2015. Szeptember 24., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg város népegészségügyi helyzetéről.
2. - Tájékoztató a kőszegi iskolák helyzetéről.
3. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A talajterhelési díjról szóló 19/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Nemescsó község településrendezési eszközeinek módosítása.
6. - Kőszeg Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, Településfejlesztési Koncepció és Megalapozó Vizsgálat jóváhagyása.
7. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
8. - A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2015. I. félévben végzett munkájáról.
9. - Az ifjúsági koncepció felülvizsgálata.
10. - Döntés a Kőszegi Városüzemeltető Kft. részére vissza nem térítendő támogatásról.
11. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló („civil”) szabályzat módosítása.
12. - A 6903/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
13. - Döntés a Kőszegi Futball Klub kérelméről.
14. - Vagyonügy: A Kálvária u. 16. tetőtér 8. sz. alatti lakás értékesítése.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. szeptember 24-i képviselő-testületi ülés anyagai.
9. napirendi pont:
Az ifjúsági koncepció felülvizsgálata.

Tisztelt Képviselő-testület!


Magyarország Alaptörvénye a nemzetközi jogszabályokkal összhangban szabályozza az állampolgárok alapvető jogait és kötelességeit, s ezen belül különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, oktatására, és nevelésére, illetve védelmezi az ifjúság érdekeit. Az önkormányzati ifjúságpolitika közvetlen jogforrása pedig a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, amelynek 13.§ (1) bekezdése a települési önkormányzat feladatai között említi a sport és ifjúsági feladatokról való gondoskodást.
A képviselő-testület szempontjából elsődleges cél, hogy rendelkezzen kellő információval a fiatalokról, majd határozzon meg elveket, átfogó célokat, irányokat, cselekvési célkitűzéseket és azokhoz rendelt megvalósítandó feladatokat. Ennek érdekében készült 2009-ben a kőszegi ifjúságkutatás, „Jurisics unokái” címmel, és elsősorban e kutatás eredményeire, megállapításaira és tapasztalatainkra építve készült a helyi ifjúságsegítő koncepció – összhangban az Országgyűlés 88/2009. (X. 29.) OGY határozatával elfogadott „Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2009-2024” (továbbiakban: NIS) című dokumentummal –, melyet a képviselő-testület a 35/2010. (III. 4.) számú határozatával fogadott el „Kőszeg Város Ifjúsági Koncepciója 2010-2014” (továbbiakban: koncepció) címmel (1. számú melléklet).
Az NIS tizenöt éves időtartama ellenére a helyi koncepciót 2010-ben csak 4 éves időtartamra fogadta el az akkori képviselő-testület, ezért szükséges az időtartam ismételt meghatározása, ezzel együtt a koncepció áttekintése.
Megállapíthatjuk, hogy a rendszerváltozást követően talán ez az a társadalmi korcsoport és társadalmi probléma, ami meglehetősen nehezen kezelhetőnek bizonyul(t). A fiatalok számára ugyanis életkoruk és „éretlenségük” okán ijesztő „élmény” volt a globális világ, a megnyíló, néha hamis esélyek tömege, a transznacionális tér. Toleranciaküszöbük ugyanakkor a szüleiké alatt van, és egy olyan világba kerültek, ahol, ha akarja, ha nem döntést kell hoznia, ugyanis az új környezetben felbomlottak, vagy veszítettek értékükből az eddigi értékek (család, munkaközösségek, ifjúsági/politikai szervezetek, stb.). Többféle próbálkozás ellenére jelentős előrelépés nem történt. Például a NIS-hez elkészült a kormányzati cselekvési terv két-két éves ciklusokra, de csak részleges sikerrel valósult meg.
A helyi koncepció átfogó céljai is érvényesek, hasonlóan a megjelölt feladatokhoz. Ezek közül kiemelendőek az alábbiak:
- A helyzetelemzésnél megfogalmazottak tükrében megerősíthetjük, hogy a fiatalok számára – szabadidejük hasznos eltöltéséhez, programjaik megvalósításához, közösségeik kialakításához, működéséhez – elengedhetetlen mind a személyi, mind a tárgyi feltételek megteremtése.
- Mivel a koncepció előírja helyi ifjúsági cselekvési terv megalkotását, amely az elmúlt időszakban nem valósult meg, ezért javasoljuk, hogy a T. Képviselő-testület kérje fel a Humánerőforrás Bizottságot annak elkészítésére.

Az előterjesztést megtárgyalta a humánerőforrás bizottság és a határozati javaslat mindkét pontját egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.

Fentiekre tekintettel tisztelettel kérjük, hogy az Ifjúsági Koncepciót 2020-ig tartó időtartamra az 1. számú melléklet szerint meghosszabbítani szíveskedjenek.

Kőszeg, 2015. szeptember 18.

A polgármester nevében:


Szabó Marianna s. k.
ügyintéző


HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 35/2010. (III. 4.) képviselő-testületi határozattal elfogadott „Kőszeg Város Ifjúsági Koncepciója 2010-2014” dokumentum időtartamát 2020-ig meghosszabbítja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Humánerőforrás Bizottságot a Kőszeg Város Ifjúsági Koncepciójában foglalt helyi ifjúsági cselekvési terv elkészítésére.

Felelős: 1. pont tekintetében Huber László polgármester, 2. pont tekintetében: Keszei Balázs bizottsági elnök
Határidő: 1. pont tekintetében azonnal, 2. pont tekintetében: 2016. március

(A koncepció szövegét lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.