2015. Szeptember 24., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg város népegészségügyi helyzetéről.
2. - Tájékoztató a kőszegi iskolák helyzetéről.
3. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A talajterhelési díjról szóló 19/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Nemescsó község településrendezési eszközeinek módosítása.
6. - Kőszeg Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, Településfejlesztési Koncepció és Megalapozó Vizsgálat jóváhagyása.
7. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
8. - A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2015. I. félévben végzett munkájáról.
9. - Az ifjúsági koncepció felülvizsgálata.
10. - Döntés a Kőszegi Városüzemeltető Kft. részére vissza nem térítendő támogatásról.
11. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló („civil”) szabályzat módosítása.
12. - A 6903/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
13. - Döntés a Kőszegi Futball Klub kérelméről.
14. - Vagyonügy: A Kálvária u. 16. tetőtér 8. sz. alatti lakás értékesítése.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. szeptember 24-i képviselő-testületi ülés anyagai.
4. napirendi pont:
A talajterhelési díjról szóló 19/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vas Megyei Kormányhivatal jelezte, hogy a talajterhelési díjról szóló 19/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: ÖR.) szabályozni kell az ellenőrzési szabályokat, valamint hatályon kívül kell helyezni a bevallási nyomtatványokat.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdése szerint a talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási, eljárási szabályokat, valamint a díjkedvezmények és mentességek eseteit a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg. Az ÖR nem tartalmaz rendelkezéseket az ellenőrzési szabályokra vonatkozóan, így szükséges annak kiegészítése.

A talajterhelési díj bevallására szolgáló formanyomtatványt az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 9. mellékélete már tartalmazza, így annak önkormányzati rendeletben történő szabályozása nincs lehetőség. Továbbá nem szükséges a bejelentkezési nyomtatvány rendeletben történő szabályozása sem.

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Városfejlesztési Bizottság is megtárgyalta, és minkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. szeptember 17.


A jegyző nevében:

Mezei Virág s.k.
az igazgatási és építéshatósági osztály vezetője


ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A talajterhelési díjról szóló 19/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A tervezet a jelenlegi társadalmi helyzeten nem változtat.

II. gazdasági hatásai:
A tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai:
A tervezetnek költségvetési hatása nincs.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. egészségi következményei:
A tervezet a jelenlegi egészségi helyzeten nem változtat.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Adminisztratív terhet nem jelent.

VII. megalkotásának szükségessége:
A hatályos rendelet módosítása szükséges a törvényi rendelkezések maradéktalan betartása miatt.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás elmaradása törvénysértést eredményez.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2015. (IX. …..) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló
19/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 19/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR.) 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A települési szennyvízhálózat üzemeltetője által szolgáltatott adatok alapján az önkormányzati adóhatóság évente ellenőrzést végez.”

2. §

Az ÖR. 4. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„4. Bevallás és a díj megfizetése

(1) A bevallást az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 9. mellékélete szerinti nyomtatványon kell teljesíteni.
(2) A talajterhelési díjat Kőszeg Város Önkormányzata Talajterhelési díj 11747051-15420909-03920000 számú számlájára kell megfizetni. Az önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget negyedévente, a negyedévet követő hónap 10. napjáig a települési környezetvédelmi alap javára kell átutalni.”

3. §

Hatályát veszti az ÖR. 1-4. melléklete.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2015. szeptember 24.Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.