2015. Augusztus 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2015. I. félévi teljesítéséről.
2. - A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A gyermekjóléti ellátási formák szabályairól és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
5. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása (az anyagot később küldjük).
6. - Beszámoló a hulladékgazdálkodás és –kezelés helyzetéről.
7. - Tulajdonosi döntés a Kőszegi Városüzemeltető Kft.-ről és az alapító okirat módosításáról.
8. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
9. - Hirdetőtábla-rendszer kialakítása a városban.
10. - A VASIVÍZ Zrt. gördülő fejlesztési terveinek (ivóvíz és szennyvíz ágazat) jóváhagyása.
11. - A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz való csatlakozás.
12. - Lukácsháza község településrendezési eszközeinek módosítása.
13. - Döntés sikertelenül pályáztatott ingatlanokról.
14. - A „Chernel utca burkolat-felújítás kiegészítő munkái” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése (az anyagot később küldjük).
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. augusztus 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
3. napirendi pont:
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!


Az Igazgatási és Építéshatósági Osztály áttekintette az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X.1.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: ÖR.), melynek során megállapította, hogy az utolsó módosítás óta bekövetkezett jogszabályváltozások (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) hatályba lépése, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.) módosítása) miatt szükséges az ÖR. módosítása. Továbbá indokoltnak tartjuk az ÖR. néhány rendelkezésének pontosítást, kiegészítését is.

A Ltv. 24. § (1) bekezdés az alábbiak szerint rendelkezett:
„A bérbeadó a szerződést írásban felmondhatja, ha
a) a bérlő a lakbért a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg;
b) a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét nem teljesíti;
c) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a bérbeadóval vagy a lakókkal szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsítanak;
d) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakást, a közös használatra szolgáló helyiséget, illetőleg területet rongálják vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használják;
e) a bérlő részére megfelelő és beköltözhető lakást (a továbbiakban: cserelakás) ajánl fel.”
Ez a rendelkezés hatályon kívül helyezésre került, a felmondási okokat már a Ptk. szabályozza, így a rendeletből ezeket a hivatkozásokat ki kell venni.

Az elmúlt években többször felmerült már az az igény, hogy az, aki önkormányzati bérlakásban lakik, pályázat nélkül átköltözhessen egy kisebb vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakásba. Ennek megoldásaként javasoljuk, hogy a Humánerőforrás Bizottság döntsön az ilyen kérelmekről.

Javasoljuk az ÖR. 16. §-ban meghatározott pénzbeli térítések csökkentését.

A költségelven történő bérbeadás esetén a jövedelemhatárok módosítását javasoljuk, tekintettel arra, hogy az eddig megállapított jövedelemhatárok alapján csak nagyon szűk réteg pályázhatott ilyen lakásokra.

Az élettársi kapcsolatok igazolásával kapcsolatos jogalkalmazási problémák feloldásaként a rendeletben szabályozásra kerülne az élettárs fogalma, melynek alapján a befogadás feltételei, a bérlőtársi szerződés megkötésének lehetőségei is pontosításra kerülnének.

Az ÖR. 2. melléklete tartalmazza azon utcák jegyzékét, ahol szociális alapon nem adható ki lakás. A Táblaház utca és a Bem József utca azért került ki a jegyzékből, mert ott már nincs önkormányzati lakás.

Az ÖR. 4. mellékletében található pályázati adatlap 1. pontja került kiegészítésre a pályázó TAJ számával és telefonszámával.

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. augusztus 13.


A jegyző nevében:

Mezei Virág s.k.
az igazgatási és építéshatósági osztály vezetőjeELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A tervezet a jelenlegi társadalmi helyzeten nem változtat.

II. gazdasági hatásai:
A tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai:
A tervezetnek költségvetési hatása nincs.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. egészségi következményei:
A tervezet a jelenlegi egészségi helyzeten nem változtat.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Adminisztratív terhet nem jelent.

VII. megalkotásának szükségessége:
A hatályos rendelet módosítása szükséges, mert jogszabályváltozások miatt.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás elmaradása törvénysértést eredményez.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2015. (VIII. ) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló
26/2004. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3.§ (1)-(2) bekezdésében, 4.§ (3) bekezdésében, 5.§ (3) bekezdésében, 12.§ (5) bekezdésében, 19.§-ában, 20.§ (3) bekezdésében, 21.§ (6) bekezdésében, 23.§ (3) bekezdésében, 27.§ (2) bekezdésében, 31.§ (2) bekezdésében, 33.§ (3) bekezdésében, 36.§ (2) bekezdésében, és 84.§ (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X.1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR.) 4. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) akinek a pályázat benyújtásakor a bérbeadó felé nincs 5 éven belüli lakbérhátraléka vagy közüzemi díjtartozása,”

2. §

Az ÖR. 4/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) akinek a családjában – a vele együtt költöző családtagokat számítva – az egy főre jutó nettó jövedelme
aa) egy személy esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300-400 %-a,
ab) két-három személy esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200-300 %-a,
ac) négy vagy annál több személy esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 180-230 %-a
között van,”

3. §

Az ÖR. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Önkormányzati bérlakásra bérlőtársi szerződés az Ltv. 4. § (4) bekezdésén túlmenően akkor köthető, ha a bérlő utólag házasságot köt és a szerződés módosítását ilyen tartalommal közösen kérik, továbbá ha a bérlők (leendő bérlők) legalább 5 évi élettársi kapcsolatot igazolnak közjegyző által kiállított tanúsítvánnyal.”

4. §

Az ÖR. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bérlő a törvényben meghatározott eseteken kívül lakásába a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával befogadhatja az élettársát, illetve a bérbeadó hozzájárulása nélkül befogadható személyek házastársát, ha azok saját lakással (tulajdon, bérlet, társbérlet) nem rendelkeznek. Az élettársi kapcsolatot a bérbeadónál az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába történő bejegyzésről szóló végzéssel vagy közjegyző által kiállított tanúsítvánnyal, a házasságot anyakönyvi kivonattal igazolni kell.”

5. §

Az ÖR. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben a szociális helyzet alapján történő bérbeadással létrejött lakásbérleti jogviszony az Ltv. 23. § (3) bekezdése alapján másik lakás biztosításával szűnik meg és a lakás a korábbinál kisebb vagy alacsonyabb komfortfokozatú, a bérlő jogosult a két lakás 6 havi lakbére közötti különbség megtérítésére. A rendelkezés a 6. § (3) bekezdése szerinti esetben nem alkalmazható.”

6. §

Az ÖR. 1. melléklet 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X.1.) önkormányzati rendelet, valamint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 13/2006. (IV. 20.) rendelet előírásait kell alkalmazni. ”

7. §

(1) Az ÖR. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az ÖR. 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


8. §

Az ÖR. 6. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A bérlő kérelmére a bizottság kisebb vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakást jelölhet ki a bérlő számára a korábbi lakásbérleti jogviszony Ltv. 23. § (3) bekezdése szerinti megszüntetése mellett.”

9. §

Az ÖR. 26. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

„d) élettárs: az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába élettársként bejegyzett személy.”

10. §

(1) Az ÖR. 16. § (2) bekezdésében a „3 évi” szövegrész helyébe az „1 évi” szöveg lép.
(2) Az ÖR. 1. melléklet 11. pontjában a „jogszerűen befogadott gyermekétől született unokáját” szövegrész helyébe a „befogadott gyermekének a gyermekét” szöveg lép.

11. §

(1) Hatályát veszti az ÖR. 11. § (1) bekezdésében az „Ltv. 24. § (1) bekezdés b) pontja szerinti rendkívüli” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az ÖR. 19. § (1) bekezdésében az „Ltv. 24. § (1) bekezdés b, pontjában foglalt” szövegrész.
(3) Hatályát veszti az ÖR. 1. melléklet 7. pontjában a „lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 24.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti rendkívüli” szövegrész.
(4) Hatályát veszti az ÖR. 1. melléklet 15. pontjában az „a Ltv. 24.§. (1) bek. alapján” szövegrész.


12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2015. augusztus 27.Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a …../2015. (VIII. …..) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 26/2004. (X. 1.) számú önkormányzati rendelethez


UTCANÉVJEGYZÉK


1. Chernel utca
2. Fő tér
3. Jurisics tér
4. Kelcz--Adelffy utca
5. Rajnis utca
6. Schneller utca
7. Várkör
8. Városház utca”

(A további mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.