2007. Április 11., Szerda, 16:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás
2. - A KSE-vel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés
3. - Városi tájékoztató táblák elhelyezése
4. - A Városüzemeltető Kht. egyes tevékenységeinek vállalkozási formában való ellátása
5. - A 15/2007. (I. 30.) sz. képviselő-testületi határozat visszavonása (Velemi u. 36. lakás)
6. - Tangl Ferenc vételi szándéka a Kőszeg 112 hrsz-ú telekre
7. - Gábor Áron utcai telek hasznosítása (2975/17 hrsz)
8. - Rákóczi F. u. 95. alatt megüresedett bérlakás további hasznosítása
9. - Jurisics tér 14. alatti lakások értékesítése (Stitniczky család)
10. - Címerpajzs Kft. 3584 hrsz-ú közút hasznosítása
11. - Kőszeg 4107 hrsz- kisajátítási ügye
12. - Kenéz Károly Rohonci u. 46/A. folyosórész vételi szándéka
13. - Kőszeg város közvilágításának fejlesztése 2007-ben
15. - A Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás
4. napirendi pont:
A Városüzemeltető Kht. egyes tevékenységeinek vállalkozási formában való ellátása

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!A Kőszegi Városüzemeltető Kht. tevékenységét vizsgáló bizottság határozatának megfelelően tájékoztatom Önöket egyes tevékenységeink vállalkozó bevonásával történő ellátásának lehetőségeiről.

1. Piacüzemeltetés:
1.1. Jelenlegi állapot:

Üzemeltető:
Kőszegi Városüzemeltető Kht., az üzemeltetés az érvényes jogszabályi előírások, 17/2005. (V. 9.) számú önkormányzati rendelet, valamint az üzemeltető által elkészített Piacrend és HACCP szabályzat szerint történik.

Piac jellege:
Vegyes piac (iparcikk, zöldség-gyümölcs, őstermelők által előállított egyéb élelmiszerek árusítása történik).

Műszaki jellemzők:
Nyitott piac, beton asztalokkal, az asztalok felett vasvázon elhelyezett palafedéssel, csatornával. A tér burkolata nagyrészt aszfalt. Kerítés nincs. Hulladék gyűjtése, szállítása heti kétszeri rendszerességgel megoldott. Vízvételi hellyel rendelkezik. Világítás van. Piacnapokon jó állapotú konténer WC áll rendelkezésre. Közlekedés fő piacnapokon kritikus és veszélyes, parkolás megoldatlan.

Műszaki állapot:
Rendkívül elavult, korszerűtlen, nehezen tisztántartható, állapota nagyobb összegű karbantartási ráfordítással sem javítható jelentősen. A térburkolat, az asztalok, a tetők, a csapadékvíz le- és elvezetése teljes cserére szorulna.

Üzemeltetés:
Fő piacnapok: szerda, szombat
Piacnapok: kedd, csütörtök, péntek
Szünnap: hétfő, vasárnap
Személyzet:
1 fő 6 órás piacgondnok, egyben gombavizsgáló is
Takarítást az úttisztító személyzetből 1 fő végzi heti 2*3 órában. A nyilvános WC üzemeltetését 1 fő nyugdíjas végzi havi bruttó 10 e Ft megbízási díj ellenében.

2006 év gazdasági mutatói (nettó összegek):
- árbevétel: 3.164.624 Ft

- költségek:
* dologi kiadások (víz, villany, tisztítószer,
karbantartás, szemétszállítás): 364.051 Ft
* bérjellegű kiadások (gondnok, takarító,
WC-t üzemeltető bére + közterhek): 1.445.671 Ft
___________________________________
Eredmény: 1.354.902 Ft

1.2. Következtetések:
A piac jelenlegi helyzetében – főként a rossz műszaki állapot, valamint a közlekedés és a parkolás megoldatlansága miatt – hosszú távon nem működhet.
Amennyiben átkerül az Írottkő Hotel mellé, ott csak az őstermelők helyezhetők el (ezzel külön tanulmány foglalkozik), az iparcikk árusok nem. Ha az iparcikk árusoktól származó bevétel kiesik (2006 évben 2.848.800 Ft), a piac működtetése veszteségessé válik, mivel a személyzet nem csökkenthető a piac nyitva tartás radikális csökkentése nélkül. (Piacgondnok-gombavizsgáló alkalmazása kötelező, WC üzemeltetés és takarítás szükséges.)
Mindezen okokból célszerűnek tartanám a piac üzemeltetését 2007. július 1-től pályáztatás útján vállalkozásba adni.
Amennyiben a Képviselő-testület az előterjesztéssel egyetért, a májusi testületi ülésre elkészítem a pályázati kiírás tervezetét.
Ha a Képviselő-testület a piac áthelyezésével kapcsolatos előterjesztés alapján áprilisi ülésén döntést tud hozni, az új piac berendezései 2007. június 30-ig elkészülhetnek, a piac új keretek közt működhet. Egyúttal a régi piac helyén új fejlesztési lehetőségek nyílnának meg.

2. Nyilvános WC üzemeltetés:
2.1. Jelenlegi állapot:
Működő nyilvános WC-k:
- Liszt F. u. buszpályaudvar mellett a 24-es nevű vendéglátó egységhez kapcsolódóan bérleti szerződéssel.
Állapota: átlagos
- Hunyadi Park sarkán a Várkör 39. szám mellett. Az ott zöldségboltot működtető vállalkozó üzemeltette megbízási szerződés keretében.
Állapota semmilyen szempontból nem kielégítő. A vállalkozóval az üzemeltetési szerződést felmondtuk. Jelenleg nem üzemel.
- Piaci nyilvános WC
Üzemelése piacnapokon megoldott. Takarítása biztosított. Műszaki állapota kifogástalan.

2.2. Tervezett további tevékenység:
A Károly Róbert téren április hónapban ideiglenesen elhelyezésre kerül 1 db – a piacival azonos – konténer WC. A közműegyeztetések folynak, a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal az elhelyezéshez hozzájárult.
Amennyiben a Károly Róbert téren megépülne egy egyéb szolgáltatással kombinált nyilvános WC, a konténer WC-t elhelyeznénk a tömbbelsőben lévő trafóház környékén. Így a város nyilvános illemhelyek vonatkozásában megfelelően ellátott lenne. A végleges állapot kialakulása után a WC-k üzemeltetésének jellege – célszerű 24 órás és szombat, vasárnapi nyitva tartás – a vállalkozásban történő üzemeltetésüket indokolná.
Ennek várható időpontja: 2007. augusztus – szeptember.
Eddig az időpontig a konténer WC-k díjmentes használatát és takarítását a Városüzemeltető Kht. biztosítaná. Vagyonvédelmi okokból ezen időszak alatt maximum este 22 órai nyitva tartással.


3. Gyepmesteri tevékenység
3.1. Előzmények:
A Kőszegi Városgondnokság 1993-ban vette át a tevékenységet a Polgármesteri Hivataltól, a hivatal kötelékébe tartozó gyepmesterrel együtt. A gyepmesteri telep az Ólmodi út folytatásában volt szolgálati lakással együtt. A gyepmester jogosítvánnyal, gépkocsival nem rendelkezett, ugyanígy kábító fegyverrel sem. Eszközei a kulló és a hurok voltak. A gyepmesteri telep a legelemibb egészségügyi követelményeknek sem felelt meg, az állatvédelmi törvény előírásairól ne beszéljünk.
Az átvétel után kábító pisztolyt, majd puskát vásároltunk és gépkocsit biztosítottunk a befogáshoz "természetesen sofőrrel".

3.2. Jelenlegi állapot:
A gyepmester nyugdíjba vonulása után az Alsó körúti telephelyünkön felépítettünk egy hatboxos kennelt, mindegyik boxban fa kutyaházzal. Ez ugyan messze elmaradt a kívánt minőségtől, zárt falak, hőszigetelés hiánya, takaríthatóság, szennyvízelhelyezés megoldása, elkülöníthetőség, megfigyelhetőség, boncolási lehetőség hiánya miatt, de az Ólmodi útihoz képest így is összkomfortosnak számít.
A befogást a Tűzoltósággal kötött megbízási szerződés keretein belül oldottuk meg. Ennek számtalan előnye volt: pl. 24 órás ügyelet, rendelkezésre álló gépkocsi, rendkívül alacsony költség (60.000 Ft/hó), szombat-vasárnapi rendelkezésre állás. Egy fő állású alkalmazott bére, közterhei, túlórái, gépkocsi üzemeltetés költsége ennek a négyszeresébe kerültek volna.
Voltak hátrányai is: Ritkán, de előfordult, hogy tűzeset vagy egyéb esemény miatt hívásra nem tudtak azonnal kivonulni. Sokkal nagyobb gondot okozott, hogy befogás után a kutyát behozták-hozzák a telephelyre. Innentől a gondozása a Városüzemeltető feladata. Értelemszerűen erre külön embert nem tarthatunk, így szinte napi problémát jelent a friss víz, táp biztosítása, a takarítás, az elaltatáskori közreműködés, nem beszélve a szombat-vasárnapi ellátásról.
A gyepmesteri tevékenységhez tartozik még az állati hullák összeszedése a város területén (elütött állatok), tárolása és elszállítása. A tevékenységen belül talán ez a legzökkenőmentesebb, bár egy hűtött tároló konténer nyár időszakban nem ártana.3.3. Javaslat a további üzemeltetésre
A szolgáltatást a Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül kell megoldani. A 15 település közösen működtessen egy szolgálatot – ez akár lehet vállalkozási formában is. Nagy valószínűséggel az infrastruktúra kialakítására így találnánk pályázati forrást.
A javaslat előnye, hogy a szolgáltatást hivatásszerűen, hatékonyan és teljes körűen végzi alkalmazott vagy vállalkozó.
A költségek viszont 15 település között megoszlanak és valószínűsíthető pályázati forrás bevonása is.

Kérem az előterjesztés elfogadását.


Kőszeg, 2007. március 21.


Tisztelettel:

Kovács István
igazgató
Határozati javaslat:


I. 1. A Képviselő-testület elrendeli a Városi Piac pályáztatás útján történő vállalkozásba adását.

2. Megbízza a Városüzemeltető Kht. igazgatóját, hogy a pályázat tervezetét 2007. májusi képviselő-testületi ülésre terjessze elő.
Határidő:
1.pont: 2007. június 30.
2.pont: 2007. május 4.
II. 1. Képviselő-testület elrendeli a Városi nyilvános WC-k pályáztatás útján történő működtetését.

2. Megbízza a Városüzemeltető Kht. igazgatóját, hogy a pályázat tervezetét 2007. augusztusi képviselő-testületi ülésre terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő:
1. pont: 2007. szeptember 1.
2. pont: 2007. augusztus 6.

III. 1. Képviselő-testület egyetért a gyepmesteri tevékenység – a Kőszegi Kistérség településeit is bevonó – közös működtetésével.
2. Megbízza a Városüzemeltető Kht. vezetőjét, hogy a közös üzemeltetés megvalósítása érdekében vegye fel a kapcsolatot a Kőszegi Többcélú Kistérségi Társulással. A tárgyalás eredményeiről 2007. júniusi képviselő-testületi ülésen tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Kovács István igazgató