2015. Augusztus 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2015. I. félévi teljesítéséről.
2. - A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A gyermekjóléti ellátási formák szabályairól és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
5. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása (az anyagot később küldjük).
6. - Beszámoló a hulladékgazdálkodás és –kezelés helyzetéről.
7. - Tulajdonosi döntés a Kőszegi Városüzemeltető Kft.-ről és az alapító okirat módosításáról.
8. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
9. - Hirdetőtábla-rendszer kialakítása a városban.
10. - A VASIVÍZ Zrt. gördülő fejlesztési terveinek (ivóvíz és szennyvíz ágazat) jóváhagyása.
11. - A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz való csatlakozás.
12. - Lukácsháza község településrendezési eszközeinek módosítása.
13. - Döntés sikertelenül pályáztatott ingatlanokról.
14. - A „Chernel utca burkolat-felújítás kiegészítő munkái” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése (az anyagot később küldjük).
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. augusztus 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
14. napirendi pont:
A „Chernel utca burkolat-felújítás kiegészítő munkái” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése (az anyagot később küldjük).

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően a „Kőszeg-Chernel utca felújítási munkái – kiegészítő munkák” tárgyában jóváhagyott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása megküldésre került a BIT-ÉP Bt. ajánlattevő részére.
A felhívásban megadott határidőig az ajánlat sértetlenül megérkezett. Az ajánlat tartalmi és formai szempontból történő átvizsgálása megtörtént, hiánypótlási felhívás nem került kiküldésre.

Az ajánlattevő összesített nettó ajánlati ára: 2.996.110,-Ft, amely a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegén belül van.
Az eljárás során tárgyalás lefolytatására került sor, ahol az ajánlatok és a szerződéses feltételek módosíthatóak.
Az ajánlattevő a tárgyalás során jelezte a műszaki tartalommal kapcsolatos módosítási javaslatát tekintettel arra, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya előírta 2 db Magyar Telekom közműakna vasbeton fedőlapjának útburkolat alá történő süllyesztését, mely munkanem az eredeti kiírásban nem szerepelt. Az ajánlattevő a nettó ajánlati árat a tárgyalás során nem módosította, a műszaki tartalmat viszont a fenti tartalommal megnövelte, így javasoljuk a közbeszerzési eljárás nyertesének a BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Bt. (9761 Táplánszentkereszt, Fő u. 45/B.) ajánlattevőt kihirdetni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. augusztus 26.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
az Előkészítési Munkacsoport tagjaHATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg-Chernel utca felújítási munkái – kiegészítő munkák” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyertesét kihirdeti:

Ajánlattevő neve: BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Bt.
Ajánlattevő székhelye/címe: 1071 Budapest, Dembinszky u. 10. fsz. 2.
Ajánlati ár nettó: 2.996.110,-Ft

Indoka: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tette

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a „Kőszeg-Chernel utca felújítási munkái – kiegészítő munkák” tárgyú vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős : Huber László polgármester
Határidő: Azonnal

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.