2007. Április 11., Szerda, 16:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás
2. - A KSE-vel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés
3. - Városi tájékoztató táblák elhelyezése
4. - A Városüzemeltető Kht. egyes tevékenységeinek vállalkozási formában való ellátása
5. - A 15/2007. (I. 30.) sz. képviselő-testületi határozat visszavonása (Velemi u. 36. lakás)
6. - Tangl Ferenc vételi szándéka a Kőszeg 112 hrsz-ú telekre
7. - Gábor Áron utcai telek hasznosítása (2975/17 hrsz)
8. - Rákóczi F. u. 95. alatt megüresedett bérlakás további hasznosítása
9. - Jurisics tér 14. alatti lakások értékesítése (Stitniczky család)
10. - Címerpajzs Kft. 3584 hrsz-ú közút hasznosítása
11. - Kőszeg 4107 hrsz- kisajátítási ügye
12. - Kenéz Károly Rohonci u. 46/A. folyosórész vételi szándéka
13. - Kőszeg város közvilágításának fejlesztése 2007-ben
15. - A Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás
12. napirendi pont:
Kenéz Károly Rohonci u. 46/A. folyosórész vételi szándéka

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Városfejlesztési,
Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottsága
2007. április …-i ülésének
….. napirendi pontjához

Tisztelt Bizottság!

Kenéz Károly Rohonci u. 46/A III/11. sz. alatti lakos az alábbi kérelemmel kereste meg az önkormányzatot.
A lakása előtti közös helyiségként szereplő kb. 5 m2 területű folyosórészt kívánja megvásárolni és ehhez a bizottság hozzájárulását kéri. A társasház alapító okirata szerint az önkormányzat tulajdoni hányada 2927/10000.
A mellékletet képező értékelés szerint a folyosórészre megállapított forgalmi érték 300.000,- Ft + Áfa, amely alapján az önkormányzat tulajdoni hányadára eső összeg: 87.810,- Ft + Áfa.

Tekintettel arra, hogy társasház közös használatú helyiségéről van szó, a kérelmezőt terheli az alapító okirat módosításának intézése és az ezzel járó költségek vállalása. Mellékletként csatoljuk a társasház többi tulajdonosának hozzájárulását, amelyben beleegyeznek a folyosórész értékesítéséhez.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2007. április 3.

A polgármester nevében:

Bodovics László Jan s. k.
osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottsága hozzájárulását adja ahhoz, hogy Kenéz Károly a Rohonci u. 46./A III/11. sz. alatti lakása előtti közös tulajdonú 5 m2 nagyságú folyosórészt saját tulajdonához csatolja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottsága az önkormányzat 2927/10000 tulajdoni hányadára eső részt 87.810,- Ft + Áfa forgalmi értéken értékesíti Kenéz Károly részére azzal a feltétellel, hogy az alapító okirat módosítása és az ezzel kapcsolatos költségek viselése a kérelmezőt terhelik.
3. Kőszeg Város Önkormányzatának Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottsága felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításának aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Bodovics László Jan osztályvezető
Határidő: folyamatos