2013. Május 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló 2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról.
2. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2012. évi tevékenységéről.
4. - Beszámoló a 2012. évi gyermekvédelmi munkáról.
5. - A VASIVÍZ Zrt.-ből származó osztalékról szóló előterjesztés megtárgyalása.
6. - Beszámoló az önkormányzat kintlévőségeiről.
7. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Kft. 2012. évi munkájáról.
8. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi munkájáról.
9. - Tájékoztató a 2013. évi hulladékgazdálkodást érintő jogszabályi és hatósági kötelezettségekről.
10. - Múzeumi küldetésnyilatkozat elfogadása.
11. - Térfigyelő kamerarendszer határozott időre szóló karbantartási szerződése.
12. - A 6660 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
13. - A 7469/1 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
14. - A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata.
15. - A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi pénzügyi beszámolója.
16. - A Jurisich Miklós Gimnázium közétkeztetésére vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. - Sürgősségi előterjesztés: az óvodák és a Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása.
13. napirendi pont:
A 7469/1 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Juhász Gergő Gábor (9730 Kőszeg, Pék u. 18.), mint a Kőszeg, 7469/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa az alábbi kérelemmel kereste meg az önkormányzatot:

Kérelmező belterületbe vonási kérelmet terjesztett elő azzal, hogy az önkormányzat – kérelmét támogatva – tegye meg a szükséges lépéseket a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Földhivatala felé.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 15. §-a rendelkezései alapján a belterületbe vonásra, mint a végleges más célú hasznosítás egyik esetére kérelmet kizárólag önkormányzat terjeszthet elő, melynek megalapozottságát képviselő-testületi döntéssel és a településszerkezeti terv kivonatával kell igazolni. Nyilatkozni kell a döntésben arról is, hogy kérelmező a kérelmezett területfelhasználásnak megfelelő 4 éven belüli igénybevételét tervezi.

Ezen kötelezettségeket, valamint a földvédelmi járulék megfizetését természetesen a tulajdonosokra kell áthárítania az önkormányzatnak.

Kérelmező a 4 éven belüli igénybevételt, a földvédelmi járulék és a belterület bevonással kapcsolatos egyéb költségek megfizetését írásban vállalta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a korábbi szabályozás szerinti döntést képviselő-testületi határozattal megerősíteni szíveskedjen.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2013. május 24.

A polgármester nevében:

Danka Lajos s. k.
a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetőjeHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a kőszegi, 7469/1 hrsz-ú gyümölcsös és gazdasági épület megnevezésű földrészlet belterületbe vonását, valamint kijelenti, hogy a kérelmezett területfelhasználásnak megfelelő 4 éven belüli igénybevételét megvalósítja, amennyiben a tulajdonos belterületbe vonással kapcsolatban felmerülő költségeket vállalja.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Határidő: Azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)