2013. Augusztus 29., Csütörtök, 09:00 óra, a kőszegi Csónakázó tó melletti Tó-part Vendégház: kihelyezett, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Az Írottkő Natúrparkért Egyesület támogatási kérelme és a polgármesteri keret megemelése.
2. - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2013. I. félévi teljesítéséről.
3. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása.
5. - Javaslat a távhőszolgáltatási árak megállapítására.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2.1. pontjának felmondása.
7. - A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény tanulóinak étkezetésére vonatkozó szerződés jóváhagyása.
8. - Dr. Szalkai Csaba fogszakorvossal kötött megállapodás módosítása.
9. - Az önkormányzat és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet közötti, tüzifa kitermelésre vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása.
10.a - Vagyonügy: A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás hasznosítása.
13. - Sürgősségi előterjesztés: a Liszt szobor önrészének biztosítása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
5. napirendi pont:
Javaslat a távhőszolgáltatási árak megállapítására.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2005. évi XVIII. Törvény a távhőszolgáltatás 57/D. §. (1) bekezdés alapján a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árát, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás ( fűtés és használati melegvíz) díját - mint legmagasabb hatósági árat-, a hatósági ár szerkezetét és alkalmazási feltételeit a Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg.

A Magyar Energia Hivatalnak a távhő árelőkészítésének javaslat kialakításához be kell kérnie az érintett önkormányzatok képviselő-testületének ármegállapítással, árváltoztatással kapcsolatos állásfoglalását.

Abban az esetben amennyiben az Önkormányzat álláspontját a megadott határidőig nem alakítja ki, úgy a Hivatal e nélkül is tehet javaslatot a miniszter részére.


Az árak kialakításához kértük a Kőszegi Távhő Kft. ügyvezetőjét tegyen javaslatot a 2014. évi távhő díjakra.

Díjak 2013. január 1-től
Díj típusa Felhasználó
Lakosság Külön kezelt intézmény Egyéb
Hődíj [Ft/GJ] 3 704,30 4 115,90 4 175,30
Fűtési alapdíj [Ft/lm3/hó] 26,82 29,80 32,69
Használati melegvíz [Ft/lm3/hó] 9,76 10,82 11,82


Jelenleg törvények határozzák meg, hogy a Kőszegi Távhőszolgáltató Kft-nek a Heat Invest Kft-től (távhőtermelő), a kapcsoltan termelt hőenergiát 4.614 Ft/GJ áron kell átvennie és erre támogatást nem kap. Ezek a feltételek messze kedvezőtlenebbek az elmúlt évek feltételeihez képest. Külön kezelt intézmények és egyéb felhasználók tekintetében nem történt áremelés az elmúlt két évben, lakossági felhasználók tekintetében pedig 2013-ban 10 %-os árcsökkentés került bevezetésre. A kapcsoltan termelt hőért sem kellet még ilyen magas nettó árat (hődíj - támogatás) fizetniük.
2011-től bevezetésre került, egy úgynevezett nyereség korlát. Ennek lényege, hogy a távhőszolgáltató a tárgyi évi éves beszámolójában szereplő, a távhőszolgáltatás alá tartozó tevékenységéből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg az ármegállapítás során figyelembe vett könyv szerinti bruttó eszközérték 2 %-át. Ez a 2 % nyereség korlát egy olyan kis vagyonú vállalatnál, mint a Kőszegi Távhőszolgáltató Kft. jóformán a cég elértéktelenedésének elkerülésére, és a kintlévőségek finanszírozására is alig, vagy nem is elég.
A jelenlegi piaci viszonyok között – gáz beszerzés szabadpiacról, szolgáltatási díj hatóságilag meghatározott - azért, hogy a távhőszolgáltatás ne omoljon be, a lakossági hő érékesítését az állam támogatja. Ennek a támogatásnak a mértéke a Kőszegi Távhőszolgáltató Kft. esetében 1.229 Ft/GJ lakossági hőértékesítésre.
A hődíjból származó bevételnek a vállalat hőenergia költségeire kell fedezetet nyújtania. Ez esetünkben nem áll fenn. 2013. évre tervezett hőenergia költségük 111.972 ezer Ft, ezzel szemben 2013. évre tervezett hődíj bevételük 89.226 ezer Ft. Az egyenleg – 22.746 ezer Ft.
Az alapdíjból származó bevételnek kell fedezetet nyújtani a hőenergia költségeken kívül a vállalat összes költségére és a méltányos (a már említett 2 %) nyereségre. Sajnos ez a feltétel sem teljesül. 2013. évre tervezett alapdíj bevételük 43.772 ezer Ft, 2013. évre tervezett hőenergián kívüli költségeik 51.041 ezer Ft, az elvárható, méltányos nyereség mértéke 2.580 ezer Ft. Az egyenleg -9.849 ezer Ft.
Összesen 32.595 ezer Ft fedezeti hiánnyal (plusz a 2 % méltányos nyereség) számolhatnak a 2013. év végére.
Várhatóan a 2013. évben a lakosság számára 17.725 GJ-t értékesítenek, melyre a jelenlegi támogatási rendszer szerint 21.783 ezer Ft támogatást kapnak.
A kormány elkötelezett a rezsicsökkentés mellett, ami a lakossági felhasználók szempontjából érthető és támogatandó
A fentiekből következik, hogy áremelési javaslatnak lakossági és külön kezelt intézményi felhasználók esetében nincs létjogosultsága. Egyéb felhasználók tekintetében 5 %-os általános díjemelés még nem jelent túlzott költségnövekedést.
Egyéb felhasználók javasolt árai:
Hődíj: 4.385 Ft/GJ
Fűtési alapdíj: 34,33 Ft/lm3/hó,
Használati melegvíz alapdíj: 12,42 Ft/lm3/hó.

Ahhoz, hogy a Kőszegi Távhőszolgáltató Kft. ne menjen tönkre, ne értéktelenedjen el, és nyereséges működés mellett pályázat útján és banki vagy tagi hitel segítségével fejlődni tudjon, a jelenlegi 1.229 Ft/GJ támogatással szemben az év utolsó négy hónapjában 2.600 Ft/GJ támogatás szükséges. A 2014-es évben pedig 1.900 Ft/GJ támogatás mellett érhető el pozitív eredmény.

A pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2013. augusztus 23.

A polgármester nevében:

Danka Lajos s. k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT


1.)Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszegi Távhő ár előkészítése tárgyában az alábbi javaslatot teszi:
Egyéb felhasználók esetében ~ 5 %-os általános díjemelés
Javasolt árak:
Hődíj: 4.385 Ft/GJ
Fűtési alapdíj: 34,33 Ft/lm3/hó,
Használati melegvíz alapdíj: 12,42 Ft/lm3/hó.

Lakossági és külön kezelt intézményi felhasználók tekintetében a rezsicsökkentési törekvéseknek megfelelően nem javasol áremelést, és a jelenlegi árak mellett 2013. év utolsó négy hónapjára 2.600 Ft/GJ, 2014. évre pedig 1.900 Ft/GJ támogatást javasol.


2.) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kőszeg Város Polgármesterét, hogy a Magyar Energia Hivatalnak az elfogadott javaslatot küldje meg.

Felelős : Huber László polgármester
Hivatali felelős: Danka Lajos Városfejlesztési és Üzemeltetési osztályvezető
Határidő: Azonnal