2015. Szeptember 24., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg város népegészségügyi helyzetéről.
2. - Tájékoztató a kőszegi iskolák helyzetéről.
3. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A talajterhelési díjról szóló 19/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Nemescsó község településrendezési eszközeinek módosítása.
6. - Kőszeg Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, Településfejlesztési Koncepció és Megalapozó Vizsgálat jóváhagyása.
7. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
8. - A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2015. I. félévben végzett munkájáról.
9. - Az ifjúsági koncepció felülvizsgálata.
10. - Döntés a Kőszegi Városüzemeltető Kft. részére vissza nem térítendő támogatásról.
11. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló („civil”) szabályzat módosítása.
12. - A 6903/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
13. - Döntés a Kőszegi Futball Klub kérelméről.
14. - Vagyonügy: A Kálvária u. 16. tetőtér 8. sz. alatti lakás értékesítése.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. szeptember 24-i képviselő-testületi ülés anyagai.
11. napirendi pont:
Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló („civil”) szabályzat módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a 46/2015. (III. 26.) határozatával elfogadta az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló új „civil” szabályzatot, amely október 1. napjával lép hatályba. A leendő támogatottak megfelelő tájékoztatása végett azonban felmerült az a javaslat, hogy a szabályzatban és annak mellékleteiben hívjuk fel a figyelmet a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben (az „üvegzseb” törvényben) és a végrehajtására kiadott 67/2008. (III.29.) Kormányrendeletben elrendelt adatszolgáltatási követelményekre. Ezek értelmében ugyanis - amennyiben az szükséges - egy összeférhetetlenségi nyilatkozatot és egy
közzétételi kérelmet kell kiállítaniuk az előírt nyomtatványokon (1. és 2. sz. mellékletek). Ezek adattartalmát a támogatott általi kitöltést követően a támogatási kérelmet befogadó szervezet (önkormányzat) teszi közzé a Kormány által üzemeltetett honlapon a befogadást követő 5 munkanapon belül.

Az előterjesztést a Humánerőforrás-és a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta.

Kérem előterjesztésem megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.


Kőszeg, 2015. szeptember 18.


Huber László polgármester nevében:


Dr. Tóth László s. k.
szervezési és humánpolitikai osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló, 46/2015. (III.26.) határozatával elfogadott szabályzata a következő módosításokkal lép hatályba:

1. Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló, a 46/2015. (III.26.) képviselő testületi határozattal elfogadott szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 8. pontja a következő 8.2. alponttal egészül ki:
„8.2. Az önkormányzati támogatások befogadásakor, elbírálásakor és elszámolásakor alkalmazni kell a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben és a végrehajtására kiadott 67/2008. (III.29.) Kormányrendeletben foglalt rendelkezéseket is. A kötelezettség a támogatást igénylőre, a pályázatot befogadó szervezetre és a döntéshozóra egyaránt vonatkozik.”
2. A Szabályzat 1. sz. mellékletét képező adatlaphoz csatolandó mellékletek felsorolása az alábbi „i” ponttal egészül ki:
„i. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. és 14. §-aiban előírt nyilatkozatot és közzétételi kérelmet.”
3. A Szabályzat 2. sz. mellékletét képező támogatási szerződés 6. pontjának szövege az alábbiak szerint módosul:
„6. A támogatási kérelem benyújtására, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó egyéb rendelkezéseket a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben, a végrehajtására kiadott 67/2008. (III.29.) Kormányrendeletben, a Ptk-ban és az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló, a 46/2015. (III.26.) önkormányzati határozattal elfogadott Civil Szabályzat vonatkozó rendelkezései tartalmazzák.”
4. A Szabályzat 3. sz. mellékletét képező támogatási szerződés 7. pontjának szövege az alábbiak szerint módosul:
„7. A támogatási kérelem benyújtására, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó egyéb rendelkezéseket a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben, a végrehajtására kiadott 67/2008. (III.29.) Kormányrendeletben, a Ptk-ban és az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló, a 46/2015. (III.26.) önkormányzati határozattal elfogadott Civil Szabályzat vonatkozó rendelkezései tartalmazzák.”

Határidő: 2015. október 1.
Felelős: Huber László polgármester

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)