2015. Augusztus 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2015. I. félévi teljesítéséről.
2. - A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A gyermekjóléti ellátási formák szabályairól és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
5. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása (az anyagot később küldjük).
6. - Beszámoló a hulladékgazdálkodás és –kezelés helyzetéről.
7. - Tulajdonosi döntés a Kőszegi Városüzemeltető Kft.-ről és az alapító okirat módosításáról.
8. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
9. - Hirdetőtábla-rendszer kialakítása a városban.
10. - A VASIVÍZ Zrt. gördülő fejlesztési terveinek (ivóvíz és szennyvíz ágazat) jóváhagyása.
11. - A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz való csatlakozás.
12. - Lukácsháza község településrendezési eszközeinek módosítása.
13. - Döntés sikertelenül pályáztatott ingatlanokról.
14. - A „Chernel utca burkolat-felújítás kiegészítő munkái” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése (az anyagot később küldjük).
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. augusztus 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
2. napirendi pont:
A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Júniusi ülésén a Képviselő-testület elfogadta a fizető parkolással kapcsolatos új önkormányzati rendeletet.

Tekintettel arra, hogy a fizető parkolók egy része a történelmi belváros területén található, amelynek behajtási rendjét a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet (Behajtási rendelet) szabályozza, szükségessé vált e rendelet módosítása is a szabályozás összhangjának megteremtése érdekében.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-módosítást elfogadni szíveskedjen!

Kőszeg, 2015. augusztus 5.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

TERVEZET
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015. (……) önkormányzati rendelete
a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló
35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Behajtási rendelet) 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A behajtási engedéllyel együtt várakozási engedélyt csak azok a lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek kaphatnak, akiknek ingatlanán gépjármű nem helyezhető el.”

(2) A Behajtási rendelet 3.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal, a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, a Chernel Kálmán Városi Könyvtár, a Kőszegi Városi Múzeum, a Plébániahivatal dolgozói, a Kőszegi Járási Hivatal vezetői és dolgozói, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kőszegi Tankerületének vezetője a Brenner-ház udvarán, a bírósági és ügyészségi dolgozók az ún. „Csónaktömb”-ben a Parkolási rendeletben foglaltak szerint jogosultak várakozni. A Kelcz-Adelffy utca 10/B. szám alatti belső parkoló megközelítésére és az ott történő várakozásra a Városház utcában és a Kelcz-Adelffy utcában lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkezők jogosultak lakossági parkoló bérlettel együtt.”

2.§

A Behajtási rendelet 3.§-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A jelen rendelet hatálya alá tartozó azon területeken, amelyeket a fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Parkolási rendelet) díjköteles várakozási területté jelölt ki, a behajtási és várakozási engedély mellett parkolóbérlet birtokában lehet várakozni.”

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2015. augusztus 27.

Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló
35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelettervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
Egyértelműbb jogi szabályozás biztosítása, a jogkövető magatartás elősegítése, a szabályszegők hatékonyabb szankcionálása.

II. gazdasági hatásai:
A változásnak gazdasági hatásai nincsenek.

III. költségvetési hatásai:
A változásnak költségvetési hatásai nincsenek.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következményei nincsenek.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A változásnak adminisztrációs terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

VII. megalkotásának szükségessége:
A rendelet szabályozásának az új parkolási rendelettel való összhangba hozása.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Más jogszabállyal való ellentmondás törvénysértést eredményezne.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
E rendelet alkalmazása nem igényel többletfeltételt az eddigiekhez képest.


(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)