2015. Augusztus 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2015. I. félévi teljesítéséről.
2. - A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A gyermekjóléti ellátási formák szabályairól és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
5. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása (az anyagot később küldjük).
6. - Beszámoló a hulladékgazdálkodás és –kezelés helyzetéről.
7. - Tulajdonosi döntés a Kőszegi Városüzemeltető Kft.-ről és az alapító okirat módosításáról.
8. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
9. - Hirdetőtábla-rendszer kialakítása a városban.
10. - A VASIVÍZ Zrt. gördülő fejlesztési terveinek (ivóvíz és szennyvíz ágazat) jóváhagyása.
11. - A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz való csatlakozás.
12. - Lukácsháza község településrendezési eszközeinek módosítása.
13. - Döntés sikertelenül pályáztatott ingatlanokról.
14. - A „Chernel utca burkolat-felújítás kiegészítő munkái” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése (az anyagot később küldjük).
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. augusztus 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
1.b napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2015. I. félévi teljesítéséről.

BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának
2015. I. félévi teljesítésérőlKőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 13.) számú rendeletében az év végén kapott 80 000 E Ft rendkívüli támogatásból 65 000 E Ft a működés, 15 000 E Ft pedig a fejlesztés területén kerül felhasználásra. Így a költségvetésben 77 170 E Ft kiegészítő támogatás került tervezésre.


Bevételi források és azok tejesítése

Az önkormányzat 2015. I. félévi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. számú melléklet tartalmazza.

Működési célú költségvetési bevételek

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Központilag szabályozott bevételek (jogcímenként a 2. mellékletben) teljesítése összességében 49,24%-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve visszaigénylések alapján érkeznek, egyes kötött felhasználású támogatások folyósítása egy összegben történik (pl. múzeum támogatása, 27 728 E Ft), így ezek teljesítési aránya 100,00 %-os.
A működésben tervezett kiegészítő támogatás benyújtásra került, de döntés a támogatásról még nem született.
Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesítése 51,87%-os, amely időarányos feletti.

2. Közhatalmi bevételek
A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 54,65%-os, mivel a legtöbb adónemnél lehetőség van a több részletben történő befizetésre.

3. Működési bevételek teljesülése 44,19%-os.
A bevételek alakulását intézményenként a 3. számú melléklet tartalmazza. Az intézményeknél főként a művelődéi központ és a múzeum bevételei szezonális jellegűek, ezért a teljesítés az I. félév végéig elmarad az időarányostól.

4. Működési célú átvett pénzeszközök között főként pályázati támogatások szerepelnek, folyósításuk lehívás alapján történik, a teljesítés aránya 94,13%.

Összességében a működési célú költségvetési bevételek időarányos teljesítést (50,58%) mutatnak.

Felhalmozási célú költségvetési bevételek (címenként részletesen a 4. mellékletben)

5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A támogatások mind pályázatokhoz kötődnek, teljesítésük 52,51%-os.

6. Felhalmozási bevételek
A vagyonhasznosítás teljesítése (30,86%) jelentősen elmarad a tervezett előirányzattól, és egyösszegű lakásértékesítés sem történt. Az I. félév folyamán vízhasználati díjak kompenzálására szintén nem került sor.

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a különböző kölcsönök és részletfizetések szerepelnek, itt a teljesítés 71,89%-os.

Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (37,50%) teljesítést mutatnak.

Finanszírozási bevételek

Jelenleg folyószámla hitelkerettel az önkormányzat nem rendelkezik és egyéb külső forrás bevonására sem került sor.
A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele szerepel, a zárszámadáskor elfogadott összegben.

Összességében az önkormányzat és intézményei 2015. I. félévi bevételei 1 143 243 E Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 57,53%.
Kiadások alakulása

Az önkormányzat 2015. I. félévi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. számú melléklet, intézményenkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

Működési célú költségvetési kiadások

8. A működési célú kiadási előirányzatok (személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások) mindegyike némileg időarányos alatti teljesítést mutat. Intézményenként a dologi kiadásoknál a múzeum és az önkormányzat teljesítése jelentősen alacsonyabb, a művelődési központ teljesítése pedig jelentősen magasabb a tervezettnél.

Összességében a működési célú költségvetési kiadások teljesítése 45,77%-os.

Felhalmozási célú költségvetési kiadások (címenként részletesen az 5. mellékletben)

9. Beruházások és felújítások
Az I. félév folyamán főként a tavalyi évről áthúzódó kiadások teljesítése történt meg. A Vár projekt és az egészségház projekt az év folyamán valószínűleg befejeződik. A Kraft projekt önkormányzati elemeinek megvalósítása szintén elkezdődött, de jelentősebb kifizetés még nem történt.
A beruházások összességében 42,94%-os, a felújítások pedig a fentiek miatt 6,3%-os teljesítést mutatnak.

10. Egyéb felhalmozási célú kiadások között a kölcsönnyújtások, hozzájárulások szerepelnek, az I. félév végén a teljesítés aránya 53,49%.

Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (24,23%) teljesítést mutatnak.

Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások (25 139E Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.

Önkormányzati szinten a kiadások I. félévi teljesülése időarányos alatti (42,91%-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.

Összegezve az önkormányzat I. félévi gazdálkodását a bevételek teljesülése 1 143 243 E Ft volt, amely elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (852 654 E Ft).


Kőszeg, 2015. augusztus 13.


Huber László s. k.
polgármesterHATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.


Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.