2015. Augusztus 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2015. I. félévi teljesítéséről.
2. - A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A gyermekjóléti ellátási formák szabályairól és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
5. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása (az anyagot később küldjük).
6. - Beszámoló a hulladékgazdálkodás és –kezelés helyzetéről.
7. - Tulajdonosi döntés a Kőszegi Városüzemeltető Kft.-ről és az alapító okirat módosításáról.
8. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
9. - Hirdetőtábla-rendszer kialakítása a városban.
10. - A VASIVÍZ Zrt. gördülő fejlesztési terveinek (ivóvíz és szennyvíz ágazat) jóváhagyása.
11. - A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz való csatlakozás.
12. - Lukácsháza község településrendezési eszközeinek módosítása.
13. - Döntés sikertelenül pályáztatott ingatlanokról.
14. - A „Chernel utca burkolat-felújítás kiegészítő munkái” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése (az anyagot később küldjük).
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. augusztus 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
15. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatok-ról az alábbi jelentést adom:

A 86/2015. (IV. 28.) határozatában a képviselő-testület jóváhagyta a közte és a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. közötti, az előterjesztésben sze-replő keret-megállapodást, egyben felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.
A határozatra jelenti Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető, hogy a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. a keretmegállapodást nem írta alá, tekintettel arra, hogy semmilyen vál-toztatást nem fogadnak el. Az aláírás elmaradása az önkormányzat érdekét nem sérti.

A 112/2015. (V. 28.) képviselő-testületi határoza-tában a képviselő-testület elrendelte a Kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium Kollégiuma első eme-leti fürdőjének és a beázással érintett helyiségek felújítását, valamint az udvaron csapadékvíz-elvezető árok kialakítását, és az ehhez szükséges bruttó 3.919.925,- Ft összeget a 2015. évi költség-vetés tartalék keret előirányzat terhére biztosította.
A határozatra jelenti Rimányi Krisztina városfej-lesztési és üzemeltetési osztályvezető, hogy a helyi-ségek felújítása és az árok lejtésének átfordítása megtörtént, a kiállított számla szerint 2015. 08.27-én kerül kiegyenlítésre az elkülönített összeg.

A 113/2015. (V. 28.) képviselő-testületi határoza-tában a képviselő-testület a Kőszeg Város Önkor-mányzata mint letéteményes és Kodolányi Sebes-tyén, valamint Sándor Zsuzsanna letevők között 2011. január 17-én megkötött adásvételi és letéti szerződést a letét vonatkozásában 2015. június hó 30. napjával – tekintettel arra, hogy az abban foglalt feltételeket teljesíteni nem volt képes – felmondás-sal megszüntette.
A határozatra jelenti dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető, hogy a letéti szerző-dés felmondása megtörtént.

A 128/2015. (V. 28.) határozatában a képviselő-testület elrendelte a Kőszeg, 2903/4 hrsz-ú beépítet-len terület megnevezésű ingatlan helyi építési sza-bályzatban foglaltak szerinti telekalakítását, továb-bá a telekalakítási eljárás lefolytatásáig, de legfel-jebb egy év határozott időtartamra elrendeli az ingatlan bérbeadását.
A határozatra jelenti Rimányi Krisztina városfej-lesztési és üzemeltetési osztályvezető, hogy a telek-alakítási eljárás megindítása megtörtént, az ingatlan bérbeadási pályázata kiírásra került.

Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott dönté-sekről.

A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság augusztusi ülésén átruházott hatáskörében döntést hozott arról, hogy a Kőszeg, Árpád tér 25. fsz. szám alatti 35 m² alapterületű, komfortos önkormányzati bérlakást szociális alapon kell bérbe adni.

A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környe-zetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság augusztus havi ülésén a bizottság jóváhagyta a Kőszeg, Rákó-czi F. u. 10. sz. alatti társasházban lévő 3425/2/A/4 hrsz-ú földszint 5. sz. alatti lakáshoz tartozó 1 m2 nagyságú WC helyiséget az értékbecslésben szerep-lő 90.000,- Ft vételáron a Goldwell Kft. 9730 Kő-szeg, Fenyő u. 9. (képviseli: Tóthné Danka Katalin) kérelmező részére azzal, hogy az értékbecslési szakvélemény elkészítésének díja (10.000,- Ft), valamint a társasházi alapító okirat módosításának költsége is őt terheli.

Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető jelentése alapján (az előző ülés óta):
– közösségi együttélés: 15 eljárás indult (14 esetben 10.000,-, 1 esetben 3.000,- összesen 143.000,- Ft bírság került kiszabásra, melyből a mai napig 8 kiszabott bírságot teljesítettek az ügyfelek összesen 73.000.- Ft értékben.)
– alkalmi behajtási engedély: 112 db
– behajtási és várakozási engedély: 27 db
– behajtási engedély: 10 db
– közterület-használati engedély: 11 db.

Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztály-vezető jelentése alapján:
A polgármester nevében az osztály 2015. június 24. és 2015. augusztus 26. között összesen 101 települési támogatást, továbbá 7 lakhatási támoga-tást állapított meg.
Kőszeg, 2015. augusztus 26.

Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.