2015. Augusztus 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2015. I. félévi teljesítéséről.
2. - A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A gyermekjóléti ellátási formák szabályairól és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
5. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása (az anyagot később küldjük).
6. - Beszámoló a hulladékgazdálkodás és –kezelés helyzetéről.
7. - Tulajdonosi döntés a Kőszegi Városüzemeltető Kft.-ről és az alapító okirat módosításáról.
8. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
9. - Hirdetőtábla-rendszer kialakítása a városban.
10. - A VASIVÍZ Zrt. gördülő fejlesztési terveinek (ivóvíz és szennyvíz ágazat) jóváhagyása.
11. - A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz való csatlakozás.
12. - Lukácsháza község településrendezési eszközeinek módosítása.
13. - Döntés sikertelenül pályáztatott ingatlanokról.
14. - A „Chernel utca burkolat-felújítás kiegészítő munkái” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése (az anyagot később küldjük).
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. augusztus 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
8. napirendi pont:
Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. évi vagyonhasznosítási terv időarányos (a 2015. január 1-től 2015. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó) teljesítésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében 52.349.000,- Ft vagyonhasznosításból származó bevételt irányzott elő. Lakások esetében az előirányzat 8.900.000,- Ft.

Az idei év vizsgált időszakában az egyéb ingatlanok értékesítéséből egyösszegben 16.153.000,- Ft folyt be.
Ebben az évben egyéb ingatlanok részletfizetéséből még 501.860,- Ft várható a korábbi megállapodások alapján.

Lakások értékesítéséből egyösszegben idei évben 0,- Ft folyt be. Részletfizetés során 5.621.384,- Ft érkezett a számlára. A fennmaradó 6 hónapban lakások részletfizetése során ca. 5 M Ft befizetése várható.

A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottságának korábbi döntése alapján jelenleg szerződéskötés alatt áll az Írottkő u. 9/C. III/33. sz. alatti lakás értékesítése, amelynek értéke 6.300.000,- Ft. Tekintettel azonban arra, hogy a vevő egyösszegben kívánja kifizetni a vételárat, így a vagyonrendeletben biztosított jogával élve 10 % árengedmény illeti meg. Ebből kifolyólag az értékesítésből ténylegesen 5.670.000,- Ft bevétel várható.

A lakások esetében a leírtak alapján az előirányzat az év végére teljesíthető lesz, amennyiben valamennyi összeg befolyik, úgy mintegy 7 M Ft-tal meg is haladja azt.

Egyéb ingatlanok tekintetében lényeges elmaradás mutatkozik az előirányzattól, azonban ez a különbözet egy nagyobb ingatlan értékesítésével csökkenthető. Jelenleg is értékesítés alatt áll a Rákóczi F. u. 13. sz. alatt lévő volt Ciao Amico épülete (43.864.000,- Ft), az egészségház melletti beépítetlen terület 2975/101 hrsz (8.200.000,- Ft+Áfa), valamint a volt orvosi rendelő a Munkácsy u. 17. sz. alatt (45.200.000,- Ft).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. július 31.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: értelemszerű

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.