2013. Augusztus 29., Csütörtök, 09:00 óra, a kőszegi Csónakázó tó melletti Tó-part Vendégház: kihelyezett, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Az Írottkő Natúrparkért Egyesület támogatási kérelme és a polgármesteri keret megemelése.
2. - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2013. I. félévi teljesítéséről.
3. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása.
5. - Javaslat a távhőszolgáltatási árak megállapítására.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2.1. pontjának felmondása.
7. - A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény tanulóinak étkezetésére vonatkozó szerződés jóváhagyása.
8. - Dr. Szalkai Csaba fogszakorvossal kötött megállapodás módosítása.
9. - Az önkormányzat és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet közötti, tüzifa kitermelésre vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása.
10.a - Vagyonügy: A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás hasznosítása.
13. - Sürgősségi előterjesztés: a Liszt szobor önrészének biztosítása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
8. napirendi pont:
Dr. Szalkai Csaba fogszakorvossal kötött megállapodás módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Szalkai Csaba 2013. augusztus 7-én azzal a kéréssel kereste meg a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az önkormányzattal 2004. október 29-én létrejött, a fogorvosi feladatok egyészségügyi vállalkozás formájában történő ellátásáról szóló megállapodást módosítsuk.
Kérésének oka, hogy a jövőben korlátolt felelősségű társaság gazdasági társasági formában kívánja ezt a feladatot ellátni.
Az előterjesztést két bizottság tárgyalta: a határozati javaslatot a Humánerőforrás Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság is egyhangúlag elfogadásra ajánlja.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kőszeg, 2013. augusztus 23.


A polgármester nevében:


Mezei Virág s.k.
igazgatási és építéshatósági osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 30-i hatállyal a közte és Dr. Szalkai Csaba fogszakorvos között a fogorvosi feladatok egyészségügyi vállalkozás formájában történő ellátásáról szóló – a határozat melléklete szerinti – megállapodás-módosításokat jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.


Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető
Határidő: 2013. augusztus 30.
Melléklet a határozati javaslathoz


MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS
(tervezet)
a fogorvosi feladatok egyészségügyi vállalkozás formájában történő ellátásáról

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és Dr. Szalkai Csaba között 2004. október 29-én létrejött, a fogorvosi feladatok egyészségügyi vállalkozás formájában történő ellátásáról szóló Megállapodást 2013. augusztus 30-tól az alábbiak szerint módosítja:


„1.) Szerződő felek:
Dr. SZALKAI Korlátolt Felelősségű Társaság (9730 Kőszeg, Hunyadi u. 37.), képviseli: Dr. Szalkai Csaba (született: Budapest, 1957. 03. 13., anyja neve: Gombos Mária) fogszakorvos, valamint Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.), képviseli: Huber László polgármester.”


A megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban.


Kőszeg, 2013. augusztus 30.


Dr. Szalkai Csaba Huber László
Fogszakorvos polgármester