2015. Augusztus 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2015. I. félévi teljesítéséről.
2. - A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A gyermekjóléti ellátási formák szabályairól és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
5. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása (az anyagot később küldjük).
6. - Beszámoló a hulladékgazdálkodás és –kezelés helyzetéről.
7. - Tulajdonosi döntés a Kőszegi Városüzemeltető Kft.-ről és az alapító okirat módosításáról.
8. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
9. - Hirdetőtábla-rendszer kialakítása a városban.
10. - A VASIVÍZ Zrt. gördülő fejlesztési terveinek (ivóvíz és szennyvíz ágazat) jóváhagyása.
11. - A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz való csatlakozás.
12. - Lukácsháza község településrendezési eszközeinek módosítása.
13. - Döntés sikertelenül pályáztatott ingatlanokról.
14. - A „Chernel utca burkolat-felújítás kiegészítő munkái” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése (az anyagot később küldjük).
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. augusztus 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
1.a napirendi pont:
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:

Módosító tételek:

I. Központi előirányzatok változásai:

A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 12 160 E Ft-tal növelik, a működési hiány nem változik.
A központi bevételek közül a legjelentősebb a bérpolitikai intézkedések, a bérkompenzáció és a szociális területen az ágazati pótlék biztosításának támogatása (együttesen 9 057 E Ft). A további előirányzatok célhoz kötöttek, illetve az előirányzatot a ténylegesen megkapott támogatáshoz kellett igazítani. A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. információs tábla tartalmazza.

II. Intézményi előirányzatok változása felügyeleti hatáskörben:

A könyvtár kiadási előirányzatai az érdekeltségnövelő támogatás továbbadása következtében 1 095 E Ft-tal, a bérkompenzáció támogatása miatt 407 E Ft-tal, a művelődési központ kiadásai 171 E Ft-tal, a múzeum kiadásai 184 E Ft-tal, a hivatal kiadásai pedig 1 400 E Ft-tal növekedtek.
A 2014. évi maradványból az intézményeknél 6 275 E Ft felhasználás történt.
A múzeum a 126/2015. (V.28.) képviselő-testületi határozat alapján 350 E Ft pótelőirányzatban részesült.

III. Intézményi előirányzatok változása saját hatáskörben:
Rehabilitációs foglalkoztatás megvalósítására a művelődési központ 332 E Ft, várszínházi és más városi rendezvények megvalósításához összesen 1 200 E Ft támogatásban részesült.

IV. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:

A központi támogatások közül 2 008 E Ft felhasználása közvetlenül az önkormányzatnál történik, további 6 895 E Ft pedig a társulás intézményeinél.
A 2014. évi maradvány felhasználása az elfogadott zárszámadási rendelet szerint történt, a hivataltól a maradványból visszavont 6 700 E Ft az általános tartalékot növeli.
Az ÁROP II. pályázatra 21 996 E Ft támogatásban részesült az önkormányzat.
A 2013. évi beszámoló felülvizsgálata nyomán 1 243 E Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, amely a társulás forrásaiból biztosítható.
A tényleges felhasználás miatt a bevételeken és a kiadásokon belül is történtek átcsoportosítások (pl. Kraft projekttevékenységek beruházások előirányzata 109 535 E Ft-tal csökkent, a felújítások előirányzata pedig ugyanennyivel emelkedett).
Az általános tartalék terhére a gimnázium kollégiuma vizesblokk felújításához 3 920 E Ft-ot, a múzeum pótelőirányzatához 350 E Ft-ot biztosított a képviselő-testület.
Az önkormányzat előirányzat változásai 79 935 E Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.

Összességében az előirányzat változások (I-IV. pontok) 94 442 E Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 295 348 E Ft – amelynek fedezete a maradványból biztosított- változatlan.

Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (E Ft-ban):

Költségvetési bevétel: 1 666 612
Költségvetési kiadás: 1 961 960
Hiány: 295 348
Finanszírozási kiadás: 25 139
Belső fin. bevétel: 320 487
Külső fin. bevétel: 0

A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.

Kőszeg, 2015. augusztus 13.

A polgármester nevében:

Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi és gazdálkodás osztályvezetőElőzetes hatásvizsgálat


Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2015.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:

1. Társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

2. Gazdasági hatás
A rendelettervezetnek gazdasági hatással bír, mivel a 2015. évi költségvetés eredeti előirányzatainak növekedését tartalmazza, mely további célok, esetleges problémák, vagy megoldásra váró feladatok forrását biztosítja.

3. Költségvetési hatás
A rendelet-tervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.


4. Környezeti, egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése értelmében a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig - 2015. december 31-ei hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2015. évi költségvetését
1 666 612 E Ft költségvetési bevétellel
1 961 960 E Ft költségvetési kiadással
295 348 E Ft hiánnyal
25 139 E Ft finanszírozási kiadással
320 487 E Ft belső finanszírozási bevétellel
0 E Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.
A működési kiadások teljes körű finanszírozásának biztosítására kiegészítő támogatás igénylését rendeli el.”


2 . §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Működési célú költségvetési bevételek:
 működési célú támogatások államháztartáson belülről 965 477 E Ft
 közhatalmi bevételek 382 346 E Ft
 működési bevételek 153 039 E Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 11 359 E Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 1 512 221 E Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 55 692 E Ft
 Felhalmozási bevételek 81 349 E Ft
 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 17 350 E Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 154 391 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 1 666 612 E Ft

Működési célú költségvetési kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 292 196 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 83 516 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 588 967 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 40 400 E Ft
 egyéb működési célú kiadások 629 316 E Ft
Működési költségvetési kiadások összesen: 1 634 395 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 141 119 E Ft
 felújítások 171 562 E Ft
 egyéb működési célú kiadások 14 884 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 327 565 E Ft


Költségvetési kiadások összesen: 1 961 960 E Ft


Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
 működési bevételek és kiadások egyenlege - 122 174 E Ft
 felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 173 174 E Ft

Költségvetési egyenleg: - 295 348 E Ft

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2014. évi pénzmaradvány 168 103 E Ft
 fejlesztési célú 2014. évi pénzmaradvány 152 384 E Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 E Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 0 E Ft

Külső finanszírozás kiadásai
 Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 25 139 E Ft

Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): - 25 139 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 295 348 E Ft


Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza.”


3. §

A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület az első negyedév kivételével legalább negyedévenként, augusztus 31-ig, november 30-ig, illetve a tárgyévet követően a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt.”

4. §

A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete 50,0 fő.”

5. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.6. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2015. augusztus 13.Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyzőTisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletében polgármesteri keretként 1,2 millió Ft-ot hagyott jóvá.
Ezen összegből a jelenlegi időpontig a sok-sok hozzám érkező kérelem közül összesen 17 civil szervezetet, egyesületet, intézményt, továbbá rendezvényt – átruházott hatáskörben – támogattam.
Ezek közül a legmagasabb összegű támogatások az alábbiak voltak: Dance Jam 25 éves jubileumára 100.000 Ft, Horváth László klarinétművész által szervezett zenei fesztiválra 150 000 Ft, síugrók támogatására 100.000 Ft, továbbá a Be-jó Tánccsoport részére 108.000 Ft.
A költségvetésben meghatározott összeg mára már elfogyott, viszont jó néhány olyan további kérelem érkezett már hozzám, amelyek mind az önkormányzat anyagi támogatását igényelnék. Ezek közül kiemelkedik a Székely László apát életéről szóló könyv kiadása, valamint a horgász és a makett egyesület támogatása.
Ezért tisztelettel kérem a képviselő-testülettől, hogy a 2015. évi költségvetés I. félévi módosítása kapcsán a polgármesteri keretet további 300 000 Ft-tal megemelni szíveskedjék.

A teljes polgármesteri keret elszámolása – az eddigi gyakorlatnak megfelelőn – a civil szervezetek számára nyújtott támogatásokról szóló beszámolóval párhuzamosan kerül majd a képviselő-testület elé a jövő év elején.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!


Kőszeg, 2015. augusztus 26.


Huber László s. k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletében jóváhagyott polgármesteri keret 300 000 Ft-tal történő megemelését az általános tartalék terhére.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: értelemszerűen.
(A mellékleteket és az információs táblákat lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.