2013. Augusztus 29., Csütörtök, 09:00 óra, a kőszegi Csónakázó tó melletti Tó-part Vendégház: kihelyezett, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Az Írottkő Natúrparkért Egyesület támogatási kérelme és a polgármesteri keret megemelése.
2. - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2013. I. félévi teljesítéséről.
3. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása.
5. - Javaslat a távhőszolgáltatási árak megállapítására.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2.1. pontjának felmondása.
7. - A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény tanulóinak étkezetésére vonatkozó szerződés jóváhagyása.
8. - Dr. Szalkai Csaba fogszakorvossal kötött megállapodás módosítása.
9. - Az önkormányzat és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet közötti, tüzifa kitermelésre vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása.
10.a - Vagyonügy: A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás hasznosítása.
13. - Sürgősségi előterjesztés: a Liszt szobor önrészének biztosítása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
10.a napirendi pont:
Vagyonügy: A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás hasznosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat tulajdonát képező Kőszeg, Rákóczi F. u. 4. I/9. sz. alatti 94 m2 lakás már többször került licitkiírásra, de valamennyi eljárás eredménytelenül zárult.
Az ingatlan forgalmi értéke 8.930.000,-Ft, azonban a képviselő-testület az ingatlan értékét a vagyonrendeletben biztosított lehetőséggel élve 25%-kal csökkentette, így a lakás jelenlegi vételára: 6.697.500,-Ft.

Boros Gábor 9721 Gencsapáti, Apponyi Albert u. 3. sz. alatti lakos több liciteljáráson is indult, azonban ajánlatai érvénytelennek minősültek, mivel a kikiáltási áron aluli árat ajánlotta meg. Az ajánlattevő az előterjesztés mellékletét képező kérelmet nyújtotta be, miszerint a lakás forgalmi értékének 25 %-kal csökkentett értéken megvásárolná az ingatlant, azonban egyösszegben nem tudja ezt kifizetni, így szeretné az ingatlant jelenleg bérelni, majd a lakás értékét 3 részletben kiegyenlíteni. A részletfizetés engedélyének lehetőségét a vagyonrendelet tartalmazza.

A tavalyi év folyamán a Képviselő-testület a lakás értékesítése mellett döntött, bérbeadásra azonban csak Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X.1.) rendelete értelmében pályázat útján van lehetőség.

A lakás esetleges bérbeadása jelentős felújítási költséggel járna, így az értékesítése indokolt.
Tekintettel arra, hogy más érdeklődő nem jelentkezett az ingatlanra, így javasolt a kérelmező részére történő értékesítés, de amennyiben a részletfizetés mellett dönt a képviselő-testület, úgy az önkormányzat részére tulajdonjog fenntartás biztosítása indokolt.

Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi, jogi és vagyonügyi bizottság, a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.


Kőszeg, 2013. augusztus 13.

A polgármester nevében:

Danka Lajos s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 3428/A/9 hrsz-ú, Rákóczi F. u.4. I/9. szám alatti 94 m2 lakás megnevezésű ingatlant értékesíti Boros Gábor 9721 Gencsapáti, Apponyi Albert u. 3. sz. alatti lakos részére az értékbecslésben szereplő (8.930.000,-Ft) érték 25 %-kal csökkentett (6.697.500,-Ft) vételáron 3 egyenlő részletben történő kiegyenlítés mellett, azzal, hogy a teljes vételár kifizetéséig az ingatlan tulajdonjoga az önkormányzaté marad.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által elkészítendő adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
dr. Bakács Nóra jogtanácsos
Határidő: azonnal


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)