2015. Szeptember 24., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg város népegészségügyi helyzetéről.
2. - Tájékoztató a kőszegi iskolák helyzetéről.
3. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A talajterhelési díjról szóló 19/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Nemescsó község településrendezési eszközeinek módosítása.
6. - Kőszeg Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, Településfejlesztési Koncepció és Megalapozó Vizsgálat jóváhagyása.
7. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
8. - A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2015. I. félévben végzett munkájáról.
9. - Az ifjúsági koncepció felülvizsgálata.
10. - Döntés a Kőszegi Városüzemeltető Kft. részére vissza nem térítendő támogatásról.
11. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló („civil”) szabályzat módosítása.
12. - A 6903/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
13. - Döntés a Kőszegi Futball Klub kérelméről.
14. - Vagyonügy: A Kálvária u. 16. tetőtér 8. sz. alatti lakás értékesítése.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. szeptember 24-i képviselő-testületi ülés anyagai.
7. napirendi pont:
Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőszegi Városi Múzeum fenntartója Kőszeg Város Önkormányzata. Az intézmény önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó szerv, pénzügyi lebonyolító a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal.
Az utolsó intézményi beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum munkájáról 2013. szeptember 26-án készült.

I. A KŐSZEGI VÁROSI MÚZEUM ALAPTEVÉKENYSÉGEI
a., Gondozza a gyűjtőkörébe tartozó nyitott, illetve már lezárt gyűjteményeket, feladata azok gyarapítása, nyilvántartása, állományvédelme, megőrzése. A tevékenység fő felelősei az intézmény muzeológusai.
Állományvédelmi feladatai körében az intézmény gondoskodik a gyűjteményébe tartozó, illetve az intézmény területén található nyilvántartott műtárgyak és dokumentumok (ideértve a kölcsönzött, letétben lévő állományokat is) őrzéséről, állományvédelméről.

b., Tudományosan feldolgozza és publikálja a gyűjtőkörébe tartozó gyűjteményeket. A gyűjtemények feldolgozását az intézmény munkatársai, illetve az intézmény vezetőjének megbízása alapján külső szakértők egyaránt végezhetik.
A tudományos feldolgozás része az eredmények publikálása, melynek jellege lehet tudományos vagy ismeretterjesztő, formája tanulmány, monográfia, katalógus, leporelló, nyomtatott vagy internetes megjelenéssel. A publikációnak számít az állandó és időszaki kiállítások forgatókönyvének elkészítése is. A Kőszegi Városi Múzeum tudományos, ismeretterjesztő közleményeinek felelős kiadója és főszerkesztője az intézmény vezetője. A kiadványok körébe a nyomtatott, audiovizuális, digitális és internetes megjelenés egyaránt beletartozik. Hazai és nemzetközi tudományos tanácskozásokat rendez. Az intézmény szakkönyvtárat működtet. A kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét heti négy órás kutatószolgálattal biztosítja, melynek feltételeit a Kutatási Szabályzat határozza meg.

c., Az intézmény változatos témában és formában rendez kiállításokat, családi, múzeumpedagógiai, közművelődési programokat. Hozzáférhetővé teszi a gyűjtőkörébe tartozó gyűjteményeket, ennek keretében állandó és időszaki kiállítások rendezésével, kultúraközvetítő közművelődési és múzeumpedagógiai programokkal hozzájárul az egész életen át tartó tanulás folyamatához.

d., Az intézmény együttműködik a nevelési–oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és iskolán kívüli nevelés céljainak elérését.

e., Az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten részt vesz a város kulturális életében, programjaiban, kapcsolódik Kőszeg turisztikai kínálatához. Szorosan együttműködik turisztikai szervezetekkel, szolgáltatókkal, kulturális és turisztikai szervezőkkel.

f., Kapcsolatot tart és együttműködik hazai és nemzetközi muzeális intézményekkel, a kulturális örökség más értékeit gondozó intézményekkel. Kiemelten a könyvtárakkal, levéltárakkal és a közművelődés intézményeivel, továbbá tudományos köztestületekkel, a köznevelés és a felsőoktatás, valamint a szakképzés intézményeivel, szakembereivel, illetve a múzeumi tevékenységet segítő, támogató civil szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal és intézményekkel.

g., Az intézmény ellát nem szakmai feladatellátáshoz kötődő feladatokat is, melynek keretében ügyviteli, személyzeti, informatikai tevékenységet végez. Általában gondoskodik az intézmény működésének személyi, tárgyi, műszaki, pénzügyi feltételeit biztosító műveletekről.


II. SZEMÉLYI-SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK
A Kőszegi Városi Múzeum Alapító Okiratában megjelölt feladatok ellátásához a meghatározott teljes munkaidős közalkalmazotti státusz 12 fő. A Kőszegi Városi Múzeum állományában lévő dolgozók ellátják a Kőszegi Városi Múzeum szakmai, technikai, gazdasági működtetését.

Megnevezés/beosztás Fő
Szakalkalmazott (igazgató) 1
Szakalkalmazott 1
Közművelődési szakember 1
Műtárgyvédelmi szakember 1
Tárlatvezető-teremőr 8
Összesen 12

A 12 státuszból jelenleg a szakalkalmazotti nincs betöltve. 2013 és 2014 folyamán az állást betöltő művészettörténész szakalkalmazottak felmondtak, aminek oka elsősorban a hatályos közalkalmazotti bértábla alapján kalkulált illetmény volt. A havi kereset nem teszi lehetővé a Kőszegre költözést és megélhetést.
A régészeti törvény változása és a tervezett területi múzeumból tájmúzeummá lépés miatt elsősorban régész felvétele szükséges. A státusz betöltésének legnagyobb nehézsége, hogy nincs helyi vagy környékbeli, megfelelő végzettséggel rendelkező jelentkező. Az állást folyamatosan nyilvánossá tettük az intézmény portálján, meghirdettük, de a személyes beszélgetésekkor világossá vált, hogy a jelentkezők elsősorban ugródeszkának használnák.
2014 márciusától az intézmény műtárgyvédelmi szakalkalmazottal rendelkezik, Németh Norbert jelenleg a Képzőművészeti Egyetem utolsó éves hallgatója, szakiránya fém, szilikát. Az intézmény közművelődési szakalkalmazottja (Veress Judit) szeptemberben visszatér GYES-ről.
Jelentős mértékben segíti az intézmény működését a közmunkaprogramban való részvétel, aminek keretében két teremőrt tudunk foglalkoztatni. A nyári időszakban diákok alkalmazásával lehet megoldani az alkalmazásban lévő teremőr kollégák éves szabadságának kötelező kiadását is.
III. GYŰJTEMÉNYI MUNKA
A teljes gyűjtemény revíziójának (elrendelte Hammerstein Judit 2012. június 15.-i, 17404-13/2012/KOZGYUJT ikt. számú körlevelében) szakmai felelősei a muzeológusok, közreműködik a műtárgyvédelmi szakember és valamennyi alkalmazott. A gyűjtemények nagysága miatt (lásd a táblázat) a revízió áthúzódott a 2014–es esztendőre is.

A Kőszegi Városi Múzeum és tagintézményei nyilvántartott (mű)tárgyállománya
Régészet 5.515 db
Történet 14.973 db
Numizmatika 1.841 db
Néprajz 256 db
Képzőművészet 438 db
Iparművészet 1.681 db
Numizmatika (Arany Egyszarvú Patika) 115 db
Iparművészet (Arany Egyszarvú Patika) 5.526 db
Fotótár (Arany Egyszarvú Patika) 6.008 db
Műtárgy összesen 36.353 db

Adattár (Városi Múzeum) 32.450 db
Adattár (Arany Egyszarvú Patika) 11.280 db
Adattár összesen 43.730 db

Könyvtár (Városi Múzeum) 8.727 db
Könyvtár (Arany Egyszarvú Patika) 21.470 db
Könyv összesen 30.197 db

Egyedileg nyilvántartott tárgy mindösszesen 110.280 db

Videó felvétel (Városi Múzeum) 350 perc
Hangfelvétel (Városi Múzeum) 2.400 perc
Videófelvétel (Arany Egyszarvú Patika) 50 perc
Hangfelvétel (Arany Egyszarvú Patika) 5.712 perc
Hang és videó felvétel összesen 8.512 perc

1., Műtárgyraktározás, állagvédelem
A Kőszegi Városi Múzeum 2010 óta (akkor megyei igazgatói utasításra az intézmény textilrestaurátor műhelyét teljes egészében Szombathelyre szállították, a restaurátort áthelyezték) nem rendelkezett olyan részleggel, mely alkalmas lenne az állományvédelmi feladatok ellátására. A kőszegi Jurisics-várban található raktárt a vár felújítása miatt ki kellett üríteni, a műtárgyak ideiglenesen a Jurisics tér 6. szám alatt található Tábornokház alagsorában és padlásterében lettek elhelyezve. Az akkor ideiglenesnek tervezett állapot már több éve fennáll. Az épület sem felszereltségében, sem klimatizációs lehetőségeiben nem alkalmas műtárgyak raktározására.a., Raktárak
A Tábornokház félig földbe mélyített legalsó szintjén van a 2010-ben kialakított, akkor ideiglenesnek gondolt alagsori raktárhelyiség. (1. kép) Az épület külső része rossz állapotú, a csapadékvíz elvezetése részben megoldott, valószínűleg a magas talajvíz miatt reped a járóburkolat az épületben, egy-egy hevesebb esőzést követően a falból szivárog/folyik a víz befelé. Az épület falai vizesek, salétromosak, (2. kép) az éves átlagos páratartalom értéke 70-80% között van. A körülbelül 60 négyzetméteres terem végében egy kisméretű bemélyített ablak van, mely a terem megfelelő szellőztetéséhez nem elegendő. A magas páratartalom és a szellőztetés hiánya kitűnő táptalajt biztosít a műtárgy- és egészségkárosító mikroorganizmusok megtelepedésének. (3. kép) Az épületben nincs fűtés, mivel az erre szolgáló berendezések elavultak. Az elöregedett elektromos hálózat gyakori és rendszeres javítást igényel.
A raktári körülményekről összességében elmondható, hogy az ott tárolt műtárgyak állapotát a nem megfelelő körülmények jelentősen károsítják. (3-4. kép) A súlyos műtárgykárosodások legfőbb okai a szélsőséges hőmérséklet és páratartalom értékek, melyek az épület fent említett hibáiból adódnak.

Szintén a Tábornokházban található a kb 140 m2-es padlástéri raktárhelyiség, (5. kép) amely a tetőtér miatt csak rossz hatásfokkal használható ki. A szűk folyosók és a meredek padláslépcsők megnehezítik vagy ellehetetlenítik a nagyobb méretű vagy súlyos műtárgyak mozgatását. A műtárgyak nagy része itt gyűjtemények szerint elkülönítve Salgó polcrendszeren van elhelyezve. (6. kép) Az alsó raktárhoz hasonlóan itt is szélsőségesek a klimatikus viszonyok. A hőmérséklet nyáron 36-38 °C, míg a páratartalom 25-40 % között mozog. Fűtés, megfelelő világítás vagy a páratartalom stabilizálására alkalmas eszköz nincs. A folyamatos hőmérséklet- és páratartalom ingadozás a tárgyak szerkezetét megterheli, ami súlyos károsodásokat okoz. A raktár légcseréje/szellőztetése is nehezen megoldható, annak ellenére, hogy a tetőcserepek és a mennyezet között vannak szellőzőrácsok. (6. kép) A szellőzők hiányossága továbbá, hogy azokon keresztül a különböző biológiai kártevők (farontó rovarok, molyok, pókok, darazsak) bejuthatnak. A biológiai kártevők közül a farontó rovarok a néprajzi gyűjteményben, a molyok és egyéb szerves anyagokat kedvelő rovarok a textil és festmény gyűjteményekben tesznek komoly károkat.
Az épület első emeletén kialakítottunk egy elkülönítő raktárt, ahová a földszinti és padlástéri raktárhelyiségből költöztetjük át folyamatosan a veszélyeztetett műtárgyakat. Ez azt jeleni, hogy a Kőszegi Városi Múzeumnak jelenleg nincs időszaki kiállítások rendezésére alkalmas tere.
A padlástér kialakítása, elhelyezkedése és megközelíthetősége miatt még egy teljes épület felújítást követően sem lenne alkalmas műtárgyak raktározására. A megoldás a teljes műtárgy gyűjtemény raktározására alkalmas „központ” kialakítása. Ezzel az intézmény állományvédelmi költségei csökkennének, a gyűjtemény műtárgyvédelmi szempontból felügyelhető, tudományosan kutatható, látványraktárszerűen bemutatható lenne, illetve a későbbi restaurálások költsége jelentősen csökkenne.

A Jurisics tér 5. szám alatt található volt gyermekorvosi rendelő épületébe 2015 tavaszán kellett átköltöztetnünk, restaurálatlan, rossz állapotú bútorgyűjteményünket. Itt kerültek elhelyezésre továbbá Kodolányi László hagyatékát képező alkotások, melyek korábban a Zwinger udvarán álltak. Az épület használatba vétele előtt tisztasági festés, takarítás – idő- és anyagiak hiányában - nem történt. A tárgyak védelme érdekében riasztórendszer került kiépítésre. Az épület adottságait tekintve nem vagy csak rendkívül költséges, a műemlékvédelem szempontjából erőteljesen megkérdőjelezhető átalakításokkal válna alkalmassá muzeális célokra.

b., Kiállítóterek
A múzeum épületeiben található állandó kiállítások közül 10-30 évesek. Általánosságban elmondható, hogy az intézmény kiállító helyeinél kivétel nélkül a vizesedés okozza a legnagyobb gondot.
Terveinkben szerepel ezek bemutató anyagának, installációjának modernizálása, a kiállított műtárgyak állapotának felmérése, tisztítása. A fejlesztés során a kiállító terekben sor kerülne az ablakok fóliázására - a műtárgyakat nagymértékben károsító UV és IR sugárzás minél hatékonyabb kiszűrésére – lehetőség szerint a fűtés- és világítástechnikai korszerűsítésre. A korszerűsítésen átesett kiállító terekbe új, egységes megjelenésű vitrinek kerülnének. A termekben páramentesítő készülékeket illetve a páramérő eszközöket helyeznénk el.

c., Elvégzett műtárgyvédelmi feladatok (2014):
• A 2012-ben Szombathelyre elszállított, a Kőszegi Városi Múzeum régészeti gyűjteményének (Holl Imre és Bakay Kornél ásatásainak leletanyaga) revíziója és visszaszállítása a múzeum raktárába.
• Visszaadásra került továbbá: A Kőszegi Városi Múzeum Régészeti Gyűjteményének nyilvántartása; a 2008. október 6-án a Savaria Múzeumba szállított műtárgyak; a répceszentgyörgyi bútorraktárból a szombathelyi központi raktárba szállított, illetve a Kőszegi Városi Múzeum nyilvántartásában szereplő műtárgyak, eszközök.
• Raktárrendezés, átalakítás. Salgó rendszer átszerelése, új polcsorok összeállítása, régi rossz állapotú kiállítási installációk válogatása, selejtezése.
• Kodolányi László hagyatékát képező tárgyak rendszerezése és listájának összeállítása.
• Sürgősen restaurálandó tárgyak listájának összeállítása.
• Alapfelszereltséggel rendelkező restaurátor műhely kialakítása az Arany Egyszarvú Patikában.
• Kiss János altábornagy személyes tárgyainak tisztítása, konzerválása.
• Polcrendszer kiépítése a Múzeumi Adattár elhelyezéséhez, annak átszállítása a Tábornokház padlásteréből a Kelcz-Adelffy utcai részbe.
Elvégzett műtárgyvédelmi feladatok (2015. 09. 01.):
• Bútor- és szoboranyag átszállítása a Zwingerből a volt gyermekorvosi rendelőbe.
• A Régészet napja, illetve múzeumpedagógiai foglalkozásokra műtárgymásolatok, rekonstrukciók készítése.
• Pályázat előkészítés állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére.
• Pályázat előkészítés klimatizációs állományvédelmi fejlesztésre.
• Társintézmények kiállításához kölcsönzött műtárgyak állapotfelmérése, tisztítása, dokumentálása, csomagolása.
• Penészfertőzött fegyver- és egyenruha-gyűjtemény átköltöztetése a Tábornokház alagsori raktárhelyiségéből, illetve tisztítása.
(A teljes anyagot lsd. a letölthető formátumban.)

IV. KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖZÖNSÉGKAPCSOLATI ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉG
1. Közművelődés, múzeumpedagógia
A Kőszegi Városi Múzeum a 2013-14-ben kidolgozott és bevezetett új múzeumpedagógia programcsomaggal jelentősen bővítette közművelődési kínálatát mind az egyéni, mind a csoportos látogatók számára, illetve a rendezvények területén is jelentkezett új programokkal. A rendezvények, új programok az ünnepnapokhoz, illetve a városi és országos eseményekhez - többek között a Múzeumok Éjszakájához, a Múzeumok Őszi Fesztiváljához, az Örökségvédelmi Naphoz és a Városi Királynaphoz - kapcsolódnak.
A múzeumpedagógiai foglalkozások között kiemelkedő volt a Húsvét- és Karácsonyváró kézműves foglalkozás, a Március 15-i emlékező délután és a Nyári tábor is, melyből 2014-ben két turnus indulhatott. Ezeken túl értelmi sérültek is részt vettek speciális múzeumpedagógiai foglalkozásainkon. Ők a peresznyei szociális otthonból érkeznek minden év májusában, három héten át, heti egy-egy alkalommal, speciálisan, a különleges igényeiknek megfelelően összeállított foglalkozások egész napos elfoglaltságot biztosítanak számukra. Az Országos Patika Nap, melyhez múzeumunk minden évben csatlakozik, 2014. június 4-én került megrendezésre. Szintén országos rendezvény a Múzeumok Éjszakája, ami június 21-én volt 2014-ben, ezen összesen 1650-en vettek rész. 2014-ben a Kulturális Örökség Napjaihoz és a Múzeumok Őszi Fesztiváljához is csatlakozott a múzeum, az előbbi rendezvényen 391, az utóbbin pedig 397 érdeklődő vett részt.
A 2014-ben megrendezésre került 32 különböző program, melyből kettő kiállítás megnyitó volt. Ekkor nyílt meg „A falevelek lehullottak” – Sebesültellátás Kőszegen és Vas megyében 1914-1919 közt címet viselő I. Világháborús emlékkiállítás és az „Azok a boldog békeidők” – Társas élet Kőszegen a dualizmus korában című időszakos kiállítás is. A két megnyitón összesen 120 ember vett részt.
2015-ben a kiállítóhelyeket meglátogató csoportok közül több mint 47 kért tárlatvezetést, emellett négy olyan iskolás csoport is meglátogatta intézményeinket, akik a tárlatvezetések mellett Városfelfedező túrán is részt vettek, így egy egész délelőttöt betöltő programon vettek részt.
A peresznyei szociális otthonból az értelmi sérült felnőttek márciusban ismét ellátogattak a múzeumba, ismételten három alkalommal múzeumpedagógiai foglalkozásra, ami az eddig megszokottakhoz hasonlóan egész napos elfoglaltsággal járt számukra.
Múzeumpedagógiai foglalkozásainkra a kőszegi iskolák mellett a környékbeli településekről is egyre többen jelentkeznek, így többek közt a lövői általános iskola diákjai is.
Ismételten volt Húsvétváró kézműves foglalkozás, Anyák Napjára ajándékkészítés, és az 1848-as forradalom évfordulója alkalmából emlékező délután, melyeken minden évben lelkesen vesznek részt a gyermekek. Idén is megrendezésre került az Országos Patika Nap, melynek alkalmából mindkét Patikamúzeum ingyenes nyitva tartással és érdekes programokkal várta az érdeklődőket. A rendezvényen 5 diákcsoport is részt vett, ebből 4 a kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskolából érkezett.
A Múzeumok Éjszakája is nagy sikernek örvendett 2015-ben is, a látogatók száma kb. 1900 fő volt. A magas látogatószám talán annak tudható be, hogy az ünnepi éjszakához kapcsolódó programjaink minden korosztály igényeihez közel álltak. Idén csatlakoztunk először a Régészet Napja elnevezésű rendezvénysorozathoz, ami 256 látogatót hozott a múzeumnak. Tárlatvezetéssel és régészettel kapcsolatos kézműves foglalkozással vártuk az érdeklődőket, első sorban a gyermekeket, gyermekes családokat, de programjaink a középiskolásokat is éppúgy lekötötték, mint a velük érkező pedagógusokat. A régészet napját és a „Régészek Kőszeghegyalján” kiállítás megnyitóját megelőzően Ilon Gábor előadás sorozatán vehettek részt kőszegi diákok. A négy előadásból álló sorozat a régészet fejlődését mutatta be Rómer Flóristól napjainkig. Az előadásokon a Bersek József Általános Iskola 6. osztályosai vettek részt. A kiállítás anyagát és az előadást a kiállítás bontását követően „Utazó múzeum” programunk keretében kiajánljuk, kivisszük helyi, illetve Kőszeg környéki iskolákba.
A Múzeumi Nyári Táborba összesen 43 gyermek jelentkezett, így idén három turnus indulhatott. Táborainkban a gyermekek megismerkedhettek a múzeum mindennapjaival, az ott végzett munkákkal, feladatokkal, közelebbről ismerhették meg a gyógynövényeket és azok jótékony hatásait, illetve felfedezhették Kőszeg és környéke előttük még ismeretlen „titkait”.
A múzeum folyamatos együttműködésben áll a kőszegi általános iskolákkal, elsősorban a Bersek József Általános Iskolával és a Béri Balog Ádám Általános Iskolával, ezekből az intézményekből látogatnak el hozzánk a legtöbbször múzeumpedagógiai foglalkozásokra. Jelenleg még előkészület alatt álló múzeumpedagógiai programfüzetünk összeállításánál figyelembe vettük a jelenleg használatos tanmeneteket is. Ebben nagy segítséget kaptunk Horváth Mártától, a Bersek József Általános iskola történelem tanárától. A jövőben szeretnénk az iskolákkal történő együttműködésünket kihelyezett kiállításokkal és az ezekhez kapcsolódó előadássorozatokkal is bővíteni.
2014-ben az I. Világháború kitörésének centenáriumának alkalmából rendezett kiállítás és múzeumpedagógia programok során öt tudományos-ismeretterjesztő előadást rendeztünk a kőszegi, illetve Vas megyei sebesültellátás témakörében.

Összességében elmondható, hogy a Kőszegi Városi Múzeum 2013-14-ben kidolgozott programja pozitív változásokat hozott. Kialakulni látszik egy stabil közönség elsősorban az óvodások, általános iskolások között, ezt célozta a 2014-ben tartott Tanárok teadélutánja programunk is. Sikerült elérni, hogy a helyi, környékbeli általános iskolák már tudják, hogy történnek dolgok a múzeumban, sőt, már Zala megyéből, illetve Szombathelyről is vannak rendszeresen visszatérő pedagógusaink. Kiemelten kezeljük a fogyatékkal élőket, számukra speciális foglalkozásokat dolgoztunk ki. A múzeumpedagógiai foglakozások és rendezvények látogatóinak száma még hozzá adódik az intézmény látogatói számához.


A Kőszegi Városi Múzeum programjai és látogatottságuk 2014-ben
Dátum Program megnevezése Létszám
szeptember 19. „A levelek lehullottak” – kiállítás megnyitó 50< fő
szeptember 30. „Azok a boldog békeidők” – kiállítás megnyitó 45 fő
március 13-15. Emlékezés március 15-re – múzeumpedagógiai foglalkozás 30 fő
április 15-19. Húsvétváró kézműves foglalkozások 18 fő
június 4. XI. Országos Patika Nap 167 fő
június 21. Múzeumok éjszakája 1650 fő
június 30-július 4. Múzeumi Nyári Tábor 1. turnus 11 fő
július 14-18. Múzeumi Nyári Tábor 2. turnus 10 fő
szeptember 29-november 9. Múzeumok Őszi Fesztiválja 62 fő
november 6. Nagy Rajzolás! 17 fő
december 13. Karácsonyváró 25 fő

A Kőszegi Városi Múzeum programjai és látogatottságuk 2015. 09. 01-ig
Dátum Program megnevezése Létszám
május 19. „Régészek Kőszeghegyalján” - kiállítás megnyitó 50< fő
március 11, március 17, március 25,
április 14. Ilon Gábor ismeretterjesztő előadássorozata (Régészek Kőszeghegyalján, Rómer Flóris nyomában) 15 fő/alk.
március 13-15. Emlékezés március 15-re 24 fő
április 2, 3, 7. Húsvéti játszóház – kézműves foglalkozás 26 fő
április 29. Anyák napi ajándékkészítő kézműves foglalkozás 20 fő
május 4, 11, 18. Értelmi fogyatékos felnőttek múzeumpedagógiai órái
(Fogyatékosok Otthona, Zsira – Peresznye telephelyről) 5 fő/alk.
május 29. Régészet Napja 256 fő
június 3. XII. Országos Patika Nap 214 fő
június 20. Múzeumok Éjszakája kb. 1900 fő
július 6-10. Múzeumi Nyári Tábor 1. – „Kockáztass, tévedj és legyél maszatos!” 21 fő
július 20-24. Múzeumi Nyári Tábor 2. – „Patikusinas, segíts nekem!” 12 fő
augusztus 3-7. Múzeumi nyári Tábor 3. – „Ismerd meg Hazád!” 10 fő
augusztus 8-9. Kőszegi Ostromnapok – kézműves foglalkozás 63 fő


Rendszeres évi közművelődési és múzeumpedagógiai programok, rendezvények
– március 10-15. Március 15-i nemzeti ünnephez kapcsolódó programok
– változó időpont Húsvétváró kézműves foglalkozások
– május első vasárnapja Anyák Napjára készülő kézműves programok
– június 3. Országos Patika Nap (országos időponthoz igazodva)
– június 20. Múzeumok Éjszakája (országos időponthoz igazodva)
– július-augusztus Nyári tábor általános iskolásoknak
– augusztus eleje Ostromnapok
– szeptember 19-20. Örökségvédelmi Napok
– október Múzeumok Őszi Fesztiválja
– október 22. Október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódó programok
– november 6. Városi Királynap
– december 2-5. Mikulásváró kézműves foglalkozások
– december 14-18. Karácsonyváró kézműves foglakozások

2. Kiadványok
Az intézmény megjelent saját kiadványai:
Révész, József (2014) „A levelek lehullottak” - Hadikórházak Kőszegen és Vas megyében 1914-1919 között. Kiállítás vezető, Kőszeg.
Révész, József- Németh, Norbert (2014) „A levelek lehullottak” - Hadikórházak Kőszegen és Vas megyében 1914-1919 között. Kiállítási műtárgykatalógus. Kőszeg.
Andrási, Erika (2014) Azok a boldog békeidők. Kiállítás vezető, Kőszeg.
Andrási, Erika (2014) Azok a boldog békeidők. Múzeumpedagógiai foglalkoztató, Kőszeg
Révész, József szerk. (2014) Sebesültellátás Kőszegen és Vas megyében 1914-1919 között. in: Kőszegi Történeti Füzetek 5. A Kőszegi Városi Múzeum tudományos-ismertterjesztő kiadványa. Kőszeg.

Az intézmény megjelent kiadványai:
Ilon, Gábor (2015) 200 éve született Rómer Flóris a magyar régészet "atyja". Gondolatok a kőszegi Vármúzeumban rendezett kiállítás alkalmából. in: Kőszegi Lapok 2015/1. sz. Kőszeg. (angol nyelven is)
Söptei, Imre (2015) Kőszeg díszpolgárai. in: Kőszegi Lapok 2015/2. sz. Kőszeg.


3. Kiállítások
a) Időszaki kiállítások 2014, 2015. 09. 01-ig:
Kiállítás címe
– A levelek lehullottak Kőszegi Városi Múzeum (2014. 09. 19.-2015. 03. 30.)
– Boldog békeévek Kőszegi Várkiállítás (2014. 09. 30.-2015. 04. 30.)
– Kis János emlékkiállítás Kőszegi Várkiállítás (2014. 12. 08.-2015. 05. 30.)
– Mikos Róbert grafikus kiállítása Kőszegi Várkiállítás (2014. 12. 12.-2015. 02. 28.)
– Régészek Kőszeghegyalján Kőszegi Várkiállítás (2015. 06. 22.-2015. 09. 22.)

b) Látogatottság:
A Kőszegi Városi Múzeum (Tábornokház) és az Arany Egyszarvú Patika rendes nyitva tartása kedd–vasárnap 9–17 óra. A belépőjegyek árai nem változtak 2013. január 1-je óta (teljes árú 600- Ft, kedvezményes 300- Ft)
A Kőszegi Városi Múzeum a fűtés hiánya miatt október 1. és május 1–től korlátozottan látogatható teljes nyitva tartási időben. A látogatók a folyamatosan nyitva tartó Arany Egyszarvú Patikában váltott belépőjeggyel látogathatták a kiállítást.

Látogatottság 2014-ben (fő) Városi Múzeum Arany Egyszarvú Várkiállítás Összesen
–látogatószám 4891 4597 26.476 35.964

Látogatottság 2015.09.01. Városi Múzeum Arany Egyszarvú Várkiállítás Összesen
–látogatószám 2872 4375 20.329 27.576


4. Pályázati tevékenység
a) Áthúzódó pályázati projektek

Hazai pályázatok megnevezése Pályázott összeg (Ft) Elnyert összeg (Ft)
- ALFA 74 MFt 53 MFt

ÚMFT pályázatok megnevezése Pályázott összeg (Ft) Elnyert összeg (Ft)
- TIOP 1.2.2-09/1-2010 számú
„Múzeumpedagógiai foglalkoztató és virtuális
oktatópontok létrehozása a kőszegi
Arany Egyszarvú Patikában” 30 MFt 29.8 MFt

b) Benyújtott pályázatok 2014 és 2015 évben

Pályázat megnevezése Pályázat célja Elnyert támogatás
- I. VH Centenáriumi Emlékbizottság I. VH kiállítás, rendezvény 2,4 MFt
- NKA Boldog békeidők (id. kiáll.). 1,5 MFt

- NKA Chernel István emlékezete (id. kiáll.). 0,8 MFt
- NKA Múzeumok Éjszakája rendezvényei 0,1 MFt
- NKA Műtárgyvédelmi eszközbeszerzés 0,6 MFt
- EMMI Múzeumi informatikai fejlesztés 1 MFt
Elnyert szakmai támogatás összesen: 6,4 MFt

V. KARBANTARTÁS, FELÚJÍTÁS
Elvégeztettük a Kőszegi Városi Múzeum tagintézményeinek elektromos érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálatát, illetve a hiányosságok pótlását, a hibák javítását.
Pótköltségvetési előirányzatból valósult meg a Hősök Tornya villámhárító rendszerének felújítása, kiegészítése, illetve a Kőszegi Városi Múzeum tűzivíz rendszerének javítása.
Az Arany Egyszarvú Patika volt igazgató irodájának felújítását követően berendeztünk, alapfelszereltséggel elláttunk egy restaurátor műhelyt.
A volt gyermekorvosi rendelő emeletére, az ott elhelyezett műtárgyak megfelelő védelme érdekében kiépíttettünk egy riasztórendszert.


VI. KÖLTSÉGVETÉS ADATAI
A Kőszegi Városi Múzeum állami támogatásból (2013: 23MFt, 2014: 25MFt, 2015: 28MFt, az ország területi múzeumai közül az 5. legnagyobb támogatást kapja) Kőszeg Város Önkormányzata finanszírozásából, saját bevételből valamint pályázati támogatásból működik.

1. Kiadások 2015. 01.01. és 2015. 09. 01. között
a., személyi kiadások:
–Az intézmény előirányzott személyi juttatásaiból 2015. 09. 01-ig megvalósult 57%.
–Az intézmény előirányzott munkaadót terhelő járulékából 2015. 09. 01-ig megvalósult 57%.
–2015. 09. 01-ig az előirányzott összes személyi kiadásból megvalósult 57%.

b., dologi kiadások
– A Kőszegi Városi Múzeum összes dologi kiadásából 2015. 09. 01-ig megvalósult 39%

A Kőszegi Városi Múzeum előirányzott összes személyi és dologi kiadásából 2015. szeptember 01-ig megvalósult 51%.

2. Bevételek
– A Kőszegi Városi Múzeum intézményi előirányzott bevételeiből 2015. 09. 01-ig megvalósult 60%.
– Az adott időszak az intézménynek összesen 2,5 MFt szakmai működési célú pályázati bevétele volt

A beszámolót megtárgyalta a humánerőforrás bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Kőszeg, 2015. szeptember 18.Révész József s. k.
igazgató
Kőszegi Városi MúzeumHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum beszámolóját elfogadja.
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.