2015. Szeptember 24., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg város népegészségügyi helyzetéről.
2. - Tájékoztató a kőszegi iskolák helyzetéről.
3. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A talajterhelési díjról szóló 19/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Nemescsó község településrendezési eszközeinek módosítása.
6. - Kőszeg Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, Településfejlesztési Koncepció és Megalapozó Vizsgálat jóváhagyása.
7. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
8. - A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2015. I. félévben végzett munkájáról.
9. - Az ifjúsági koncepció felülvizsgálata.
10. - Döntés a Kőszegi Városüzemeltető Kft. részére vissza nem térítendő támogatásról.
11. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló („civil”) szabályzat módosítása.
12. - A 6903/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
13. - Döntés a Kőszegi Futball Klub kérelméről.
14. - Vagyonügy: A Kálvária u. 16. tetőtér 8. sz. alatti lakás értékesítése.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. szeptember 24-i képviselő-testületi ülés anyagai.
5. napirendi pont:
Nemescsó község településrendezési eszközeinek módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az épített környezet védelméről és alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII törvény 6.§ (1) pontjában és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 37.§ (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján – településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban – Nemescsó község Polgármestere az eljárás előzetes tájékoztatási szakaszában véleményezés céljából megkereste Kőszeg Város Önkormányzatát, mint a közös közigazgatatási határral rendelkező önkormányzatot.

A megküldött Képviselő-testületi határozatot és a mellékelt dokumentumokat áttekintve megállapítottam, hogy Nemescsó település településrendezési eszközeinek módosításasorán, ami az előzetese tájékoztatási szakasz, városunkat befolyásoló módosítások, illetve fejlesztési elképzelések nincsenek.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Nemescsó település településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos dokumentumokat (képviselő-testületi határozat és tervdokumentáció) az előterjesztés mellékleteként csatoltam.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az egyeztetés további szakaszaiban is vegyen részt Kőszeg Város Önkormányzata.

Az előterjesztést megtárgyalta a városfejlesztési bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy az előterjesztését megtárgyalni, az előterjesztéshez csatolt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. szeptember 18.

Szima Andrea s. k.
főépítész


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemescsó község településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos eljárás során – előzetes tájékoztatási szakasz - észrevételt nem tesz. Kőszeg Város Önkormányzata a településrendezési eszközök módosításához szükséges véleményezési eljárás további szakaszában részt kíván venni.

Felelős: Huber László polgármester
Szima Andrea főépítész
Határidő: azonnal

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)