2013. Augusztus 29., Csütörtök, 09:00 óra, a kőszegi Csónakázó tó melletti Tó-part Vendégház: kihelyezett, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Az Írottkő Natúrparkért Egyesület támogatási kérelme és a polgármesteri keret megemelése.
2. - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2013. I. félévi teljesítéséről.
3. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása.
5. - Javaslat a távhőszolgáltatási árak megállapítására.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2.1. pontjának felmondása.
7. - A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény tanulóinak étkezetésére vonatkozó szerződés jóváhagyása.
8. - Dr. Szalkai Csaba fogszakorvossal kötött megállapodás módosítása.
9. - Az önkormányzat és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet közötti, tüzifa kitermelésre vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása.
10.a - Vagyonügy: A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás hasznosítása.
13. - Sürgősségi előterjesztés: a Liszt szobor önrészének biztosítása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
14. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 8/2007. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 20. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentést adom:

A képviselő-testület a 70/2013. (V. 30.) határozata I. pontjával fogadta el az önkormányzat kintlévőségeiről szóló beszámolót. Ugyanezen határozat III. pontjával a képviselő-testület elrendelte az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és a helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát a kintlévőségek további növekedésének elkerülése céljából, melynek határidejét a 2013. augusztusi ülésben jelölte meg.
A határozatra jelenti Mezei Virág osztályvezető, hogy a rendelet felülvizsgálatának folyamata megkezdődött. E tárgyban volt már egy egyeztetés, melyen részt vettek: Táncsics András képviselő, javaslattevő, Simonits Zsolt bizottsági elnök, Dóráné Gyarmati Tünde az ingatlankezelő részéről, továbbá a hivatal részéről Mezei Virág osztályvezető valamint Takács Istvánné ügyintéző. A rendeletmódosítás előterjesztése a 2013. szeptemberi ülésre várható.

A képviselő-testület a 71/2013. (V. 30.) határozatával a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde, Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény, a 72/2013. (V. 30.) határozatával az Újvárosi Óvoda, továbbá a 73/2013. (V. 30.) határozatával a Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítását „Módosító Okirat”-okba foglalva jóváhagyta.
A határozatra jelenti Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, hogy a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásán a változásokat átvezették.

A 80/2013. (V. 30.) határozatában a képviselő-testület Kőszeg város térfigyelő rendszere üzemeltetésének elősegítésére vonatkozó, határozott időre kötendő karbantartási szerződési ajánlatot elfogadta és a szolgáltatás pénzügyi fedezetét – 374.396,-Ft-ot – a vis maior tartalékból történő átcsoportosítással biztosította.
A határozatra jelenti Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, hogy a szerződéskötés folyamatban van.

A 81/2013. (V. 30.) határozatban a képviselő-testület kezdeményezte a kőszegi, 6660 hrsz-ú kivett lakóház, udvar, kert és gazdasági épület megnevezésű földrészlet belterületbe vonását, valamint megtette az ezzel kapcsolatos nyilatkozatokat, amennyiben a tulajdonos belterületbe vonással kapcsolatban felmerülő költségeket vállalja.
A határozatra jelenti Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, hogy a földhivatalnál megindításra került a belterületbe vonás, folyamatban van az ügyintézés.

A 82/2013. (V. 30.) képviselő-testületi határozatban szintén kezdeményezte a képviselő-testület a kőszegi, 7469/1 hrsz-ú gyümölcsös és gazdasági épület megnevezésű földrészlet belterületbe vonását, ugyancsak megtette a szükséges nyilatkozatokat, amennyiben a tulajdonos belterületbe vonással kapcsolatban felmerülő költségeket vállalja.
Szintén Danka Lajos osztályvezető jelenti a határozatra, hogy megindításra került a belterületbe vonás, az osztály a határozatot földhivatal számára megküldte, jelenleg a jogerőre emelkedést várják.

A 85/2013. (V. 30.) határozatában a képviselő-testület – a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvényben foglaltak alapján – 2013. január 1-től kezdődően a Jurisich Miklós Gimnázium közétkeztetésének ellátására vonatkozó szerződésmódosítást jóváhagyta.
A határozatra jelentem, hogy a szerződés módosítását az önkormányzat nevében a polgármester úr, az intézmény fenntartója, működtetője, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, továbbá a közétkeztetés szolgáltatója, az Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. is aláírta.


Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 8/2007. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság augusztusi ülésén kijelölte a Bezerédy Imre u. 3. II. em. 40. alatti önkormányzati lakás új bérlőit.

Mezei Virág mb. igazgatási és építéshatósági osztályvezető jelentése alapján:
A polgármester nevében az osztály (2013. 06. 25. és 2013. 08. 28. között) 93 db átmeneti segélyt, 34 db eseti gyógyszersegélyt, 9 db rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, valamint 7 db temetési segélyt állapított meg.

Kőszeg, 2013. augusztus 28.


Dr. Zalán Gábor s. k.
Jegyző