2013. Augusztus 29., Csütörtök, 09:00 óra, a kőszegi Csónakázó tó melletti Tó-part Vendégház: kihelyezett, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Az Írottkő Natúrparkért Egyesület támogatási kérelme és a polgármesteri keret megemelése.
2. - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2013. I. félévi teljesítéséről.
3. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása.
5. - Javaslat a távhőszolgáltatási árak megállapítására.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2.1. pontjának felmondása.
7. - A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény tanulóinak étkezetésére vonatkozó szerződés jóváhagyása.
8. - Dr. Szalkai Csaba fogszakorvossal kötött megállapodás módosítása.
9. - Az önkormányzat és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet közötti, tüzifa kitermelésre vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása.
10.a - Vagyonügy: A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás hasznosítása.
13. - Sürgősségi előterjesztés: a Liszt szobor önrészének biztosítása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
7. napirendi pont:
A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény tanulóinak étkezetésére vonatkozó szerződés jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről szóló 1997. évi III. törvény (Gyvt.) 151.§ (2) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától, ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben, a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést. Az étkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet. Az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.
A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. A települési önkormányzatnak kell gondoskodnia a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekek napközbeni ellátása keretében – többek között - a gyermekek étkeztetéséről. Az étkeztetést a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani.
A Gyvt. 97.§ (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátást vagy egyes körülhatárolható és elkülöníthető feladatok ellátását a települési önkormányzat, illetve az állam, állami, egyházi és egyéb nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja.
Ugyanezen paragrafus (5) bekezdése arról rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés megkötésének, a szerződés módosításának, illetve megszüntetésének jogát nem ruházhatja át.
A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény 2013. április 1. napjától a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába került.
Fentiek alapján a Dr. Nagy László EGYMI-be járó gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezést és két további étkezést az önkormányzatnak kell biztosítania.
Az intézményben alkalmazott intézményi térítési díjat a T. Képviselő-testület 2012. december 20-i ülésén a szociális rendeletünkben megállapította.
Az önkormányzatnak a feladat ellátására a megállapodást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ képviselőjével, a Kőszegi Járási Tankerület Igazgatójával kell megkötni.
Fentiek alapján elkészítettük az előterjesztéshez mellékelt szerződés-tervezetet.
Az előterjesztést két bizottság tárgyalta: a határozati javaslatot a Humánerőforrás Bizottság 6 igen, 1 tartózkodás mellett, a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság 5 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadásra ajánlja.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kőszeg, 2013. augusztus 23.


Huber László polgármester nevében és megbízásából:

Mezei Virág s.k. igazgatási és építéshatósági osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 1. hatállyal a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény tanulóinak étkeztetéséről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szolgáltatóval kötendő szerződést az alábbiak szerinti jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására:

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető
Határidő: azonnal


SZERZŐDÉS
(tervezet)

amely létrejött egyrészről Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.) képviseli: Huber László polgármester, mint a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezést és két további étkezés biztosításáért felelős, továbbiakban: Megrendelő (adószám: 15733627-2-18, bankszámlaszám: 11747051-15420909), másrészről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.), képviseli: Bánó Zoltán tankerület igazgató, a továbbiakban: Szolgáltató (adószám: 15799658-2-41, bankszámlaszám: 10047004-00331432-00000000) között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I.
Előzmények

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2) bekezdése alapján a felek a kapcsolódó feladatok végrehajtásáról szerződést kötnek.
A szerződés célja az élelmezési feladatokhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek kereteinek meghatározása.

A felek megállapítják, hogy a Megrendelő és a Szolgáltató között - vásárolt élelmezés és szolgáltatás tárgyában - előzetesen lefolytatott egyeztető tárgyalások alapján az alábbi szerződést kötik:


II.
A szerződés tárgya

1) A szerződés tárgya a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezést és két további étkezés biztosítása.


2) A Megrendelő jelen szolgáltatási szerződés aláírásával megrendelést ad a Szolgáltató részére az 1) pont szerinti étkeztetés biztosítására. A Szolgáltató e szolgáltatási szerződés alapján a Megrendelő élelmezési feladatait köteles ellátni, a Szolgáltató Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kőszeg, Kiss János u. 31. szám alatti telephelyén.

3)A Szolgáltató az alábbi egységárakon biztosítja az étkeztetést, normál étkeztetés igénybe vételénél napi háromszor.

Tanulók normál étkeztetése
Nettó
nyersanyagnorma Nettó ár Bruttó 27 %Áfa-s ár
Ft/adag

Reggeli 107.- 176.- 224.-
Ebéd 274.- 449.- 570.-
Vacsora 107.- 176.- 223.-
Összesen: 488.- 801.- 1017.-


4) A menü összeállítása Szolgáltató részéről meghatározott nyersanyagnorma és az életkornak megfelelő kalória szükséglet betartása és biztosítása a Szolgáltató alkalmazásában lévő élelmezésvezető, illetve dietetikus segítségével történik.

5) Étkezési időpontok:
Reggeli: 6.50- 7.20
Ebéd: 13.30-14.15
Vacsora: 18.15-18.50

6) A Szolgáltató az étrend összeállításánál a változatosságot biztosítja, és az étlapot a tárgyhetet megelőző héten a rendelkezésre bocsátja. Az esetleges étlapváltozásról a Szolgáltató megfelelő időben köteles értesíteni a Megrendelőt.

7) Jelen szerződés 2013. április 1-től 2013. december 31-ig érvényes, a felmondási időt a szerződő felek egy hónapban jelölik meg.

8) A szerződő felek a 3. pontban rögzített eladási árban állapodnak meg, amely tartalmazza a nyersanyagnormát, 64 % rezsiköltséget és az általános forgalmi adót.

9) Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy évente egyszer a Szolgáltató javaslatára, a nyersanyagnormát az alapvető élelmiszerek árváltozását figyelembe véve emeli, illetve változtatja meg, hogy abból maradéktalanul teljesíthetőek legyenek a 62/2011. (VI.30) VM rendeletben meghatározottak. A javaslatot a Szolgáltató a tárgyévet megelőző év november 30-ig teszi meg.

10) A Megrendelő a várható étkezési létszámot, előre a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó péntekéig közli a Szolgáltatóval, írásban. A napi pótmegrendeléseket és lemondásokat, a tárgynapot megelőző munkanapon 10 óráig lehet leadni. Ezen rendeléseket a hó végén összesíteni és egy ismételt megrendelőn módosítani kell. A megrendelők a számla mellékleteként szerepelnek.

11)Szolgáltató köteles a szolgáltatást mindenkor megbízható, szakmailag felkészített, a munkakörük ellátásához szükséges szakképesítéssel, megfelelő bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és egészségügyi alkalmassági vizsgálattal rendelkező, a hatóságoknál bejelentett munkavállalókkal ellátni.

12) A Szolgáltató a Megrendelő ellenőrzését a szolgáltatás helyén köteles tűrni, az esetlegesen feltárt hiányosságokat haladéktalanul megszünteti.III.
Fizetési feltételek

A Szolgáltató a havi megrendelés alapján – pótrendelések, lemondások figyelembevételével- utólag kiállítja a számlát, amelyet étkezési típus szerinti bontásban nyújt be a Megrendelőnek. Esetleges eltérések, a tárgyhónapot követő hónap egyeztetésénél kerülnek korrigálásra. Az étkezési szolgáltatás nyújtására vonatkozó teljesítés igazolására a tárgyhónapot követő egyeztetéshez kapcsolódva, írásban kerül sor. A Megrendelő a számla ellenértékét, a kiállított számla ellenében 15 banki napon belül átutalással egyenlíti ki.

IV.
Mulasztás, szerződésszegés

Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Szolgáltató számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy a Szolgáltatónak haladéktalanul értesítenie kell írásban a Megrendelőt a késedelmességről, annak várható elhúzódásáról, okairól és haladéktalanul pótolni kell az ellátást.

V.
A szerződés megszűnése

1) A szerződés mindkét fél részéről a felmondási idő lejártakor automatikusan megszűnik.

2) A Szolgáltató azonnali felmondással élhet, ha a megrendelő a második kiállított számlát a fizetési határidőn belül sem fizeti ki.


VI.
Egyéb rendelkezések

1) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a közétkeztetésre vonatkozó hatályos rendelkezések az irányadók.

2) A felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás adatait titkosan kezelik, arról információt harmadik személy részére csak a másik fél előzetes hozzájárulásával adnak.

3) Jelen szerződést érintő vitás kérdéseket a felek egyeztetés útján rendezik, ennek eredménytelensége esetére, vita eldöntésére kikötik a Kőszegi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

Jelen szerződés 5 számozott oldalból álló, 4 eredeti példányát a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. A szerződésből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Szolgáltatót illeti meg.

Kőszeg, 2013. augusztus…
………………………………….. …………………………………….
Huber László Bánó Zoltán
polgármester tankerület igazgatóellenjegyezte:…………………………………….. ……………………………………
Sőbér Aurélia Szijártóné Kutrovácz Márta
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető pénzügyi referens