2013. Augusztus 29., Csütörtök, 09:00 óra, a kőszegi Csónakázó tó melletti Tó-part Vendégház: kihelyezett, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Az Írottkő Natúrparkért Egyesület támogatási kérelme és a polgármesteri keret megemelése.
2. - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2013. I. félévi teljesítéséről.
3. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása.
5. - Javaslat a távhőszolgáltatási árak megállapítására.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2.1. pontjának felmondása.
7. - A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény tanulóinak étkezetésére vonatkozó szerződés jóváhagyása.
8. - Dr. Szalkai Csaba fogszakorvossal kötött megállapodás módosítása.
9. - Az önkormányzat és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet közötti, tüzifa kitermelésre vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása.
10.a - Vagyonügy: A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás hasznosítása.
13. - Sürgősségi előterjesztés: a Liszt szobor önrészének biztosítása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
3. napirendi pont:
A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 2013. július 1-i hatállyal ismételten módosította a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényt (a továbbiakban: Mgtv.)
A módosítás során az Mgtv. új, 2013. július 1-jén hatályba lépő 34. §-a értelmében a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételeket a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza.

Az Mgtv. 34. § (5) és 37. § (4) bekezdése meghatározza, hogy rendeletben szabályozni kell a forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, valamint rendkívüli természeti események esetére vonatkozó külön feltételeket, különösen, hogy ilyen esemény esetén hány napon belül köteles újra biztosítani a közterület-használatot. Az önkormányzat képviselő-testülete a rendeletben mentességet vagy kedvezményt állapíthat meg a meghatározott időtartamot, vagy területmértéket el nem érő, valamint a közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási, tudományos, vagy ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő filmalkotások forgatásához szükséges közterület-használat díjával összefüggésben.

A közterület használat díját a filmforgatási célú használat esetében az Mgtv. 3. melléklete az alábbiak szerint szabályozza:

A B C D E

Közterület megnevezése Forgatási helyszín Technikai kiszolgálás Stáb parkolás Ha valamely közterület a táblázat alapján két különböző díjkategóriába eső területet is magában foglal, a közterület filmforgatási célú használatának díját a magasabb díjtétel szerinti kategória alapján kell meghatározni.
Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap
A város, a megyei jogú város díszburkolatos vagy turisztikailag kiemelt központi területei 500 200 200
A város, a megyei jogú város közigazgatási területének nem díszburkolatos vagy nem turisztikailag kiemelt központi területei 200 150 100

A táblázatban szereplő összegek a maximális díjat tartalmazzák, ettől az önkormányzat kevesebbet is megállapíthat. A közterület használati-díj a tulajdonos önkormányzatot illeti meg. A díjtételek tekintetében városunkban a következő díjak megállapítására teszünk javaslatot:

A B C D E

Közterület megnevezése Forgatási helyszín Technikai kiszolgálás Stáb parkolás Ha valamely közterület a táblázat alapján két különböző díjkategóriába eső területet is magában foglal, a közterület filmforgatási célú használatának díját a magasabb díjtétel szerinti kategória alapján kell meghatározni.
Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap
A város, a megyei jogú város díszburkolatos vagy turisztikailag kiemelt központi területei 300 150 100
A város, a megyei jogú város közigazgatási területének nem díszburkolatos vagy nem turisztikailag kiemelt központi területei 150 100 100

A filmforgatás célú közterület-használat iránti kérelmet a fővárosi és megyei kormányhivatalnál kell előterjeszteni. A filmforgatási célú közterület-használatról a fővárosi és megyei kormányhivatal hatósági szerződésben állapodik meg a kérelmezővel. A hatósági szerződés a települési képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé, azonban célszerű ezen hatáskört az egyéb közterület-használathoz hasonlóan a polgármesterre átruházni. A hatáskör átruházása azért fontos, mert a kormányhivatalt tájékoztatni a közterület használat helyi rendeletben meghatározott egyedi feltételeiről és a megállapított díjról.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság és a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta. A Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlotta, a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság a város díszburkolatos vagy turisztikailag kiemelt központi területein a közterület használat díját a forgatási helyszínen 400 Ft/m2/napban, míg a stáb parkolást 200 Ft/m2/napban javasolja elfogadásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelettervezet elfogadásáról dönteni szíveskedjen!


Kőszeg, 2013. augusztus 23.

A polgármester nevében:

Danka Lajos s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető


TERVEZET

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…..) önkormányzati rendelete
a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló
1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Közterület-rendelet) az alábbi 15/B. §-al egészül ki:

„15/B. §

(1) Az önkormányzat a települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatát a 9. mellékletnek megfelelő mértékben meghatározott díj ellenében biztosítja.
(2) Mentes az (1) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól a közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő) filmalkotások forgatásához szükséges közterület-használat.
(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a kieső napokon a díj fizetésére kötelezettek mentesülnek az (1) bekezdésében meghatározott díj megfizetése alól, az önkormányzat 5 napon belül köteles újra biztosítani a közterület-használatot.
(4) A rendeletben szabályozott eljárásban a hatáskört a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.”


2.§

A Közterület-rendelet az 1. melléklettel egészül ki.


3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2013. augusztus 29.

Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző

1. Melléklet a …/2013. (…….) rendelethez:

„9. melléklet az 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelethez:


A B C D E

1
Közterület megnevezése Forgatási helyszín Technikai kiszolgálás Stáb parkolás Ha valamely közterület a táblázat alapján két különböző díjkategóriába eső területet is magában foglal, a közterület filmforgatási célú használatának díját a magasabb díjtétel szerinti kategória alapján kell meghatározni.
Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap
A város, a megyei jogú város díszburkolatos vagy turisztikailag kiemelt központi területei 300 150 100
A város, a megyei jogú város közigazgatási területének nem díszburkolatos vagy nem turisztikailag kiemelt központi területei 150 100 100


Turisztikailag kiemelt központi területek:

• Fő tér
• Várkör (Fő tér – Országzászló közötti rész)
• Városház utca
• Rákóczi F. utca eleje a Temető utca sarkáig
• Bem József utca
• Chernel utca
• Diáksétány
• Jurisics tér
• Károly Róbert tér
• Kelcz-Adelffy utca
• Kossuth Lajos utca
• Rajnis utca
• Rákóczi F. utca (Fujitól) Fekete kert déli végéig
• Schneller I. utca
• Szűk köz
• Táblaház utca
• Várkör 36-tól Várkör 116-ig”