Jegyzőkönyv: 2015. Augusztus 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2015. I. félévi teljesítéséről.
2. - A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A gyermekjóléti ellátási formák szabályairól és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
5. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása (az anyagot később küldjük).
6. - Beszámoló a hulladékgazdálkodás és –kezelés helyzetéről.
7. - Tulajdonosi döntés a Kőszegi Városüzemeltető Kft.-ről és az alapító okirat módosításáról.
8. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
9. - Hirdetőtábla-rendszer kialakítása a városban.
10. - A VASIVÍZ Zrt. gördülő fejlesztési terveinek (ivóvíz és szennyvíz ágazat) jóváhagyása.
11. - A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz való csatlakozás.
12. - Lukácsháza község településrendezési eszközeinek módosítása.
13. - Döntés sikertelenül pályáztatott ingatlanokról.
14. - A „Chernel utca burkolat-felújítás kiegészítő munkái” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése (az anyagot később küldjük).
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. augusztus 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
730-14/2015. szám.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Kőszegen, Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. augusztus 27-én, 9 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében megtartott nyilvános ülésről.

Jelen vannak:
Huber László polgármester, Básthy Béla alpolgármester,
Kapy Ferenc, Keszei Balázs, Kiss Péter, Plechl Tibor, Rába Kálmán, Sas Norbert, Terplán Zoltán és Tóth Gábor képviselő (10 fő).

Tanácskozási joggal van jelen:
Dr. Zalán Gábor jegyző, dr. Nagy Edina aljegyző, dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető, Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető, Németh Ildikó a városfejlesztési és üzemeltetési osztály munaktársa, Pócza Zoltán a művelődési központ igazgatója valamint Raposa Helga a Szociális Gondozási Központ vezetője.

Huber László polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, Kiss Zoltán képviselő jelezte, hogy később ér ide az ülésre.
A mai napirendet három kiegészítéssel javasolja elfogadni. Először is kéri, hogy a meghívón szereplő 5. pontot ne tárgyalja ma a képviselő-testület, erre vonatkozóan előterjesztés sem készült.

Dr. Zalán Gábor ennek indoklását ismerteti a képviselő-testülettel. A minisztérium még az év elején elrendelte valamennyi önkormányzat helyi adó rendeletének átfogó felülvizsgálatát. Ennek keretében a kormányhivatal törvényességi osztálya megállapította, hogy a kőszegi rendeletben is szerepel az a kitétel, mely szerint a vállalkozások részére külön helyi adó kedvezmény nem nyújtható. E témában a törvényességi osztály a hivatallal, a főosztályvezető úr pedig a minisztériummal egyeztetett. A rendelet módosítása ezért került fel a meghívóra, viszont a kormányhivatal azt kérte, hogy várjuk meg az egyeztetések végét és addig ne eszközöljünk változatást a rendeletben. Várhatóan a szeptemberi vagy az októberi ülésre előterjesztésre kerülhet ez az anyag – amennyiben az adórendeletet módosítani szükséges.

Huber László jelzi, hogy kiküldésre került még egy sürgősségi előterjesztés, amely a polgármesteri keret megemelésre vonatkozik. Ez az 1/a. napirendi ponthoz kapcsolódik.
A megyei önkormányzat október 23-án átadásra kerülő kitüntetéseihez ma reggel érkezett egy javaslat. Ezt zárt ülés keretében javasolja megtárgyalni.

Mivel a napirenddel kapcsolatban észrevétel nem hangzik el, a polgármester szavazásra bocsátja a három változatási javaslatot.
A meghívón szerepelő 5. napirendi pont levételével 10 képviselő ért egyet.
Az 1/a. (költségvetési rendelet módosítása) kiegészítésével szintén 10 képviselő ért egyet.
Azzal, hogy a megyei kitüntetésre érkezett javaslat zárt ülés keretében legyen megtárgyalva, szintén 10 képviselő ért egyet.

Ezután a képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi az alábbi napirendet hagyja jóvá:

N A P I R E N D:

1/a. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
1/b. Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2015. I. félévi teljesítéséről.
Előadó a polgármester nevében: Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
2. A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
3. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
4. A gyermekjóléti ellátási formák szabályairól és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
5. Beszámoló a hulladékgazdálkodás és –kezelés helyzetéről.
Előterjesztő: Kovács István igazgató.
6. Tulajdonosi döntés a Kőszegi Városüzemeltető Kft.-ről és az alapító okirat módosításáról.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
7. Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
8. Hirdetőtábla-rendszer kialakítása a városban.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
9. A VASIVÍZ Zrt. gördülő fejlesztési terveinek (ivóvíz és szennyvíz ágazat) jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
10. A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz való csatlakozás.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
11. Lukácsháza község településrendezési eszközeinek módosítása.
Előterjesztő: Szima Andrea városi főépítész.
12. Döntés sikertelenül pályáztatott ingatlanokról.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
13. A „Chernel utca burkolat-felújítás kiegészítő munkái” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
Előterjesztő: Németh Ildikó az Előkészítéső Munkacsoport tagja.

Zárt ülés keretében:

1. Megyei önkormányzati kitüntetésre javaslattétel.
Előterjesztő a polgármester nevében: Krizsovenszky Lajosné ügyintéző.


A napirend megtárgyalása előtt Huber László polgármester az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről az alábbiak szerint számol be:
• Június 25-én – az előző rendes képviselő-testületi ülés napján – délután került sor az Írottkő Natúrparkért Egyesület közgyűlésére.
• Június 26-én egy kisebb kőszegi delegáció utazott el a szenci híres karneválra.
• Június 27-én az IPA Vas megyei Szervezetének Kőszegi csoportja Varga János emlékére lövészversenyt szervezett a kőszegi lőtéren.
• Június 30-án emlékezett meg az önkormányzat a Semmelweis Napról, a Szociális Gondozási Központban. Az ünnepségen köszöntötték az egészségügyben és a szociális szférában dolgozókat. Az ünnepi szónok dr. Stánitz Éva megyei tisztifőorvos asszony volt.
• Július 1-jén, Köztisztviselők Napján a hivatal zárva volt, a kőszegi köztisztviselők pedig egy szép, közös kiránduláson vettek részt Szigligeten.
• Ugyanezen a napon – ugyanilyen okból – a csopaki önkormányzat tett baráti látogatást Kőszegen. A vendégek jól érezték magukat és elismeréssel szóltak a városról.
• Július 1-12. között került megrendezésre a Farkas Ferenc – Takács Jenő Komolyzenei Fesztivál, amelyet az önkormányzat anyagilag is támogatott. A rendezvénysorozat nagyon nívós volt, de sajnos az érdeklődők kevesen voltak.
• Hidvégi-Üstös Pál ismét Kárpátaljáért futott. A híres vasember július 3-án Kőszegről indult a Kőszegi Darabontok díszlövésére. A futót Básthy Béla alpolgármester úr is fogadta.
• Kőszeg Város Fúvószenekara július 9-én a Jurisics téren adott térzenét a Kőszegi Várszínház bemutató előadása előtt.
• Ugyanezen a napon az Ipartestület székházában volt véradás.
• A Kőszegi Polgári Kaszinó július 10-én a Brenner János Katolikus Közösségi Házban tartotta Kő András író, újságíró „A Kálvin téri kripta titkai” című könyvének bemutatóját.
• A Csók István Művészkör szervezésében július 11-én nyílt Berényi Sándor születésnapi kiállítása a Hotel Írottkő aulájában. Megnyitotta: Básthy Béla alpolgármester.
• Július 13-án és július 21-én is volt rendkívüli képviselő-testületi ülés. Az utóbbi képviselői kezdeményezésre lett összehívva, az ipari park pályázat ügyében.
• Július 24. és aug. 1 között hagyományteremtő szándékkal rendezték meg Szencen az I. Szenci Borhetet. Ezen a Kőszegi Borbarát Hölgyek aktívan képviselték a várost, a kőszegi borokat értékesítették.
• Július 30-án délelőtt ismét rendkívüli képviselő-testületi ülés volt, főleg több közbeszerzési ügyben kellett döntést hozni.
• Dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek atya volt kőszegi plébános, Kőszeg Város díszpolgára gyémántmiséje volt július 30-án a Jézus Szíve templomban. A mise után a polgármester úr személyesen köszöntötte az érsek urat, átadva neki a város üdvözletét és jókívánságait.
• Augusztus 1-jén a Hétforráshoz várta az érdeklődőket az Írottkő Natúrparkért Egyesület, ahol a hagyományos „Hétforrás Piknik” volt és ahol a fúvószenekar főzött és muzsikált.
• A Csók István Művészkör tagja Koppándi József és meghívott vendége, Ursula Etzlinger kiállításának megnyitó ünnepsége volt augusztus 1-jén.
• Nijat Ayvaz fotográfus kiállítása nyílt augusztus 3-án a Jurisics-vár lovagtermében. A kiállítást megnyitotta: Tarik Demirkan, a Türkinfo Alapítvány elnöke.
• Augusztus 4-én a várban került megrendezésre a Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor alkotói gyűjteményes kiállításának megnyitója.
• Augusztus 7-9. közötti hétvégén kezdődött meg a hónap fő rendezvénysorozata, azaz az Ostromnapok. programja. Az egész rendezvény nagyon jól sikerült, hiszen a szereplők lelkesedése egyedivé tette az egész kőszegi programot, más települések hasonló rendezvényéhez képest. Ezúton is dicséretét és elismerését fejezi ki mindenkinek, aki ebben bármilyen módon részt vett. Külön köszönetet mond Básthy Béla alpolgármester úrnak, aki – köztudomásúan – az Ostromnapok fő szervezője, a programok összeállítója. Köszöni a képviselők részvételét is, bár remélhetőleg a jövő évi, jubileumi 10. Ostromnapokon még többen lesznek jelen.
• Augusztus 14-én a védőnők szervezésnek eredményeképpen az Anyatej Világnapon köszöntötte a polgármester a Szociális Gondozási Központban az édesanyákat.
• Augusztus 15-én – szintén az Ostromnapok keretében – a IX. nyílt amatőr sakkversenyre került sor a Fő téren.
• Szintén augusztus 15-én tartották meg Csepregen a Megyei Polgárőr Napokat, ahol a polgármester úr elismerő oklevelet adott át Groszmann Ede kőszegi polgárőrnek.
• Augusztus 16-án a „Kelet varázsa nyugaton” hastáncfesztivál volt a Jurisics-várban. Este pedig „Horvát est” volt az Aranystrucc Étterem előtt.
• Augusztus 19-én utcabált tartottak a Kőszegi Tűzoltók a Fő téren.
• Augusztus 20-án Államalapító Szent István ünnepén először szentmise volt a Jézus Szíve Templomban, majd a Jurisics téren Harangozó Bertalan kormánymegbízott úr mondott ünnepi beszédet. Ezt követően Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara adott felejthetetlen koncertet: az „István a király”-ból hangzottak el részletek.
• Augusztus 23-án ismét „Horvát est” volt a zsidányi betyárokkal az Aranystrucc Étteremnél.
• Pócza Zoltán igazgató úr nyomán a polgármester úr a Kőszegi Várszínház idei évadáról ad tájékoztatást. A művészeti programban idén 2 bemutató kapott kiemelt hangsúlyt. Először a szombathelyi Mesebolt Bábszínházzal való idei együttműködésben Jeles András: „József és testvérei” című darabját mutatták be július 4-én. Önálló nagyszínházi bemutatónak egy ízig-vérig magyar népszínművet választottak: Tóth Ede „A falu rossza” című művét, amelyet Znamenák István rendezett. Az előadást több mint 3000 fizető néző tekintette meg a 8 előadás alatt. Az idei évad június 5-én kezdődött és augusztus 4-ig tartott. 40 különböző rendezvényt ölelt fel és összességében több int 6000 fizető nézőt, és több mint 10 ezer látogatót eredményezett. A látogatók nem csak az előadások és a szervezés minőségét dicsérték, hanem a megújult, impozáns környezetet is. A polgármester úr ezúton is gratulál a várszínház megszervezéséhez. Ezúttal az időjárás is kegyes volt az előadásokhoz, mert eső miatt csupán a „Köszönet estélye"”maradt el.
• Tegnap augusztus 26-án pedig Huber László polgármester és Básthy Béla alpolgármester az EMMI-ben járt Balogh Zoltán miniszter úr meghívására: a megbeszélés témája a KRAFT projekt megvalósulása volt. Biztató kilátások vannak az intézet létrehozására. Pontos részletekről még nem tud beszámolni, de annyi nyilvánvalóvá vált, hogy Kőszeg város fejlődésére jelentős hatással lesz a KRAFT projekt megvalósulása.

Hozzászólások a beszámolóhoz:

Básthy Béla elsőként azt emeli ki, hogy júliusban a polgármester úr, augusztusban pedig ő volt szabadságon.
Július 26-án részt vett Budapesten a két intézmény összevonásaként létrejött Hermann Ottó Intézet megalakulásán. Ez az intézet a Földművelődésügyi Minisztérium háttérintézeteként fog működni és ez az első olyan intézet lesz, amelynek az alapító okiratában rögzítve van, hogy a magyarországi natúrparkok fejlesztésével is foglalkozik.
Július 1-jén zárult le az idei Nyári Egyetem. Ennek kapcsán járt Kőszegen Szőcs Géza, aki miniszteri biztosként felügyeli a milánói világkiállítás magyar részvételét. Azért járt Kőszegen, mert felmerült, hogy esetleg a magyar pavilont Kőszegen helyezik el. (Az is megjelent a sajtóban, hogy Szombathelyre kerül, de ez még nem eldöntött tény.) Szőcs Géza megtekintette a lehetséges helyszíneket és jó benyomásokkal távozott.
Július 4-én a horvát nemzetiségi önkormányzat tagjaival és a Kőszegi darabontokkal Senjben rövid, de hasznos látogatást tettek az ottani „Uszkok Napja” rendezvényen, amely hasonló az Ostromnapokhoz.
Dóczi Virág „Kívül és belül” c. kiállítása nyúlt meg július 5-én a Református Csillagteremben, amelyet a Kőszegi Művészeti Egyesület szervezett.
Az ÁROP projekt keretében folyamatos a munka, amelyben a járás (két korábbi kistérség) intézményei, szervezetei aktívan vesznek részt.
Július 8-án Güssingből érkeztek a Városházára látogatóba. Itt volt az ottani mezőgazdasági szakképző intézmény vezetője, így meghívást kapott a találkozóra a kőszegi Evangélikus Szakközépiskola igazgató helyettese is, tehát megtörtént a kapcsolatfelvétel a két intézmény között.
Július 9-én és augusztus 25-én is ülésezett a Járási Felzárkóztatási Kerekasztal.
Július 19. és 22. között tartották meg Kőszegen a 4. közép-európai keresztény–zsidó Tóra Tanulmányi Napokat. A rendezvénynek a verbita atyák Szent Imre Lelkigyakorlatos Háza adott otthont, ugyanis a résztvevők ragaszkodnak a kőszegi helyszínhez.
Július 21-28. között egy holland turisztikai szakember járt Kőszegen Kiss András – Kiss Péter képviselő úr fia – közbenjárására. Az utazási költségeit a Testvérvárosi Egyesület fizette. A szakember áttekintette a beruházási lehetőségeket. Ezúton is köszöni Kiss András segítségét.
Július 22-én a nándorfehérvári diadal napján, harangszóra volt az Ostromnapok sajtótájékoztatója és felvezetője.
A Vas Népében is megjelent, hogy Héjj Dávid miniszterelnöki biztossal tárgyaltak a polgármester úrral, a város fejlesztési terveiről. A megbeszélésen jelen volt Ágh Péter országgyűlési képviselő is.
Augusztus 6-án egy kiállítás nyílt a gimnázium diákjainak alkotásaiból „Török mesék” címmel. A vár galériájában megnyílt tárlatot Rónaszéki Linda tanárnő nyitotta meg.
Szerencsére sok „felvezető” rendezvényt sikerült szervezni az Ostromnapok előtt. Ilyen volt a kőszegi várat ábrázoló emlékérme kibocsátása is, amelyet augusztus 7-én a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Pénzverő Zrt. képviselői mutattak be. Az érme állítólag megjelenése óta jól fogy.
Az Ostromnapok részeként, de teljesen külön szervezői munka eredményként valósult meg a nyitó hétvégén az „Ostrombox”. Ezt a vonzó programot ezúton is köszöni a Fitt-Boksz Egyesületnek.
Ő nem szeretné felsorolni, hogy kik vettek részt és mennyi mindent tettek azért, hogy nagyon jól sikerült a nyitó hétvége, amiért ezúton is köszönetet mond.
Augusztus 25-én pedig a Leader helyi akciócsoport egyeztetésén vett részt Lukácsházán. A város tagja ugyan a Leader-csoportnak, de nem támogatható. Ettől függetlenül fontos a „jelenlét” a Leader projektek és a városi szándékok között.

[A beszámoló közben megérkezett az ülésterembe Kiss Zoltán képviselő, így a képviselő-testület létszáma teljes: 11 fő van jelen.]

Keszei Balázs örömmel tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a kőszegi gimnáziumban 83 diák tett sikeres érettségi vizsgát és szintén 83 diákot tudtak beiskolázni a 2015/2016.-os tanévre.
A három érettségiző osztály közül különösen kiemelkedően teljesített a 13/D osztály, ugyanis 8 kitűnő, 14 jeles és 63 tantárgyi dicséret született. Ezért köszönet illeti az osztályfőnöküket és a szülőket is.

Tóth Gábor szerint a felsorolásból kimaradt, hogy a részben kőszegi Ocho Macho együttes augusztus 10-én a Sziget nagyszínpadán adott koncertet, ami ezért egy kis kőszegi büszkeség is.

Básthy Béla tájékoztatást ad arról, hogy az áprilisi ülésen jóváhagyott „Fenntartható közlekedési akciótervek kisvárosoknak 25 – 25 – 25” című pályázatról tájékoztatást adott az olasz koordinátor, mely szerint a pályázati szűrőn nem ment át, tehát nem nyert.

Huber László pedig szintén egy beadott pályázatról ad még felvilágosítást. Az ipari park pályázatot augusztus 5-én befogadták. A végső elbírálás – azaz a miniszteri aláírás – még várat magára.

A beszámolóhoz további észrevétel nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót, a képviselő-testület pedig 11 igen szavazattal elfogadja azt.

A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést és az átruházott jogkörben hozott döntésekről szóló beszámolót a képviselő-testület kérdés, észrevétel nélkül, 11-11 igen szavazattal hagyja jóvá.


Az 1/a. és 1/b. napirendi pontok tárgyalása:

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet, az önkormányzat gazdálkodásának 2015. I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló, valamint a polgármesteri keret felemeléséről szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, a 2015. évi költségvetési rendeletnek ez az első módosítása. A rendeleten átvezetésre kerültek az elfogadásuk óta kapott központi előirányzatok, a pályázati támogatások és a képviselő-testület időközben hozott pénzügyi kihatású döntései. A központi támogatások változásait a 2. tábla tartalmazza, az intézmények változásait az 1. információs tábla.
A beszámolóban ugyanezek az adatok szerepelnek a teljesítést mutatva.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása iránti igény be lett adva, erre vonatkozóan döntés még nem született. Időközben ismertté vált, hogy az iskolák működtetése miatt fizetendő hozzájárulás összege nem változott, továbbá a gyermekétkeztetési eljárásnak is van eredménye. Tehát ezek többletforrást nem igényelnek.


Kérdések és hozzászólások:

Sas Norbert jelzi, hogy a pénzügyi bizottság az a) és a b) pontot is megtárgyalta, elfogadásra ajánlotta.

Huber László kiegészítést tesz még a tegnap kiküldött határozati javaslathoz. A polgármesteri keret jóváhagyására a költségvetés elfogadásakor 1,2 millió Ft-ot irányozott elő a képviselő-testület. Előző években ennél jóval magasabb volt ez a keret, ezért az idei összegből nem sikerült azokat a támogatásokat biztosítani, amelyek évről évre jelentkeznek. Jelenleg is több kérelem van beadva. Nagyon várják Székely apát naplójának kiadásához az önkormányzati támogatását, továbbá a horgász egyesület évadzáró rendezvényéhez és a makett egyesület hagyományos kiállításnak megrendezéséhez is. A szüreti felvonulás előtt is szokott az intézmények kiadásaihoz az önkormányzat 10-20 ezer Ft-okkal hozzájárulni kellékek vásárlása miatt. A polgármesteri keret utólagos elszámolása a civil szervezetek részére adott támogatásokkal együtt történik meg majd.

Rába Kálmán a „polgármesteri keret” átnevezését javasolja, mert itt civil szervezetek támogatásáról van szó és könnyen tűnhet annak, hogy egy politikai párt kampánypénze kerül felosztásra. Jobb lenne, ha „működési tartalékkeret” lenne a neve és a képviselő-testület ezt a hatáskört átadná a bizottságnak, döntsön a bizottság a kérelmekről. Ez nem ismeretlen javaslat, mert a szegedi FIDESZ éppen ugyanezt javasolta, hasonló indokokkal, ugyanis az ottani MSZP-s polgármester is kampánypénzként szórta a keretet. Ő nem azt mondja, hogy itt Kőszegen is ugyanez folyik, de ez a támogatási forma a civil szervezeteknek is kellemetlen lehet.

Huber László az elmúlt évek alatt nem tapasztalta, hogy a támogatott civil szervezetek vagy magánszemélyek rossz szájízzel vették volna ezt. Szerinte a jelenlegi forma éppen a rugalmasságot biztosítja a számukra. A támogatásokat mindig a hivatal – Krizsovenszky Lajosné ügyintéző – készíti elő és bonyolítja. Éppen a bizottsági ülések tennék szerinte nehézkessé az ilyen támogatásokat, mert ott havi ülések vannak. Meg szerinte akkor lenne „átpolitizálva” is ez a hatáskör, ha a bizottsághoz kerülne, hiszen annak adott összetétele van. Ő soha nem azt nézte, hogy ki kéri a támogatást, hanem az adott célt. A képviselő-testület felé pedig mindig is meg kellett indokolni a támogatások szükségességet.

Dr. Zalán Gábor szerint a képviselő úr javaslatát meg lehet ugyan most szavazni, de az utána többféle módosítást kellene eszközölni. Amennyiben a képviselő-testület így döntene, akkor elő kell készíteni az SZMSZ, a költségvetés és a civil szervezetekről szóló szabályzat módosítását is.

Huber László úgy véli, hogy ha Rába Kálmán a jövő évi költségvetés előtt tenné meg ezt a javaslatát, akkor – ahogy a jegyző úr elmondta – egyszerűbben kivitelezhetőbb lenne. Így hirtelen átállítani a rendszert nem lehet, nincs is értelme.

Rába Kálmán fenntartja a módosító javaslatát.

Básthy Béla a jegyző úr azon megjegyzéséhez szól hozzá, mely szerint lehet most erről a javaslatról szavazni, de szerinte nem muszáj. Szerinte ez egy költségvetési javaslat és módosító indítványt a tárgyban lehet tenni. Ilyen értelemben most a parkolási rendeletről is lehetne e napirend keretében dönteni, mert az is érinti a költségvetést.

Huber László bár egyet ért az alpolgármester úr véleményével is, azt gondolja, hogy egyszerűbb, ha a képviselő-testület most egyszerre dönt is a javaslatról, nehogy esetleg törvényességi aggályok merüljenek fel a szavazás elmaradása miatt.

Keszei Balázs örömmel vette a polgármesteri keret felemeléséhez, hiszen olyanok kapnak a költségvetésből támogatást, akik feltétlenül méltóak a város támogatására.

Rába Kálmán továbbra is fenntartja a módosító javaslatát és a keret bizottságra történő átruházását kéri. Ezzel éppen a FIDESZ által kidolgozott modellt lehetne bevezetni Kőszegen is ezért a város vezetői végül is „saját magukról szavaznak”.

Básthy Béla nem tudja, hogy Szegeden milyen helyzet miatt volt szükség erre a lépésre, de ez nagyon leegyszerűsített hozzáállás a képviselő úr részéről. Kőszegen egyértelműen nem kampánycélokra van használva ez keret. Mindenhol van hasonló lehetőség, a megyei önkormányzatnál is van elnöki keret – csak éppen jóval magasabb összegek állnak rendelkezésre.

Végül a polgármester lezárja a vitát és elsőként Rába Kálmán módosító indítványát bocsátja szavazásra, de azt a képviselő-testület 8 igen, 3 nem szavazattal elveti.

Ezután a polgármester az eredeti határozati javaslatot bocsátja szavazásra polgármesteri keret felemeléséről, amit a képviselők 8 igen, 3 nem szavazattal jóváhagynak.

164/2015. (VIII. 27.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletében jóváhagyott polgármesteri keret 300 000 Ft-tal történő megemelését az általános tartalék terhére.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: értelemszerűen.

Ezután a képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:


Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
17/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)

Végül 11 igen szavazattal az alábbi határozat születik:

165/2015. (VIII. 27.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


A 2. napirendi pont tárgyalása:

A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A napirend tárgyalása előtt a polgármester úr jelzi, hogy Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető egészségügyi ok miatt van távol, várhatóan október elején tér vissza a munkába. Addig Németh Ildikó helyettesíti a napirendek tárgyalásánál.

Németh Ildikó szóbeli kiegészítésében jelzi, hogy a júniusi ülésen a képviselő-testület új parkolási rendeletet alkotott. Ehhez szorosan kapcsolódik a behajtási rendelet és a két rendelet összhangba hozása miatt vált szükségessé a módosítás.

Hozzászólás és kérdés:

Sas Norbert jelzi, hogy a pénzügyi és a városfejlesztési bizottság együttes ülés keretében tárgyalta meg az anyagot. A rendelettervezetet mindkét bizottság elfogadásra ajánlotta.

Plechl Tibor visszautal a júniusi ülésre, ahol a képviselő-testület a kedvezményezettek köré bevonta a történelmi egyházakat. Ez érinti-e ezt a rendelettervezetet?

Dr. Zalán Gábor szerint nem.

További észrevétel nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelettervezetet, majd a képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
18/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete
a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló
35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)


A 3. napirendi pont tárgyalása:

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy felülvizsgálták a hatályos rendeletet. A módosításokat jogszabály változások és gyakorlati tapasztalatok indokolják. A leglényegesebb változás, hogy a rendkívüli felmondási okokat a Ptk. szabályozza, ezért ezek a lakástörvényből kikerültek, így ezeket az önkormányzati rendeletből is ki kell venni.
Korábban többször felmerült, hogy aki kisebb vagy alacsonyabb önkormányzati lakásba szeretne költözni, az ezt megtehesse: a rendelettervezet szerint a humánerőforrás bizottság fog erről a jövőben dönteni.
Módosultak a költségelven történő bérbeadás esetén a jövedelmi határok, tekintettel arra, hogy eddig csak nagyon szűk réteg pályázhatott.
Pontosításra került az élettárs fogalma is, illetve jövőben használata. Módosult a rendelet azon utcajegyzéke is, ahol szociális alapon nem jelölhető ki bérlakás, tovább pontosították a pályázati adatlapot is.

Hozzászólások:

Sas Norbert jelzi, hogy a pénzügyi és a városfejlesztési bizottság együttes ülés keretében tárgyalta meg az előterjesztést. A rendelettervezetet mindkét bizottság módosító javaslat nélkül elfogadásra ajánlotta.

Keszei Balázs felhívja a figyelmet, hogy az élettársi mellett természetesen a házastársi viszony is megfelelő kapcsolat a lakást igénylők szempontjából és mindez azt eredményezi, hogy családok védelme irányába mozdult el a rendelet. A bizottság teljes egyetértésben fogadta el a változtatásokat.

További észrevétel nélkül, a képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:


Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
19/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és
helyiségek bérletéről szóló
26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)


A 4. napirendi pont tárgyalása:

A gyermekjóléti ellátási formák szabályairól és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelettervezet csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető szóbeli kiegészítést tesz. A gyermekvédelmi törvény módosítása előírja, hogy ha a települési önkormányzat intézmény közreműködése nélkül biztosítja a gyermekétkeztetést, akkor a személyi térítési díj megállapítására, annak vitatására, csökkentésére és elengedésére vonatkozó szabályokat rendeletben kell megállapítani. Javasolják, hogy a megállapított személyi térítési díj vitatása, csökkentése és elengedése iránti kérelmeket a jegyzőhöz lehessen benyújtani, aki a kérelmekről 15 napon belül dönt. Mivel a rendelet ezen módosítása a jegyzőre ruház át feladatot, ezzel az SZMSZ-t is ki kell egészíteni.
2015. szeptember 1-jétől módosultak az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés normatív kedvezményének szabályai. A törvénymódosítással tovább bővült az ingyenesen, kedvezményesen étkező gyermekek köre, ezért nem javasolják a gyermekétkeztetés személyi térítési díjának további csökkentését, elengedését.
Az étkezési díjakban annyi változás történt a rendeletben, hogy a tavalyi étkezési díjak kerülnének újra meghatározásra, mert a közbeszerzési eljárás ezzel számolt.

Hozzászólások:

Sas Norbert jelzi, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Keszei Balázs elmondja, hogy a humánerőforrás bizottság is támogatta a rendelet módosítását.

További észrevétel nélkül, a képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:


Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
20/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete
a gyermekjóléti ellátási formákról
és a gyermekétkeztetésről
szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet,
valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)


Az 5. napirendi pont tárgyalása:

A hulladékgazdálkodás és –kezelés helyzetéről szóló beszámoló csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kovács István igazgató szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy amikor ezt a napirendi pontot tavaly év végén javasolta a munkatervbe felvenni, akkor azt remélte, hogy a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok megváltoznak, továbbá, hogy a regionális hulladék rendszer is elindul. Sajnos ezek közül egyik sem valósult meg, tehát a már ismert körülmények között kel az évet végigvinni.
A hulladékgazdálkodás és –kezelés területén kiemelten fontos az eszközállomány műszaki fejlesztése. Ezzel kapcsolatban a polgármester úrhoz eljuttatták a javaslataikat, mely szerint mi lenne a legfontosab – ha lenne rá pénz.
Vannak pozitívumok is a működésükben. Ő ennek tekinti azt, hogy fenntartás nélkül tudják biztosítani a közszolgáltatásokat – mind a szilárd, mind folyékony hulladék tekintetében – ez az önkormányzatnak is kötelezettsége.
A bizottsági ülésen is elmondta, hogy a folyékony hulladékkal kapcsolatban voltak műszaki problémák a terepadottságok miatt, de aztán ezeket orvosolni tudták, illetve kezelték az egyedi helyzeteket.
Az is pozitívum, hogy a szelektív hulladék mennyisége 10-15%-kal nőtt. Viszont a zsákokban található idegen hulladék eléri a 30-32%-ot. Ezt a válogatási jegyzőkönyvek bizonyítják. Mivel a szelektítv gyűjtésben a zsákos háztól házig rendszer elindult, már a törvény nem kötelezi a szolgáltatót a korábbi gyűjtőszigetek fenntartására, ennek ellenére megtartották ezeket. Itt is vannak rossz tapasztalatok, mert néhányan illegális hulladéklerakónak használják ezeket, sőt, csak lomtalanításkor kitehető holmikat is kitesznek, vagy akár egy lakásfelújításból származó hulladékot is. Ezen a terülten is próbálnak előre lépni tiltó táblákkal, továbbá a Kőszeg és Vidékében is újra fel fogják hívni a lakosság figyelmét. A gyűjtőszigeteket az üvegek miatt kell fenntartani, mivel azokat nem lehet a zsákos módszerrel gyűjteni.
Ő pozitívumnak tartja azt is, hogy minden szükséges hatósági engedéllyel rendelkeznek, van egységes környezethasználati engedélyük is. Ennek értelmében a kőszegi hulladéklerakó még minimum 10 évig működtethető – külön beruházás nélkül. Ez is alapja annak, hogy az önkormányzat a közszolgáltatási feladatainak eleget tud tenni.

Kérdések és hozzászólások:

Sas Norbert jelzi, hogy a pénzügyi és a városfejlesztési bizottság együttes ülésen tárgyalta meg ezt az anyagot is, mindkét bizottság elfogadásra ajánlotta.

Tóth Gábor kérdezi: a gázkezelő rendszer kihasználásához szükséges 20 M Ft előteremtésére van-e pályázati forrás?

Kovács István szerint pillanatnyilag nincs, pedig ez a fajta pályázat nagyobb gyakorisággal fordul elő, mint az egyéb eszközfejlesztésre vonatkozó pályázatok. A megújuló energia felhasználást mindig támogatják. Ők pályázat-figyelő rendszert is működtetnek, azonnal fogják tudni ha ez megjelenik és jelezni tudja a város felé. Ha lesz ilyen, ki kell majd használni.

Básthy Béla kérdezi: ennek az energiának mekkora lenne a hozama?

Kovács István szerint arról van szó, hogy a telepen lerakott szemét mindig nagy mennyiségben tartalmaz szerves hulladékot is. Ezt igazából külön kellene hasznosítani, de ilyen mindig is lesz. Ebből a szerves hulladékból biogáz keletkezik, amelynek van fűtőértéke és ezt energia kinyerésre lehet hasznosítani. A gond az, hogy nem lehet folyamatos energiaszolgáltatásra számítani. Ezért nem közvetlen felhasználásra kellene törekedni, hanem az energiahálózatra kellene rátermelni és így a mennyiség is mérhető lenne. Ennek a beruházásnak a várható megtérülési ideje 6 év lenne, ami nem rossz a mostani gazdasági viszonyok között.

Básthy Béla látott már hasonlót Ausztriában, amely a szennyvizet hasznosította, nagyon szabályozott keretek között. Lenne-e itt közvetlen égető, illetve újratermelődő technika?

Kovács István szerint gázmotoros módszerrel történne az égetés. Ez a külső hőmérséklettől is függ. A becslések szerint 3-5 millió Ft-ra teszik a megtermelhető energiát évente. Van lebomlási folyamat és ha a hulladéklerakó feltöltése megszűnik, még utána is várhatóan 10 évig termel biogázt. Tehát ha napjainkban megvalósulna, még 20 évig lenne biogáz.

Terplán Zoltán kérdezi, hogy a gépjárművek és az eszközökre az elmúlt időszakban mekkora összeget kellett költeni?

Kovács István szerint – ahogy az anyagban is benne van – a járművek javítása tavaly 5,8 millió Ft-ba került, a javításuk idejére bérelt idegen szolgáltatás pedig 3,1 millió Ft volt. Úgy ítéli meg, hogy ez a 8,9 millió Ft az éves árbevételükhöz képest nagyon magas szám, mert ez a költségek 12,6%-a. És ehhez még hozzájön az üzemanyagköltség, stb.

Tóth Gábor azt olvasta az anyagban, hogy a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtése is veszteséget okoz az alacsony díj miatt: ennek díját lehet-e növelni vagy ez is központilag szabályozott?

Kovács István tisztázza: Kőszegen ez is központilag szabályozott. A vonzáskörzetben, ahol korábban nem volt megállapított díj (pld. Nemescsó, Pusztacsó), ott piaci árat tudtak megállapítani, ami durván a duplája a Kőszegen alkalmazott árnak – 4000 Ft/m2 a díj. Ahol technikai problémát okoz a begyűjtés, az sem lehet indok arra, hogy magasabb díjat lehessen elszámolni.
Kiss Péter felveti, hogy bizottsági ülésen felmerült: nagymértékben megnőtt a zöldhulladék, a nyesedék mennyisége, már 86%-nál tartanak. A bizottság javasolta ennek a hulladéknak a bérdarálását, amelyet így biomassza előállításához fel lehet használni. Ehhez a kft. meg is találta a megfelelő partnert.
A másik a gumiabroncsok helyzete. Lomtalanítás előtt a Kőszeg és Vidékében fel kell hívni a lakosság figyelmét arra, hogy ez veszélyes hulladéknak számít és a kft. sem fogja elszállítani, mert ők sem tudnak vele mit kezdeni.
Szerencsére beindult a lakosság részéről a háztól házig szelektív hulladékgyűjtés, de géppark miatt vannak csúszások. Volt olyan eset, amikor este 8 órakor vitték el a zsákokat.

Kovács István az utolsó felvetésre azt tudja válaszolni, hogy csak reménykednek, hogy előbb-utóbb elindul a regionális hulladékgazdálkodási rendszer. Ennek teljes eszközbeszerzése megtörtént, az üzemeltetési formát viszont még nem találták meg. Az új rendszernek az első feladata az lesz, hogy a megye területén a teljes szelektív hulladékgyűjtést át fogja venni az összes szolgáltatótól. Addig a jelenleg felmerülő hibákat szervezéssel próbálják kiküszöbölni. Az említett eset is az egyik jármű meghibásodása miatt történt, így kénytelenek voltak két műszakban dolgozni. Ez egyébként óriási terhet venne le a vállukról.

Plechl Tibor szerint a folyékony szennyvizet a begyűjtése után Szombathelyre szállítják. Ezt nem lehetne-e bejuttatni a csatornába?

Kovács István válaszában elmondja, hogy ezt már ők is felvetették, nem de nem engedik meg, több okból sem. Az egyik ok az, hogy rongálná a csatornát. Ők már gondolkodtak a régi szennyvíztisztító telepben is, de az sem megoldás.

Rába Kálmán elmondja, hogy az Óház környéke borzasztó állapotban van, teljesen benőtte a bozót. Ezt olyan turisták jelezték neki, akik augusztus 15-én jártak a kirándulóhelyen. Ezt megrendelte-e már a város?

Huber László tisztázza, hogy az Óház nem az önkormányzat, hanem az erdészet kezelésében van, ők végzik a terület karbantartását a többi erdei pihenőhelyhez hasonlóan. Kéri Németh Ildikót, hogy jelezze az erdészet felé a képviselő úr felvetését és kérje intézkedésüket.

Tóth Gábor visszautal az írásos anyagra. Ebben az igazgató úrnak van 3 javaslata, melyek szerint:
– az önkormányzati beruházások esetén a kivitelezők ne kapjanak felmentést a kötelező közszolgáltatási díjak alól,
– minden térítésmentes szolgáltatást meg kell szüntetni, amely nem kötelező,
– a gyűjtőszigeteken – kivéve az üveget – meg kell szüntetni a szelektív gyűjtést.
Ezek akár millió megtakarítást is jelenthetnek.

Kovács István ezeket a pontokat saját maga fogalmazta meg mert szükségesnek tartotta. Fontos lenne ugyanis, hogy a városi nagyberuházásoknál egyeztessenek a hivatallal. Neki arra nincsen rálátása, hogy 1-1 beruházás előtt milyen keretetek állnak rendelkezésre, de az lenne a megfelelő, ha a kft. minden szolgáltatásért pénzt kapna. Az tény, hogy ezzel viszont az önkormányzat költségei megnövekednének. Ezért megkerülhetetlen az egyeztetés. Ezek tehát a cégük „önös” érdeke. Néhány társadalmi szervezetnek amúgy is ingyen végeznek bizonyos gépi munkákat, de ha ők ezt nem tennék, akkor rajtuk kívül senki. Az is érthető, hogy az önkormányzatnak nincs más lehetősége, mint ezeket a szervezeteket rajtuk keresztül támogatni.
Egyébként az utóbbi időben rengeteget javult a városüzemeltető kft. és a városfejlesztési osztály közötti egyeztetés és ha a jövőben is így marad, működni fog a dolog.

Huber László úgy véli, hogy az igazgató úrnak teljesen igaza van abban, amit az eszközök fejlesztésének szükségességéről elmondott. Ez az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak is elemi érdeke, mert a cég csak így tud eredményes, jó munkát végezni. Mindenki látja a kukásautó vagy a seprőgép állapotát, ha végigmegy az utcán. Az sem mindegy, hogy a közterületeken a fűnyírás vagy a növények ápolása milyen gyorsan megy, De ehhez pénz kell: remélhetőleg 1-2 éven belül sikerül előre lépni a modernizálás terén.
Amit Tóth Gábor képviselő felvetetett, az igaz ugyan, de mivel önkormányzati tulajdonú cégről van szó, az egyik zsebünkből kivennénk, a másikba meg beletennénk ezt a pénzt. Ugyanakkor ezeknek a pénzeknek van áfa-vonzata is, amit az önkormányzatnak kellene megfizetnie és nem is tudná visszaigényelni. Nem biztos, hogy a pályázatai pénzekbe minden költség belefér. Tehát az említett dolgok nem kiadást azaz költséget jelentenek, hanem bevételkiesést. Ő nagyon egyet tud érteni a jelenlegi gyűjtő szigetek megszüntetésével, mert ezek a „förmedvények” nagyon rontják a városképet, illetve ami ott marad, az viszont legyen tisztán tartva. Sajnos sokan azt hiszik, hogy ezek mellé bármit ki lehet tenni: akár régi bútorokat stb. Ennek a tiltását táblával is jelezni lehetne, mert ennek azért van hatása. A város peremén amúgy is szokás szerint minden hulladékot leraknak, bár a Királyvölgy most a megtett intézkedések következményeként nagyon szép.
A hulladékgyűjtésben nagyon fontos lenne az un.
”potyautasok” felderítése. A megkötött hulladékszállítási szerződésekről az adatbázisok legyenek mindig folyamatosan egyeztetve a kft. és a hivatal között. Mert ha nincs valakinek szerződése, akkor az is elmaradt bevétel. Ha új lakás használatbavételi engedélyt adnak ki vagy új vállalkozás indul, akkor azt ellenőrizni kell, kötöttek-e szerződést. A jövő majd egyszer biztosan az lesz, hogy mindenki pontosan annyit fog fizetni, mint amennyi a szemete, de ez még messze van.
Ő is elismerését fejezi ki a városüzemeltető felé, hogy ilyen eszközállománnyal, kevés személyzettel azt a színvonalat tudják biztosítani, ami elvárható.

Ezután lezárja a napirend tárgyalását, a képviselő-testület pedig 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

166/2015. (VIII. 27.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodás helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.


[Kapy Ferenc elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 10 főre csökkent.]


A 6. napirendi pont tárgyalása:

A Kőszegi Városüzemeltető Kft.-ről és az alapító okirat módosításáról szóló tulajdonosi döntés tervezete csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Németh Ildikó szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a PTK hatályba lépésével van összefüggésben a döntés meghozatalára.

Hozzászólás és kérdés:

Sas Norbert jelzi, hogy a határozati javaslatot mindkét bizottság elfogadásra ajánlotta.

Tóth Gábor kérdezi, hogy tulajdonképpen mit takar ez a módosítás?

Kovács István szerint tulajdonképpen ismételten nyilatkozni kell a közhasznúságról, hiszen a kft. nonprofit szervezet. Lehetne a kft.-nek vállalkozási tevékenysége is, de az adózás szempontjából ez a kedvezőbb.

További észrevétel nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, amit a képviselők 10 igen szavazattal el is fogadnak.

167/2015. (VIII. 27.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kőszegi Városüzemelte-tő és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (9730 Kőszeg, Kossuth Lajos utca 3.) egyszemélyes tulajdonosa és alapítója a 2013. évi CLXXVII. tv. 9.§. (2) bekezdésében és a 12. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján akként dönt, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. tv. (Ptk.) továbbá az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásá-ról szóló 2011.évi CLXXV. tv. (Ectv) hatálybalépését követően a társaságot ezen tör-vények rendelkezésével összhangban működteti tovább.
2. A képviselő-testület elrendeli a Ptk. és az Ectv. rendelkezéseinek megfelelően módosí-tott alapító okirat elkészítését és felhatalmazza a polgármestert a módosított alapító ok-irat aláírására.
3. Az alapító okiratban a társaság hatályos cégkivonatában szereplő adatok változatlanul maradnak azzal a változtatással, hogy a bejegyzett könyvvizsgáló megbízását meg kell hosszabbítani 2017.05.31-ig.

Felelős: Huber László polgármester,
Kovács István igazgató.
Határidő: azonnal.

[A határozat meghozatala után Plechl Tibor is elhagyta az üléstermet és ezzel a képviselő-testület létszáma 9 főre csökkent.]


A 7. napirendi pont tárgyalása:

A vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Németh Ildikó szóbeli kiegészítésében is elmondja, hogy a lakások esetében az év végéig várhatóan teljesül a terv, viszont az egyéb ingatlanok esetében nagy a bevétel lemaradás. Remélhetőleg a Ciao Amigo épületét sikerül eladni és akkor az javít a bevételeken.

Kérdések és hozzászólások:

Sas Norbert elmondja, hogy a pénzügyi és a városfejlesztési bizottság is megtárgyalta az előterjesztést. Szomorú ez a kép, de tudomásul kell venni. Mindkét bizottság elfogadásra ajánlotta az előterjesztést.

Básthy Béla fontosnak gondolja kiemelni, hogy a volt Ciao Amigo értékesítésével több mint 2 éve foglalkozik a képviselő-testület, azóta folyamatosan próbálja eladni. Azért kell ezt kiemelni, mert e tárgyban is vannak félreértések. Kéri, hogy a „jószándékú bloggerek” ennek is nézzenek utána.

Tóth Gábor kérdezi: a volt orvosi rendelő is meg van hirdetve már eladásra, illetve fel van értékeltetve?

Németh Ildikó szerint igen, készült értékbecslés, kiajánló dokumentáció is, de jelenleg az ISES Alapítvány használja ideiglenesen (szeptember 2-ig) utána lehet majd meghirdetni.

Huber László szerint utóbbiban szükség lesz majd a képviselő-testület bölcsességére is, mert el kell dönteni, hogy milyen formában történjen meg a régi rendelő hasznosítása: pályázatot írjunk-e ki rá, vagy valami más elképzelés lesz .

További észrevétel nem hangzik el, így 8 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozat születik:


168/2015. (VIII. 27.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: értelemszerű.


A 8. napirendi pont tárgyalása:

A városi hirdetőtábla-rendszer kialakításáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Németh Ildikó szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a képviselő-testület munkatervének megfelelően készítették elő az anyagot. A hirdetőtáblákra vonatkozóan eddig egy előzetes felmérés történt és csupán egy árajánlatot kértek be. Ha a képviselő-testület jóváhagyja a munkálatokat, akkor további három, valamint a hirdetőtáblák más formájára, verziójára is kérnek ajánlatokat. Az anyag tartalmazza a városban található jelenlegi hirdetőtáblákat, csoportosítva, hogy melyik szorul javításra, melyik cserére stb.
Jelzi, hogy a határozati javaslat 1. pontjában a kivételként megjelölt táblák számozása helyesen: 5. és 12. Tehát ezek jelentik a kivételt cserék alól.

Kérdések és hozzászólások:

Sas Norbert ismét mindkét bizottság véleményét ismerteti. A határozati javaslat 1. pontját (tehát a régi táblák cseréjét) egyik bizottság sem támogatta.
A 2. pontot mindkét bizottság támogatta, de az új táblákra vonatkozóan részletesebb anyagot kértek – ahogy a szóbeli kiegészítésben is elhangzott.
A 3. határozati javaslatot – az óriásplakát tartóra vonatkozóan – szintén egyik bizottság sem támogatta.

[Kapy Ferenc és Plechl Tibor visszaérkezett az ülésterembe, Sas Norbert viszont elhagyta azt, így a képviselő-testület létszáma 10 fő lett.]

Huber László kiemeli, hogy ezek az elképzelések csakis a jövő évre vonatkozhatnak, mert idén biztosan nem lesz hirdetőtáblákra pénz.

Kiss Péter indokolja a városfejlesztési bizottság álláspontját. Inkább a jelenlegi, régi hirdető-berendezések rendbetételét kellene szorgalmazni és erre kellene kérni több árajánlatot. A mostaniak mérete ugyanis lényegesen nagyobb, mint ami az árajánlatban szerepel. Ez utóbbi mérete 1x1,5 méter, amire tulajdonképpen egy A/3 nagyságú plakát fér el, semmi több. A mostani hengeres hirdetőoszlopokra legalább 6 m2 hirdetményt lehet kiragasztani. A 3. pontot az anyagiak hiánya miatt nem támogatta a bizottság, meg különben is: a város bejáratánál a 87-es főút mellett van egy ilyen óriásplakát, az jó szolgálatot tesz.

Tóth Gábor felhívja a figyelmet a mellékletben szerepelő 4. sz. táblára, mert annak állapota azonnali beavatkozást igényel. Az óriásplakáttal illetve a költségekkel kapcsolatban pedig az az indítványa, hogy ha a művelődési központnak lenne esetleg szabad pénzmaradványa, annak terhére lehetne a hirdetőtáblák ügyében előbbre lépni.

Huber László szerint még soha nem volt a művelődési központnak szabad pénzmaradványa.

Básthy Béla is egyetért azzal, hogy akkor kell ebben az ügyben döntést hozni, ha a képviselő-testület látja a költségvetési vonzatát. Az biztos, hogy amelyik tábla vagy oszlop ferdén áll, ami javításra szorul, azokat el kell végezni. A régi hengeres táblák neki is sokkal jobban tetszenek és praktikusabbak. Az óriás plakátokról viszont a büki TDM-el is már volt szóváltás. Ha lenne ilyenre pénz, akkor célszerű lenne egy másik településsel (Bükkel vagy Szombathellyel) együttműködve vásárolni ilyent és ezek a másik települést reklámozhatnák. Egy-egy ilyen óriástábla bőven elég lenne, ráadásul az áthúzás jelenleg komoly költség: 100 ezer Ft. Ha kettő tábla lenne, akkor már olcsóbb, 60 ezer Ft körüli az ára.
A városban lévő többi hirdetőtáblák mellé ő még ajánlaná, hogy az északi városrészre, valamint a Szabóhegy felé (Park utca – Károlyi Mihály utca) is kerüljön ki. Arra a táblára viszont, ami a látogatóközpontnál van, soha nem kerül ki plakát. Egyébként nem biztos, hogy minden új helyre henger alakút kellene tervezni, szerinte egy-egy biztos falfelület is használható: lsd. a Sziget utcában jól működik.

[Sas Norbert is visszatért az ülésterembe, ezzel a képviselő-testület létszáma ismét 11 fő lett.]

Terplán Zoltán a régi betonhengerekkel nincs kibékülve, szerinte ezek nagyon elavultak. Sokkal inkább modernebb, ízlésesebb hirdető-berendezésekre lenne szükség. Ha majd lesz rá pénz, akkor inkább legyen táblacsere.

Rába Kálmán is egyet ért ezzel. Mivel hirdetőtáblákra csak fizetés ellenében lehet plakátot elhelyezni, kíváncsi lenne az ebből származó bevételre. Erről kérne egy 3 évre visszamenőleges kimutatást a művelődési központtól.

Huber László szeretné tisztázni, hogy ez most képviselői kérés vagy előterjesztés készüljön róla?

Rába Kálmán nem akar erről előterjesztést, nem akarja, hogy a hivatalnak ebből többletfeladata legyen, csak tudni szeretné, hogy ebből a művelődési központnak összegszerűen mekkora bevétele és kiadása származott. Ez utóbbi lehet pld. a ragasztóanyag költsége. Ha ő plakátot rak ki, akkor ő is mindig fizet érte.

Dr. Zalán Gábor szerint akkor ezt a képviselő úrnak önálló képviselői kérdésként kell feltennie. Mivel most szóba került a képviselőkkel való levelezés, ismét ki kell hangsúlyoznia, hogy Kőszegen az elektronikus ügyintézés ki van zárva helyi rendeletben. Legutóbb is az egyik képviselő úr „s.k.” aláírással küldött be egy közterület-használati kérelmet. A hivatal ezt elintézte ugyan, de a jövőben be kell tartani a hivatalos eljárást.

Huber László kéri, hogy a képviselő-testület térjen vissza a tárgyra és mivel további érdemi hozzászólás nem hangzik el, kéri, hogy a képviselők szavazzanak a határozati javaslatról.
Elsőként az 1. pontot bocsátja szavazásra, de azt 1 igen, 10 nem szavazattal elvetik a képviselők.

Ezután Básthy Béla olyan módosító javaslatot tesz, mely szerint a képviselő-testület a hirdetőtáblák cseréjéről, újak felállításáról csak a jövő évi költségvetés ismeretében döntsön. A bizottságok sem javasolták egyértelműen a további pontokat sem. A városfejlesztési bizottság pedig kérte, hogy az osztály több árajánlatot is kérjen.

Rába Kálmán az alpolgármester úr javaslatával (Bükkel közös óriásplakát) egyet tudna érteni.

Huber László szerint is az alpolgármester úr javaslatát kellene jóváhagyni, azaz most nem kellene végleges döntést hozni a táblák ügyében. Már a határozat határideje sem megfelelő. Ezért szavazásra bocsátja az alpolgármester módosító javaslatát, a képviselő-testület pedig 11 igen szavazattal el is fogadják azt.


169/2015. (VIII. 27.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi hirdetőtábla rendszer felülvizsgálatával kapcsolatban elrendeli további előkészületek elvégzését, több árajánlat bekérését. A képviselő-testület a hirdetőtábla rendszerről a 2016. évi költségvetés ismeretében dönt majd.
Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: értelemszerű.


A 9. napirendi pont tárgyalása:

A VASIVÍZ Zrt. gördülő fejlesztési terveinek (ivó-víz és szennyvíz ágazat) jóváhagyása.

Németh Ildikó szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a VASIVÍZ Zrt. fejelsztési terveinek a jóváhagyásáról van szó.

Kérdés:

Tóth Gábor kérdezi a városfejlesztési osztálytól: ezek a fejlesztési elképzeléseket elégségesnek tartják-e Kőszegen?

Kiss Péter is szót kért volna ez ügyben, így egyúttal ő ad választ a kérdésre. Mindenképpen üdvözlendőek az elképzelések, hiszen tartalék vízvezeték fog épülni Kőszeg és a perenyei vízbázis között. Ez azért fontos, mert a rőtivölgyi vízbázis 1-2 éven belül meg fog szűnni, tehát ez stratégiai fejlesztés. Hogy ezek a fejlesztések elégségesek-e, azt annak ismeretében kell vizsgálni, hogy Kőszegnek hány % tulajdona van a társaságban. Ezért lényegesen nem nagyon van a városnak ebbe beleszólása.
A bizottsági ülésen viszont Schwahofer Péter – aki korábban az Igazgatóság tagja volt – elmondta, hogy a kőszegi vízmű kirendeltség teljes felújítása – a fűtéskorszerűsítéssel és a nyomásfokozó cseréjével – együtt elkészült. Ez is üdvözlendő.

Huber László hozzáfűzi, hogy a kőszegi is a szombathelyi rendszeren van, ami azt jelenti, hogy a fejlesztések fedezete a vízdíj egy részébe be van építve. Ezek a fejlesztések annak arányában lesznek megvalósítva, ahogyan majd ez az alap képződik. Hogy elég lesz-e rá vagy sem, az majd kiderül.

Tóth Gábor köszöni az elnök úrnak a válaszát. Ilyen szakértő válaszok segítik a képviselők munkáját.

Ezután a képviselő-testület a két határozati javaslatról külön-külön szavaznak. 11-11 igen szavazattal az alábbi két határozat születik:


170/2015. (VIII. 27.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. által 2015. augusztusában készített „15 éves gördülő fejlesztési terv – Ivóvíz ágazat – V001 jelű Szombathely-Kőszeg regionális ivóvízellátó rendszer” című dokumentumot a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Vasivíz Zrt-t, hogy a gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatalhoz benyújtsa, és az ezzel kapcsolatos teljes hatósági eljárásban képviselje Kőszeg Város Önkormányzatát.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.

171/2015. (VIII. 27.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. által 2015. augusztusában készített „15 éves gördülő fejlesztési terv – Szennyvíz ágazat –S001 jelű Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer” című dokumentumot a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Vasivíz Zrt-t, hogy a gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatalhoz benyújtsa, és az ezzel kapcsolatos teljes hatósági eljárásban képviselje Kőszeg Város Önkormányzatát.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


A 10. napirendi pont tárgyalása:

A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz való csatlakozásról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy bár még nem került kiírásra ez a pályázat, a város minden évben csatlakozik hozzá. Várhatóan az idén is ugyanezek a feltételek lesznek. Nem nagymértékű, de mégiscsak támogatás ez annak, akinek ez fontos.

Hozzászólások:

Sas Norbert jelzi, hogy a pénzügyi bizottság elfogadásra ajánlotta az előterjesztést.

Keszei Balázs hozzáfűzi, hogy tavaly Kőszegről 9-en részesültek ebben a pályázatban. A humánerőforrás is üdvözölte a határozati javaslatot.

További észrevétel nélkül, a képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

172/2015. (VIII. 27.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Fel-sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához és felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: folyamatosan.


A 11. napirendi pont tárgyalása:

Lukácsháza község településrendezési eszközeinek módosításáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.
Az előterjesztő szóbeli kiegészítést nem tesz.

Hozzászólás:

Kiss Péter jelzi, hogy a városfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta.

A képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


173/2015. (VIII. 27.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lukácsháza község településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban észrevétel nem tesz.

Felelős: Huber László polgármester,
Szima Andrea főépítész.
Határidő: azonnal.


A 12. napirendi pont tárgyalása:

Az eddig sikertelenül pályáztatott ingatlanokról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Németh Ildikó szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy két ingatlan értékesítését próbálták meg: a Rákóczi u. 13. alatti volt Ciao Amigo épületét, valamint az egészségház melletti területet. A hatályos vagyonrendelet tartalmazza azt a kitételt, mely szerint ha kétszeri eredménytelen liciten próbálta meg az önkormányzat eladni az ingatlant, akkor lehetőség van a legfeljebb 25%-os értékcsökkent áron való eladást megpróbálni.

Hozzászólások:

Kiss Péter tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a két bizottságnak mi volt az álláspontja ezzel kapcsolatban az együttes bizottsági ülésen.
A Caio Amigo épületének 25%-os értékcsökkent áron való meghirdetésével a városfejlesztési és a pénzügy bizottság is egyetértett. Az egészségház melletti terület 25%-al csökkentett áron való meghirdetését a városfejlesztési bizottság nem támogatta, de a pénzügyi bizottság igen.
Ahogy már ma elhangzott, a Ciao Amigo épületét a város már több éve próbálja hasznosítani. A legelején volt bérlő is, aki megvette volna, de akkor a bérleti díj 10%-a lehetett volna az eladás értéke, így ez meghiúsult. Ebben problémát okozott az is, hogy korábban az üzlet m2 nagyságával is eltérés volt, mivel az üzlet korábbi időszakában egy galéria is ki volt alakítva, azért nem stimmelt a m2. Most már hosszú évek óta nincs bérlője az épületnek, ami miatt folyamatosan romlik az állapota. Nem lenne jó, ha a posztógyári irodaépület sorsára jutna. Ő mindenképpen a csökkentett áron való eladás mellett foglal állást.

Huber László nem is nagyon érti, hogy az értékbecslőnek hogyan jött ki az épület értéke. Mindenhol bruttó áron számolt, aztán a végén nettó árat jelölt meg. Ezt az esetleges eltérés miatt ő meg kívánja jegyezni. Nemcsak a bevétel miatt fontos az épület eladása, hanem azért, hogy megálljon a további állagromlása. Sokat kellene ugyanis rákölteni ahhoz, hogy másképpen hasznosítani lehessen. Szerinte a bizottság javaslata abszolút indokolt.

Ezért szavazásra is bocsátja a határozati javaslat „A” változatát azzal, hogy az ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő vételár 25%-ával csökkentve 32.898.000.- Ft lenne. Ezt a képviselők 8 igen, 3 ne