szóló karbantartási szerződése.
12. - A 6660 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
13. - A 7469/1 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
14. - A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata.
15. - A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi pénzügyi beszámolója.
16. - A Jurisich Miklós Gimnázium közétkeztetésére vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. - Sürgősségi előterjesztés: az óvodák és a Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása.
18. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 8/2007. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 20. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentést adom:

A 45/2013. (III. 28.) határozattal a képviselő-testülete jóváhagyta az önkormányzat, valamint a Római Katolikus Plébánia Hivatal közötti támogatási szerződést a határozat mellékletében szereplő tartalommal, s egyúttal felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
A határozatra jelenti Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, hogy a pályázatot benyújtották, amely sikeres lett. A kivitelezés szervezés alatt van.

A 48/2013. (III. 28.) határozattal a képviselő-testület elrendelte az „Alapítvány a Közbiztonságért” megszüntetését, az alapítványnak a Szombathelyi Törvényszéknél vezetett nyilvántartásból történő törlésének kezdeményezését.
A határozatra jelenti dr. Bakács Nóra jogtanácsos, hogy a megszüntetésről szóló döntést megküldte a Szombathelyi Törvényszéknek.

Az 51/2013. (III. 28.) határozattal a képviselő-testület kezdeményezte a kőszegi, 0377/30 hrsz-ú szántó megnevezésű földrészlet belterületbe vonását, valamint megtette az ezzel kapcsolatos nyilatkozatokat, továbbá elrendelte, hogy a belterületbe vonással kapcsolatos költségek a kérelmezőt terheljék. A képviselő-testület elrendelte még, hogy a rendezési terv munkaközi példányából a Kőszeg, 0377/29 hrsz-ú földterületre tervezett út le legyen véve, továbbá felkérte a rendezési terv készítőjét, hogy az út áthelyezésére tegyen javaslatot.
A határozatra jelenti Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, hogy az ügyfél értesítve lett a döntésről, a további ügyintézés folyamatban van. Szima Andrea főépítész asszony egyeztetett az Rt. képviselőjével az út áthelyezésével kapcsolatban.

Az 53/2013. (III. 28.) képviselő-testületi határozattal a képviselő-testület jóváhagyta a kőszegi, 3276/7 hrsz-ú (5663 m2) ingatlan, mintegy 46 m2 nagyságú területrészének Ettinger Edvárd 9730 Kőszeg, Károlyi M. u. 15. sz. alatti lakos részére történő értékesítést azzal, hogy
– elrendelte a vagyonrendelet módosítását oly módon, hogy a 3276/7 hrsz-ú közpark mintegy ca. 46 m2 része – a rendezési tervnek megfelelően – kerüljön átminősítésre és egyben átemelésre a forgalomképtelen vagyoni körből a forgalomképes vagyoni körbe,
– továbbá a vagyonrendelet szerinti értékesítését az értékbecslésben meghatározott forgalmi értéken, azzal, hogy a telekalakítással kapcsolatos valamennyi költség a kérelmezőt terhelje.
A határozatra jelenti Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, hogy az ügyfél értesítve lett, a vázrajz készítése folyamatban van.

Az 54/2013. (III. 28.) határozattal a képviselő-testület a Vas Megyei Levéltár Kőszegi Fióklevéltárának ingyenes használatba adta a Kőszeg, Kossuth L. u. 3. szám alatt található 113 m2 nagyságú raktárhelyiséget
A határozatra jelenti szintén Danka Lajos osztályvezető, hogy a jogtanácsos által készített 2013. évre szóló ingyenes használatot biztosító szerződés megkötésre került.

Az 56/2013. (III. 28.) képviselő-testületi határozattal a képviselő-testület a Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Kőszeg, 3428/A/9 hrsz-ú, Rákóczi F. u. 4. I/9. sz. alatti 94 m2 nagyságú lakás megnevezésű ingatlant liciteljárás útján értékesítését rendelte el, a vagyonrendelet adta lehetőséggel élve az ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő (8.930.000,-Ft) érték 25%-kával csökkentett vételáron.
A határozatra szintén Danka Lajos osztályvezető jelenti, hogy a liciteljárás sikertelenül zárult.

Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 8/2007. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Dr. Nagy Edina igazgatási és építéshatósági osztályvezető jelentése alapján:
A polgármester nevében az osztály (2014. 04. 25. és 2013. 05. 29. között) 59 db átmeneti segélyt, 20 db eseti gyógyszersegélyt, 3 db rendkívüli gyermekvédelmi támogatást és 3 db temetési segély állapított meg.
Kőszeg, 2013. május 29.

Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző