2015. Szeptember 24., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg város népegészségügyi helyzetéről.
2. - Tájékoztató a kőszegi iskolák helyzetéről.
3. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A talajterhelési díjról szóló 19/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Nemescsó község településrendezési eszközeinek módosítása.
6. - Kőszeg Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, Településfejlesztési Koncepció és Megalapozó Vizsgálat jóváhagyása.
7. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
8. - A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2015. I. félévben végzett munkájáról.
9. - Az ifjúsági koncepció felülvizsgálata.
10. - Döntés a Kőszegi Városüzemeltető Kft. részére vissza nem térítendő támogatásról.
11. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló („civil”) szabályzat módosítása.
12. - A 6903/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
13. - Döntés a Kőszegi Futball Klub kérelméről.
14. - Vagyonügy: A Kálvária u. 16. tetőtér 8. sz. alatti lakás értékesítése.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. szeptember 24-i képviselő-testületi ülés anyagai.
3. napirendi pont:
A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vas Megyei Kormányhivatal jelezte, hogy a helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: ÖR.) pontosítani kell az adómentességekre, adókedvezményekre vonatkozó rendelkezéseket.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 7. § e) pontja úgy rendelkezik, hogy a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó, telke utáni telekadó és a helyi iparűzési adó megállapítása során - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a 6. § d) pontja nem alkalmazható, melynek értelmében vállalkozó részére adóelőny nem biztosítható.

A jelenlegi szabályozás mellett fenti szabály maradéktalanul nem érvényesül, így szükséges az ÖR. módosítása, azzal, hogy pontosításra kerül, hogy telekadó, illetve építményadó tekintetében mely esetekben nem alkalmazható az adómentesség és az adókedvezmény.

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. szeptember 17.


A jegyző nevében:

Mezei Virág s.k.
az igazgatási és építéshatósági osztály vezetője


ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a helyi adókról szóló 35/2012. (XII.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A tervezet a jelenlegi társadalmi helyzeten nem változtat.

II. gazdasági hatásai:
A tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai:
A tervezetnek költségvetési hatása nincs.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. egészségi következményei:
A tervezet a jelenlegi egészségi helyzeten nem változtat.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Adminisztratív terhet nem jelent.

VII. megalkotásának szükségessége:
A hatályos rendelet módosítása szükséges a törvényi rendelkezések maradéktalan betartása miatt.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás elmaradása törvénysértést eredményez.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2015. (IX. …..) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló
35/2012. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazható, ha az adótárgy vonatkozásában az adóalany a vállalkozó, és ez az adótárgy üzleti célt szolgál.”

2. §

Az ÖR. 5/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1)-(3) bekezdés nem alkalmazható, ha az adótárgy vonatkozásában az adóalany a vállalkozó, és ez az adótárgy üzleti célt szolgál.”

3. §

Az ÖR. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha az adótárgy vonatkozásában az adóalany a vállalkozó, és ez az adótárgy üzleti célt szolgál.”

4. §

Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2015. szeptember 24.Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.