2013. Augusztus 29., Csütörtök, 09:00 óra, a kőszegi Csónakázó tó melletti Tó-part Vendégház: kihelyezett, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Az Írottkő Natúrparkért Egyesület támogatási kérelme és a polgármesteri keret megemelése.
2. - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2013. I. félévi teljesítéséről.
3. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása.
5. - Javaslat a távhőszolgáltatási árak megállapítására.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2.1. pontjának felmondása.
7. - A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény tanulóinak étkezetésére vonatkozó szerződés jóváhagyása.
8. - Dr. Szalkai Csaba fogszakorvossal kötött megállapodás módosítása.
9. - Az önkormányzat és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet közötti, tüzifa kitermelésre vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása.
10.a - Vagyonügy: A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás hasznosítása.
13. - Sürgősségi előterjesztés: a Liszt szobor önrészének biztosítása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
2. napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2013. I. félévi teljesítéséről.

BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának
2013. I. félévi teljesítésérőlKőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testüle-tének a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) számú rendeletében a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét 80 000 E Ft-ban határozta meg, ami tulajdonképpen a hiány összegét mutatja, ennek összege a I. félév végére 41 614 E Ft-ra módosult.
A költségvetés I. félévi végrehajtásához szükség volt folyószámla-hitel igénybevételére 31 566 E Ft összegben, ami a megengedett hitelkeret (70 000 E Ft) 45,09%-a.

Bevételi források és azok tejesítése (1. és 2. számú mellékletek)
Az önkormányzat 2013. I. félévi bevételeit – címenkénti bontásban – az 1. számú melléklet tartalmazza.

I. Központilag szabályozott működési bevételek (1. sor) közül múzeum támogatásának (23 588 E Ft) , a gyermekétkeztetésre kapott előlegnek (2698 E Ft), valamint az I. félévi bérkompenzációnak (2 017 E Ft) teljesülése 100,00 %-os, ezen összegek a meghatározott célra használhatóak fel.
A többi működési célú állami hozzájárulás időarányos teljesítést mutat, a törvényi szabályozás szerinti ütemben, illetve visszaigénylések alapján havonta érkeznek.
A felhalmozási célú központosított előirányzatok a közművelődési érdekeltségnövelő támogatást (453 E Ft), valamint a lakossági közműfejlesztési hozzájárulás támogatását (20 E Ft) tartalmazza, és meghatározott célokra használhatók fel. Teljesülési arányuk: 100,00 %.

Összességében a központi bevételek 47,35 %-ban teljesültek.

II. Az átengedett központi bevételek
1. A gépjárműadó teljesítése 48,84 %.
2. A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó I. félévben nem folyt be.

Összességében az átengedett bevételek teljesítése: 48,83%.

III. Intézményi bevételek teljesülése 43,35 %-os.
A bevételek alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza. (Intézményi bevételek között a könyvtár, a művelődési központ, a múzeum és a közös önkormányzati hivatal bevételei szerepelnek.)

1. Saját bevételek :
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár 53,47-os bevétele időarányos feletti teljesítést mutat.
A Jurisics Vár Művelődési Központ és Várszínháznál a teljesítés 29,82 %-os, mely időarányos alatti, és a rendezvények szezonális jellegéből adódik.
A Kőszegi Városi Múzeum saját bevételének teljesülése időarányos alatti (14,2 %-os).
A közös önkormányzati hivatal saját bevételeinek teljesítése 15,28 %.

2-3. Az átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek között pályázatokon elnyert pénzeszközök, valamint a hivatal esetében a hivatalt fenntartó társult települések működési hozzájárulása is szerepel. összességében 73,68 %-ban teljesültek.

4. A képződött pénzmaradvány felhasználása megtörtént (100,00%).

5. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek forgalma a félév végéig - 637 E Ft (előirányzat nem tervezhető).

IV. Az önkormányzat bevételeinek (1-9. sorok) teljesülése közel időarányos mértéket mutat. (46,73% ).
1-2. Saját bevételek teljesítése:
Az önkormányzat saját bevételeinek teljesítése 42,07%-os, ezen belül a működési bevételek 49,57%-ban, a fejlesztési, vagyonhasznosítási bevételek pedig 22,87%-ban teljesültek, amely jóval elmarad az időarányos teljesítéstől.
3-4. Az átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek teljesülése időarányos alatti (31,60%), a fejlesztési célú pénzeszközök esetén 28,46%, a működési célú pénzeszközök esetén pedig 76,79 %. A folyamatban lévő nagy beruházásoknál a pályázati támogatások a megvalósítással arányosan, a lehívások alapján érkeznek.
5. Kölcsönök visszatérítése, értékpapír bevétel teljesülése 53,84%, valamivel időarányos feletti teljesítés mutat.
6. Az előző évi pénzmaradvány (214 559 E Ft) felhasználása a 2012. évi zárszámadásban elfogadottak szerint megtörtént.
7. Folyószámla hitel igénybevételére 31 566 E Ft összegben került sor a félév során.
8. Fejlesztési hitel felvételére a félév folyamán nem volt szükség.
9. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek forgalma az év végi és a félév végi állami finanszírozás könyveléséből adódik (4 453 E Ft).
Összességében az önkormányzat 2013. I. félévi bevételei 765 157 E Ft-ot tettek ki.

Önkormányzati szinten az I. félévi bevételek (996 036 E Ft) teljesítése 46,73 %.

Kiadások alakulása intézményenként és kiemelt előirányzatonként (3. számú melléklet)

A Chernel Kálmán Városi Könyvtár (1. sor) kiadásai összességében (50,50 %), és kiemelt előirányzatonként is időarányos mértékben teljesültek. Fejlesztési kiadásainak teljesítése 100,32 %-os, az intézményben számítástechnikai eszközök beszerzése történt.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház (3. sor) kiadásai összességében szintén időarányosan teljesültek (51,43%). Ezen belül a személyi juttatások 44,39%-ban, a járulékok 45,64%-ban, és a dologi kiadások 54,76%-ban teljesültek, az intézménynél felújítás, fejlesztés nem történt az I. félév során.
A Kőszegi Városi Múzeum (3. sor) kiadásai összességében (33,11 %), és kiemelt előirányzatonként is időarányos alatti teljesítést mutatnak, az intézménynél felújítás, fejlesztés nem történt az I. félév során.
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal (4.sor) kiadásainak I. félévi teljesülése 49,79%-os. A személyi juttatások teljesülése időarányos mértékű (50,40 %), a munkaadókat terhelő járulékok (47,52%) és a dologi kiadások (43,88%) teljesülése időarányos alatti. Fejlesztési kiadásainak teljesítése 89,81 %-os, az intézményben számítástechnikai eszközök beszerzése történt.
Kőszeg Város Önkormányzata kiadásainak teljesítése összességében 41,02%-os, kiemelt előirányzatonként vizsgálva a működési előirányzatoknál némileg időarányos feletti a teljesítés (51,13%). A felhalmozási előirányzatok 32,77%-ban teljesültek.

A működési kiadások közül jelentős összegű az oktatási intézmények működtetési hozzájárulása, melynek havi összegét 16 266 E Ft-ról 9 498 E Ft-ra csökkentették. Mivel az év elejétől folyamatosan teljesítettük a 16 266 E Ft összegű befizetéseket, és a csökkentésről szóló megállapodás csak május hónapban érkezett meg az I. félévben az éves hozzájárulás jelentős része (71,35 %-a) megfizetésre került.

A fejlesztések közül az uniós és központi forrásokból megvalósuló projektek folyamatban vannak, a támogatások igénylése folyamatosan zajlik. Jelentősebb összegű kifizetések a Jurisics vár turisztikai fejlesztésére, a történelmi belváros rehabilitációjára, illetve a Gimnázium energetikai fejlesztésére történtek.

A hiteltörlesztések a szerződéseknek megfelelően történtek. Az I. félév során aláírásra került az önkormányzat kötvénykibocsátásából eredő fizetési kötelezettségének állam által történő részleges átvállalásával kapcsolatos megállapodás. Ennek megfelelően a II. félévben kevesebb összegű fizetési kötelezettségünk keletkezik, ezért mutat időarányos feletti teljesítést a kötvénnyel kapcsolatos tőketörlesztés I. félévi adata (78,60%)

A felújítások és a fejlesztések tételes alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzati szinten a kiadások I. félévi teljesülése némileg időarányos alatti (42,58%-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.

Összegezve az önkormányzat I. félévi gazdálkodását a bevételek teljesülése 996 036 E Ft (46,73%), amely az előző évi pénzmaradvány, valamint folyószámlahitel felhasználásával együtt tudott csak elegendő forrást biztosítani a kiadások teljesítéséhez (907 575 E Ft).

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2013. augusztus 23.

Huber László s. k.
polgármesterHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető.
Határidő: azonnal.

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)