2015. Augusztus 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2015. I. félévi teljesítéséről.
2. - A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A gyermekjóléti ellátási formák szabályairól és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
5. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása (az anyagot később küldjük).
6. - Beszámoló a hulladékgazdálkodás és –kezelés helyzetéről.
7. - Tulajdonosi döntés a Kőszegi Városüzemeltető Kft.-ről és az alapító okirat módosításáról.
8. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
9. - Hirdetőtábla-rendszer kialakítása a városban.
10. - A VASIVÍZ Zrt. gördülő fejlesztési terveinek (ivóvíz és szennyvíz ágazat) jóváhagyása.
11. - A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz való csatlakozás.
12. - Lukácsháza község településrendezési eszközeinek módosítása.
13. - Döntés sikertelenül pályáztatott ingatlanokról.
14. - A „Chernel utca burkolat-felújítás kiegészítő munkái” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése (az anyagot később küldjük).
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. augusztus 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
4. napirendi pont:
A gyermekjóléti ellátási formák szabályairól és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!


Kőszeg Város és Térsége Társulása az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, az önkormányzat az állami intézményfenntartó központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott nevelési-oktatási intézményben a gyermekek és tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezést és két további étkezést, továbbá a kollégiumban a további étkezéseket biztosítja.

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR.) 7. § (2) bekezdése határozza meg. A személyi térítési díjat az intézményvezető határozza meg az alábbiak szerint:
[(élelmezés nyersanyagköltségnek egy ellátottra jutó napi összege=intézményi térítési díj + ÁFA) x igénybevett étkezések száma] – normatív kedvezmény.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 151. § (4a) bekezdése értelmében, ha az étkeztetési feladatot települési önkormányzat látja el, az intézményvezető alatt a települési önkormányzat azon intézményének vezetőjét kell érteni, amely a gyermekétkeztetést biztosítja. Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a személyi térítési díj összegéről történő értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a települési önkormányzathoz fordulhat. Ha a települési önkormányzat intézmény közreműködése nélkül biztosítja a gyermekétkeztetést, a személyi térítési díj megállapítására, annak vitatására, csökkentésére és elengedésére vonatkozó szabályokat rendeletében állapítja meg.

Az ÖR. tehát rendelkezik a személyi térítési díj megállapítására vonatkozóan, azonban a vitatására, csökkentésére és elengedésére nem tartalmaz rendelkezéseket, ezért szükséges a rendelet módosítása, kiegészítése.

Javasoljuk, hogy a megállapított személyi térítési díj vitatása, csökkentése és elengedése iránti kérelmeket a jegyzőhöz lehessen benyújtani, aki a kérelmekről 15 napon belül dönt.

A személyi térítési díj csökkentésével, illetve elengedésével kapcsolatban szeretnénk tájékoztatni a T. Képviselő-testületet, hogy 2015. szeptember 1-jétől módosultak az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés normatív kedvezményének szabályai. A törvénymódosítással tovább bővült az ingyenesen, kedvezményesen étkező gyermekek köre (1. melléklet). Fentiek alapján normatív alapon széles körben részesülnek ingyenes, kedvezményes étkezésben a gyermekek. Továbbá a bölcsődében a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére, és a vele történő foglalkoztatásra vonatkozóan jelenleg sem kell személyi térítési díjat fizetni. Így nem javasoljuk a gyermekétkeztetés személyi térítési díjának további csökkentését, elengedését.

Egyúttal szükséges az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet kiegészítése a jegyzőre átruházott hatáskörökről szóló 8. mellékletének kiegészítése.

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. augusztus 19.


A polgármester nevében:

Mezei Virág s.k.
az igazgatási és építéshatósági osztály vezetője


ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A tervezet a jelenlegi társadalmi helyzeten nem változtat.

II. gazdasági hatásai:
A tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai:
A tervezetnek költségvetési hatása nincs.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. egészségi következményei:
A tervezet a jelenlegi egészségi helyzeten nem változtat.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Adminisztratív terhet nem jelent.

VII. megalkotásának szükségessége:
A hatályos rendelet módosítása szükséges, mert törvény kötelezővé teszi.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás elmaradása törvénysértést eredményez.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2015. (VIII. ) önkormányzati rendelete
a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló
8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1-5. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) és (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 6. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 2-4. § tekintetében ……………… Önkormányzat Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:


1. A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR.) 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:

a) a Dr. Nagy László Egységes Gyógy¬pedagógiai Módszertani Intézmény általános iskolájában és speciális szakiskolájában:

aa) tízórai 80,- Ft
ebéd 290,- Ft
uzsonna 80,- Ft
napi 450,- Ft

ab) diétás tízórai 80,- Ft
diétás ebéd 290,- Ft
diétás uzsonna 80,- Ft
napi 450,- Ft

b) a Dr. Nagy László Egységes Gyógy–pedagógiai Módszertani Intézmény kollégiumában:

ba) reggeli 130,- Ft
tízórai 80,- Ft
ebéd 290,- Ft
uzsonna 80,- Ft
vacsora 235,- Ft
napi 815,- Ft

bb) diétás reggeli 130,- Ft
diétás tízórai 80,- Ft
diétás ebéd 290,- Ft
diétás uzsonna 80,- Ft
diétás vacsora 235,- Ft
napi 815,- Ft

c) bölcsődében:

ca) reggeli/tízórai 106,- Ft
ebéd 256,- Ft
uzsonna 73,- Ft
napi 435,- Ft

cb) diétás reggeli/tízórai 124,- Ft
diétás ebéd 277,- Ft
diétás uzsonna 84,- Ft
napi 485,- Ft

d) óvodában:

da) tízórai 78,- Ft
ebéd 254,- Ft
uzsonna 78,- Ft
napi 410,- Ft

db) diétás tízórai 100,- Ft
diétás ebéd 265,- Ft
diétás uzsonna 95,- Ft
napi 460,- Ft

e) általános iskolában – az a) pontban foglalt intézmény kivételével:

ea) tízórai 111,- Ft
ebéd 290,- Ft
uzsonna 79,- Ft
napi 480,- Ft

eb) diétás tízórai 140,- Ft
diétás ebéd 310,- Ft
diétás uzsonna 120,- Ft
napi 570,- Ft

f) középfokú iskolában és kollégiumban – az a) és b) pontban foglalt intézmény kivételével:

fa) reggeli/tízórai 194,- Ft
ebéd 300,- Ft
uzsonna/vacsora 256,- Ft
napi 750,- Ft

fb) diétás reggeli/tízórai 220,- Ft
diétás ebéd 320,- Ft
diétás uzsonna 280,- Ft
napi 820,- Ft”


2. §

Az ÖR. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A megállapított személyi térítési díj vitatása, csökkentése és elengedése iránti a kérelmet a jegyzőhöz kell benyújtani. A jegyző a kérelmet 15 napon belül elbírálja.
(2) A személyi térítési díj összege nem csökkenthető és nem engedhető el.”

3. §

(1) Az ÖR. 1. §-ában a „8. § (2) bekezdés e)-g) pontja” szövegrész helyébe a „7. § (2) bekezdés a)-b) és f) pontja” szöveg lép.
(2) Az ÖR. 9. § (1) bekezdésében az „5. § (2) bekezdés a)-d) pontja” szövegrész helyébe az „7. § (2) bekezdés c)-e) pontja” szöveg lép.
(3) Az ÖR. 9. § (1) bekezdésében az „5. § (2) bekezdés e)-g) pontja” helyébe az „a 7. § (2) bekezdés a)-b) és f) pontja” szöveg lép.

4. §

Hatályát veszti az ÖR. 7. § (1) bekezdésében az „illetve főzőkonyha működtetésével” szövegrész.

5. §

Nem lép hatályba Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

2. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

6. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX.27.) önkormányzati rendeletének 8. melléklete a következő 2. ponttal egészül ki:

„2. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján a személyi térítési díj vitatása, csökkentése és elengedése.”

3. Záró rendelkezések

7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. szeptember 1-jén lép hatályba és 2015. október 2-án hatályát veszti.
(2) A 2-4. § és 6. § 2015. október 1-jén lép hatályba.


Kőszeg, 2015. augusztus 27.Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.