2013. Augusztus 29., Csütörtök, 09:00 óra, a kőszegi Csónakázó tó melletti Tó-part Vendégház: kihelyezett, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Az Írottkő Natúrparkért Egyesület támogatási kérelme és a polgármesteri keret megemelése.
2. - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2013. I. félévi teljesítéséről.
3. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása.
5. - Javaslat a távhőszolgáltatási árak megállapítására.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2.1. pontjának felmondása.
7. - A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény tanulóinak étkezetésére vonatkozó szerződés jóváhagyása.
8. - Dr. Szalkai Csaba fogszakorvossal kötött megállapodás módosítása.
9. - Az önkormányzat és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet közötti, tüzifa kitermelésre vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása.
10.a - Vagyonügy: A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás hasznosítása.
13. - Sürgősségi előterjesztés: a Liszt szobor önrészének biztosítása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
4. napirendi pont:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása.

A hátrányos helyzetű társadalmi csopor-tok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi esélyegyenlőségi program (a további-akban: HEP) elkészítését az egyenlő bá-násmódról és az esélyegyenlőség előmoz-dításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a írja elő a települési önkormányzatok számára.
A HEP helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll, amelyet a települési önkor-mányzat ötévente, öt év időtartamra fogad el és kétévente felül kell vizsgálni.
A HEP-t a települési önkormányzati köz-tisztviselők vagy közalkalmazottak készítik el az Ebktv. 31. § (5) bekezdésének előírá-sa alapján, elfogadása során figyelembe kell venni a települési nemzetiségi önkor-mányzatok véleményét. A programalkotás során törekedni kell a települési önkor-mányzat egyéb fejlesztési terveinek, kon-cepcióival történő összhangra. Kőszeg Vá-ros Önkormányzatának HEP-jét 2 köztiszt-viselő állította össze, akik eredményesen elvégeztek egy 30 órás felkészítő képzést is.
Mindezekre és a a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályai-ról szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének 9. pontjára figye-lemmel a HEP készítésébe bevontuk a Szo-ciális Gondozási Központot, a Vas Megyei Kormányhivatal Kőszegi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségét, a böl-csődét, az óvodákat, az iskolákat, a Kősze-gi Horvát Nemzetiségi Önkormányzatot, a Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormány-zatot, a Kőszegi Roma Nemzetiségi Ön-kormányzatot, a háziorvosokat, a gyermek-orvosokat, a védőnőket, az önkormányzat intézményeit, (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, Kőszegi Városi Múzeum, Chernel Kálmán Városi Könyv-tár) és az egyházakat is. Egyeztettük velük a HEP célcsoportjaival, vagyis a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal, különö-sen: romákkal, gyermekekkel, nőkkel, idő-sekkel és fogyatékkal élőkkel való kapcso-latukat, tevékenységüket és javaslataikat. Anyagaikat összegyűjtöttük, feldolgoztuk és beépítettük a HEP-be, az így rendelke-zésünkre bocsátott anyagokból megállapí-tottuk az intézkedési tervet. Megküldtük számukra a HEP terveztét is.
Felhívom a T. Képviselő-testület figyel-mét, hogy a települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt tá-mogatásban csak akkor részsülhet 2013. július 1-jét követően, ha helyi esélyegyen-lőségi programmal rendelkezik.
Az előterjesztést a Humánerőforrás Bi-zottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Helyi Esélyegyenlő-ségi Program megtárgyalására és az előter-jesztés elfogadására.


Kőszeg, 2013. augusztus 23.


A polgármester nevében:


Mezei Virág s.k.
igazgatási és építéshatósági osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot elfogadja.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető
Határidő: folyamatos

(A HEP teljes szövegét lsd. a letölthető formátumban.)