2015. Augusztus 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2015. I. félévi teljesítéséről.
2. - A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A gyermekjóléti ellátási formák szabályairól és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
5. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása (az anyagot később küldjük).
6. - Beszámoló a hulladékgazdálkodás és –kezelés helyzetéről.
7. - Tulajdonosi döntés a Kőszegi Városüzemeltető Kft.-ről és az alapító okirat módosításáról.
8. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
9. - Hirdetőtábla-rendszer kialakítása a városban.
10. - A VASIVÍZ Zrt. gördülő fejlesztési terveinek (ivóvíz és szennyvíz ágazat) jóváhagyása.
11. - A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz való csatlakozás.
12. - Lukácsháza község településrendezési eszközeinek módosítása.
13. - Döntés sikertelenül pályáztatott ingatlanokról.
14. - A „Chernel utca burkolat-felújítás kiegészítő munkái” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése (az anyagot később küldjük).
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. augusztus 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
7. napirendi pont:
Tulajdonosi döntés a Kőszegi Városüzemeltető Kft.-ről és az alapító okirat módosításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!


A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. tv. 9.§ (2) bekezdése és 12.§ (1) bekezdése értelmében a Ptk. hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a cégbírósághoz benyújtani.

Dr. Gombos Árpád, a Kőszegi Városüzemeltető Kft. jogi képviselője megkereste az önkormányzatot, hogy mint a Kft. tulajdonosa, hozza meg fenti döntését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Kőszeg, 2015. július 28.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (9730 Kőszeg, Kossuth Lajos utca 3.) egyszemélyes tulajdonosa és alapítója a 2013. évi CLXXVII. tv. 9.§. (2) bekezdésében és a 12. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján akként dönt, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. tv. (Ptk.) továbbá az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. tv. (Ectv) hatálybalépését követően a társaságot ezen törvények rendelkezésével összhangban működteti tovább.
2. A Képviselő-testület elrendeli a Ptk. és az Ectv. rendelkezéseinek megfelelően módosított alapító okirat elkészítését, és felhatalmazza a polgármestert a módosított alapító okirat aláírására.
3. Az alapító okiratban a társaság hatályos cégkivonatában szereplő adatok változatlanul maradnak azzal a változtatással, hogy a bejegyzett könyvvizsgáló megbízását meg kell hosszabbítani 2017.05.31-ig.


Felelős: Huber László polgármester
Kovács István igazgató
Határidő: azonnal
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.