2013. Augusztus 29., Csütörtök, 09:00 óra, a kőszegi Csónakázó tó melletti Tó-part Vendégház: kihelyezett, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Az Írottkő Natúrparkért Egyesület támogatási kérelme és a polgármesteri keret megemelése.
2. - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2013. I. félévi teljesítéséről.
3. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása.
5. - Javaslat a távhőszolgáltatási árak megállapítására.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2.1. pontjának felmondása.
7. - A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény tanulóinak étkezetésére vonatkozó szerződés jóváhagyása.
8. - Dr. Szalkai Csaba fogszakorvossal kötött megállapodás módosítása.
9. - Az önkormányzat és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet közötti, tüzifa kitermelésre vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása.
10.a - Vagyonügy: A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás hasznosítása.
13. - Sürgősségi előterjesztés: a Liszt szobor önrészének biztosítása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
1.a napirendi pont:
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:

Módosító tételek:

I. Központi előirányzatok változásai:

A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi főösszegét 11 083 E Ft-tal, kiadási főösszegét 808 E Ft-tal növelik, a működési hiány szintje 10 275 E Ft-tal csökken. A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. információs tábla tartalmazza.


II. Intézményi előirányzatok változása felügyeleti hatáskörben:

1.1 A könyvtár 2013. I. félévi bérkompenzációjának (316 E Ft) forrása az I. pontban felsorolt központi bevételek, valamint az első negyedévben szintén központi támogatásként kapott, és intézményi tartalékba helyezett összeg (IV.12 pontban szerepel a tartalék felhasználása)

2.1. A vár 2013. I. félévi bérkompenzációjának (380 E Ft) forrása az I. pontban felsorolt központi bevételek, valamint az első negyedévben szintén központi támogatásként kapott, és intézményi tartalékba helyezett összeg (IV.12 pontban szerepel a tartalék felhasználása)

2.2. A vár érdekeltségnövelő támogatását tartalmazza, melyhez az önkormányzat a 453 E Ft központi forráson felül 1 000 E Ft-ot a vis maior tartalékból történt átcsoportosítással biztosította (IV.10. pontban szerepel a tartalék felhasználása)

2.3. pont a képviselő-testület döntése alapján a vár létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadás és bevétel csökkenését tartalmazza 4 135 E Ft összegben .

3.1. pontban átcsoportosításról van szó az önkormányzat és a múzeum között, az intézmény létszámemelkedése miatt a vis maior tartalékból történő átcsoportosítással emelkedtek az intézmény előirányzatai (IV.11 pontban szerepel a tartalék felhasználása)

4.1. A hivatal 2013. I. félévi bérkompenzációjának (1 321 E Ft) forrása az I. pontban felsorolt központi bevételek, valamint az első negyedévben szintén központi támogatásként kapott, és intézményi tartalékba helyezett összeg (IV.12 pontban szerepel a tartalék felhasználása)
4.2. pontban a hivatal rendezvényének támogatása található 440 E Ft összegben a vis maior tartalékból történt átcsoportosítással. (IV.9 pontban szerepel a tartalék felhasználása)


A fenti módosítások következtében a bevételi főösszeg 4 135 E Ft-tal csökken, a kiadási főösszeg 1 586 E Ft-tal emelkedik, a működési hiány pedig 5 721 E Ft-tal emelkedik.


III. Intézményi előirányzatok változása saját hatáskörben:
1 -2. pontban a könyvtár, illetve a vár pályázataihoz kapcsolódó, és a közfoglalkoztatással összefüggő támogatások miatti előirányzat emelkedéseit tartalmazza, mely mind a kiadási, mind a bevételi főösszeget 4 337 E Ft-tal emelik.


IV. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:

1. pont a Jurisich Miklós Gimnázium áthúzódó kiadásai miatti előirányzat növekedéseket tartalmazza 1 753 E Ft összeggel.
2. pont a Kőszegi és Vidéke c. lap kiadásainak és bevételeinek korrekcióját tartalmazza a tényleges teljesítéssel összhangban.
3. pontban a Foglalkoztatási Paktum pályázathoz kapcsolódó kiadási és bevételi előirányzatok növekedése található.
4. pontban a 2012. december havi gyermektartásdíj megelőlegezésének támogatása található, mely a tartásdíj kifizetésére került felhasználásra.
5. pontban az Ottlik szobor elkészítéséhez kapcsolódó pályázati bevételek és kiadások előirányzatának emelése történt.
6. pont átcsoportosítást tartalmaz 9 151 E Ft összegben az támogatás értékű bevételek és a központi bevételek között, mivel az eredeti költségvetésben az általános működési támogatás évközi változását átvett pénzeszközként szerepeltettük.
7. pontban a tekepálya bérleti díj bevételével és a Kőszegi SE részére történő továbbutalásával kapcsolatos előirányzat módosítás szerepel.
8. – 14. pont a különböző tartalékok változását mutatják a felhasználással arányosan, illetve a képviselő-testület döntéseinek megfelelően.


Az önkormányzat előirányzat változásai (1-14. pontok) 4 903 E Ft-tal növelik a bevételi és 9 457 E Ft-tal növelik a kiadási főösszeget, a hiány pedig 4 554 E Ft-tal emelkedik.

Összességében az előirányzat változások (I-IV. pontok) 16 188 E Ft-tal növelik a bevételek és kiadások összegét, a költségvetési hiány nem változik.

Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (E Ft-ban):

Költségvetési bevétel: 1 915 632
Költségvetési kiadás: 2 110 801
Hiány: 195 169
Finanszírozási kiadás: 20 553
Belső fin. bevétel: 215 722
Külső fin. bevétel: 0


A 1. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 2. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 3. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.

A rendelettervezetet a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.Kőszeg, 2013. augusztus 23.


A polgármester nevében:

Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi és gazdálkodás osztályvezetőKőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (VIII.29.) számú rendelete
a 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló
4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról


Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2013. évi költségvetését
1 915 632 E Ft költségvetési bevétellel
2 110 801 E Ft költségvetési kiadással
195 169 E Ft hiánnyal
20 553 E Ft finanszírozási kiadással
215 722 E Ft belső finanszírozási bevétellel
0 E Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.”


2 . §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása


Működési célú bevételek:
 működési célú saját bevételek 476 441 E Ft
 működési célú központi bevételek 380 285 E Ft
 átengedett központi bevételek 28 595 E Ft
 működési célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 81 334 E Ft
Működési bevételek összesen: 966 655E Ft

Felhalmozási célú bevételek:
 felhalmozási és tőkejellegű bevételek 164 522 E Ft
 felhalmozási célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 767 688 E Ft
 felhalmozási célú központi bevételek 473 E Ft
 felhalmozási kölcsön visszatérülés 16 294 E Ft
 áfa bevételek
Felhalmozási bevételek összesen: 948 977 E Ft
Költségvetési bevételek összesen: 1 915 362 E Ft

A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


Működési célú kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 240 692 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 63 789 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 644 380 E Ft
 pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 115 196 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 74 904 E Ft
 céltartalék 4 273 E Ft
 fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 3 981 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 139 253 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 felújítási kiadások 6 760 E Ft
 fejlesztési kiadások 898 108 E Ft
 pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 45 072 E Ft
 kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 4 694 E Ft
 áfabefizetés, kamatfizetés 3 981 E Ft
 céltartalék 12 933 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 971 548 E Ft


Költségvetési kiadások összesen: 2 110 801 E Ft


Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
 működési költségvetés hiánya - 172 598 E Ft
 fejlesztési költségvetés hiánya - 22 571 E Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 195 169 E Ft

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2012. évi pénzmaradvány 169 586 E Ft
 fejlesztési célú 2012. évi pénzmaradvány 46 136 E Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 E Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 0 E Ft

Külső finanszírozás kiadásai
 fejlesztési hitelek törlesztése 20 553 E Ft

Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): - 20 553 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 195 169 E Ft

A 3. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.”


3. §

A Rendelet 5.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége nincsen. Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.”
4. §


(1) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 6.számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


5. §

(1) A Rendelet 11.§ (1) és (3) bekezdése, és a 14. §-a hatályát veszti.
(2) A Rendelet 8. számú melléklete hatályát veszti.6. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2013. augusztus 29.

Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)