2013. Április 25., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
2.a - A távhőszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2.b - A Béri Balog Ádám Általános Iskola távhőszolgáltatásról való leválása.
3. - A közútkezelői hatáskörök átruházásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Tájékoztató az Írottkő Natúrparkért Egyesület munkájáról.
7. - Megállapodás a rendelőintézet működtetéséről.
8. - A 2012. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
9. - A Jurisics-vár projekt előrehaladási jelentése.
10. - A VASIVÍZ Zrt. üzemeltetési szerződése.
11. - A Kőszegi Sportklub támogatási kérelme.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
14. - Egy mappában a 2013. április 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
1. napirendi pont:
Az önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete
../2013.(IV. 26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés teljesítéséről


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:


A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 2 210 869 E Ft
Módosított előirányzat 2 847 351 E Ft
Teljesítés 2 654 854 E Ft


A 2012. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

2. §

Belső finanszírozás bevételei

Eredeti előirányzat 126 709 E Ft
Módosított előirányzat 170 993 E Ft
Teljesítés 260 570 E Ft


Külső finanszírozás bevételei

Eredeti előirányzat 186 613 E Ft
Módosított előirányzat 161 837 E Ft
Teljesítés 161 837 E Ft


A 2012. ÉVI FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

3. §

Teljesítés -299 E Ft


A bevételek részletezését az 1., 2., 4. számú mellékletek tartalmazzák.


A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 2012. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 2 495 798 E Ft
Módosított előirányzat 2 955 816 E Ft
Teljesítés 2 549 160 E Ft


A 2012. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

5. §

Eredeti előirányzat 28 393 E Ft
Módosított előirányzat 224 365 E Ft
Teljesítés 221 880 E Ft


A 2012. ÉVI FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

6. §

Teljesítés -12 921 E Ft

A kiadások részletezését az 3., 5. számú mellékletek tartalmazzák.

A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

7. §

A képviselő-testület a 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:
Működési célú bevételek:
 működési célú saját bevételek 498 067 E Ft
 működési célú központi bevételek 791 633 E Ft
 átengedett központi bevételek 423 549 E Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 153 880 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 867 129 E Ft

Felhalmozási célú bevételek:
 felhalmozási és tőkejellegű bevételek 85 463 E Ft
 felhalmozási célú átvett pénzeszközök 678 021 E Ft
 felhalmozási célú központi bevételek 17 E Ft
 felhalmozási kölcsön visszatérülés 24 224 E Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 787 725 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 2 654 854 E Ft

Működési célú kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 434 385 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 114 969 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 560 778 E Ft
 pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 498 545 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 17 820 E Ft
 fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 4 818 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 621 679 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 felújítási kiadások 37 574 E Ft
 fejlesztési kiadások 820 710 E Ft
 pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 51 195 E Ft
 kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 13 184 E Ft
 áfabefizetés, kamatfizetés 4 818 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 927 481 E Ft

Költségvetési kiadások összesen: 2 549 160 E Ft


A 2012. ÉVI PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

8. §

A képviselő-testület a 2012. évben képződött pénzmaradványt költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:

Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium 1 463 E Ft
Chernel K. Városi Könyvtár 1 163 E Ft
Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház -541 E Ft
Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala 12 737 E Ft
Kőszeg Város Önkormányzata 201 822 E Ft
2012. évi pénzmaradvány összesen: 216 644 E Ft

A pénzmaradvány elszámolását a 6., 7., 8. számú mellékletek tartalmazzák.


A képviselő-testület az intézmények 2012. évi pénzmaradványa tekintetében a következőket rendeli el:
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár képződött 1 163 E Ft pénzmaradványából 98 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre, a fennmaradó 1 065 E Ft felhasználását a 8. számú melléklet szerint engedélyezi.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képződött – 541 E Ft negatívumának kigazdálkodását elrendeli.
Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala képződött 12 737 E Ft pénzmaradványából 1 009 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre, valamint 2 000 E Ft felhasználását a 8. számú melléklet szerint engedélyezi, a maradvány fennmaradó része visszavonásra kerül.
A Jurisich M. Gimnázium és Középiskolai Kollégium képződött 1 463 E Ft pénzmaradványát az intézmény részére visszajuttatja, felhasználását a fennálló kötelezettségekre engedélyezi.
Az önkormányzat 2012. évi képződött 201 822 E Ft pénzmaradványából 175 141 E Ft az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) számú rendelete szerinti működési és fejlesztési célokra felhasználható. A fennmaradó 26 681 E Ft, valamint az intézményektől visszavont 9 728 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre, illetve feladatokra a 8. számú melléklet szerint engedélyezi.
9. §

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.


Kőszeg, 2013. április 25.


Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző


BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának teljesítésérőlA működés területén a feladatellátást önkormányzati fenntartásban két önállóan működő és gazdálkodó intézmény, a Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium, valamint a Polgármesteri Hivatal – amelyhez két önállóan működő intézmény tartozott – biztosította. 2012. január 1-jével az önkormányzati tűzoltóság átadásra került a központi alrendszerbe.
Az alapfokú nevelési, oktatási, valamint az egészségügyi és szociális intézmények fenntartását a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás látja el, így az oktatási valamint a szociális feladatok szervezése és fenntartása is kistérségi szintre került. Önkormányzati szinten a bevételek tartósan alacsony volta miatt az átadott feladatok finanszírozása, és a működőképesség megőrzése komoly problémát jelentett az év folyamán.

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2012. (III.05.) számú önkormányzati rendeletében a működési hiány mértékét 154 848 E Ft-ban határozta meg. A működési hiány mértéke meghatározta a gazdálkodás mechanizmusát (pályázatok, takarékosság, átcsoportosítások). A fizetőképesség megőrzését átcsoportosításokkal, feladat elhagyással, illetve folyószámla-hitel igénybe vételével próbáltuk kezelni, ez azonban elégtelennek bizonyult. A fentiek miatt az önkormányzat a központi költségvetésből az év végén 350 000 E Ft rendkívüli támogatásban részesült, amelyből 202 859 E Ft felhasználásra került a folyószámla-hitel törlesztésére, valamint városüzemeltetési és intézmény működtetési feladatok teljesítésére.

A bevételek önkormányzati szinten 96,75%-ban teljesültek. Az intézményi működési bevételek nagy része az alaptevékenységhez, illetve az azzal összefüggő szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Kisebb része származik bérbeadásból. A hozam-és kamatbevételek összege 8 080 E Ft, amely a vagyonértékesítési és lakásértékesítési bevételek, illetve a kötvénykibocsátásból származó bevétel csökkenése miatt alacsonyabb összegű az előző évinél.
Az önkormányzat sajátos bevételeinek jelentős része származik a helyi adóbevételekből (369 564 E Ft). Az adóbevételek között legnagyobb volumenű az iparűzési adó, amely az előző évhez képest jelentősen magasabb szinten teljesült (2011-ben 231 308 E Ft, 2012-ben 266 992 E Ft).
A bevételen belül az önkormányzati lakások és lakótelkek értékesítéséből származó bevétel 23 578 E Ft-ot tesz ki. Ingatlanértékesítésből 39 060 E Ft bevétel folyt be 2012-ben.
A fejlesztési célú támogatás értékű bevételek, és átvett pénzeszközök közül Európai Uniós forrásból a Jurisics vár turisztikai megújításához 429 344 E Ft, a történelmi belváros rekonstrukciójához 153 235 E Ft, az Alpannónia pályázathoz 72 277 E Ft pénzeszközt vettünk át, a felsorolt pályázatok lezárása 2013-ban várható. Pályázati források bevonásával így lehetővé vált jelentős műemléki épületek és területek megújítása, valamint turistautak és pihenőpontok kialakítása is. A könyvtárban megvalósuló XXI. századi könyvtári szolgáltatások pályázathoz 2 300 E Ft támogatásban részesültünk, a pályázat sikeresen lezárult. A gimnázium kollégiumának energetikai korszerűsítésére az önkormányzat KEOP pályázaton 215 786 E Ft támogatást nyert el, amelyből 5 272 E Ft előleg folyósítása történt meg.
A korábbi években megvalósult közműberuházások lakossági hozzájárulásából 1 615 E Ft bevétel realizálódott.
Az önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeinek, és támogatásértékű bevételeinek teljesülése szintén kedvezően alakult. A pályázati lehetőségek maximális kihasználására törekedtünk. A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 15 000 E Ft központi támogatásban, 17 823 E Ft pályázati és egyéb támogatásban részesült, emelve városi rendezvények és programok színvonalát.
A többcélú kistérségi társulástól a könyvtár által ellátott térségi feladatokhoz 3 430 E Ft-ot vettünk át.
A tartásdíj megelőlegezés, otthonteremtési támogatás, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, és egyszeri pénzbeli gyermekvédelmi juttatás, valamint mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának visszaigényléséből 13 778 E Ft bevétel származott 2012-ben.

Önkormányzati szinten a kiadások teljesítése 86,73%-os. A működési előirányzatok teljesítése 92,75%-os, a fejlesztési előirányzatok teljesítése viszont 76,53%-os.
Működési kiadásaink legnagyobb részét intézményeink működtetésére fordítottuk, amely főleg a dologi kiadások esetében csupán minimális szintet tudott biztosítani.
A 2012. évben megvalósított felújítások, beruházások, és támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások közül a legjelentősebbek:
A felújítások között a gimnázium kollégiumának korszerűsítésére (KEOP pályázat) 12 636 E Ft-ot fordítottunk, és kisebb felújítást végeztünk a városi könyvtár épületén (1 266 E Ft), valamint a hivatal épületében a villamos hálózat szakaszos felújítása folytatódott (3 773 E Ft).
Szintén folyamatban van az új köztemető tervezési és engedélyezési eljárása, valamint a szükséges területek megvásárlása (2012-ben 17 274 E Ft). Az Alpannónia pályázathoz 66 994 E Ft, a történelmi belváros rehabilitációjához 179 884 E Ft, a Jurisics-vár turisztikai hasznosításához 535 448 E Ft fejlesztési kiadás kapcsolódott. A fenti fejlesztések uniós támogatással valósulhatnak meg.
A hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás részére az önkormányzat 1 160 E Ft működési, és 5 802 E Ft beruházási célú támogatást nyújtott.

Értékpapírok és hitelműveletek alakulása:
Az önkormányzat tartós részesedés állományában változás az év folyamán nem történt. Osztalék bevétel 2012-ben nem folyt be. Forgatási célú értékpapír műveletet az önkormányzat kis összegben bonyolított (1 800 E Ft), visszaváltásuk éven belül történt. Az Alpannónia projekt megvalósításához az önkormányzat támogatás megelőlegező hitelt vett fel 29 827 E Ft értékben, amelynek visszafizetése az uniós támogatás megérkezése után, éven belül megtörtént. Egyéb fejlesztési hitel felvételére nem került sor. Folyószámla-hitel igénybevétele 2011. december 31-én 34 135 E Ft volt, a hitelállomány az év folyamán 132 010 E Ft-tal emelkedett, majd év végén visszafizetésre került 166 145 E Ft összegben. Újabb önkormányzati kötvény kibocsátására nem került sor. A kötvénykibocsátásból származó kötelezettség állománya 2012. december 31-én (MNB közép árfolyamon értékelve) 757 348 E Ft volt.

A vagyon alakulása:
2012. évben az önkormányzat vagyona 7 601 393 E Ft-ról 7 801 735 E Ft-ra változott (200 342 E Ft növekedés).
A befektetett eszközöknél 620 326 E Ft növekedés következett be, főként a tárgyi eszközök, azon belül is a beruházások és felújítások állományának növekedése következtében, mivel az önkormányzat uniós támogatások bevonásával jelenleg 4 nagy projektet is bonyolít (Jurisics vár turisztikai megújítása, történelmi belváros rehabilitációja, Alpannónia prémium turistaút projekt, kollégium energetikai korszerűsítése), amely beruházások aktiválása 2013-ban várható. A befektetett pénzügyi eszközök értéke 24 094 E Ft-tal csökkent, amely a lakástámogatási és város-rehabilitációs kölcsönök tőketartozásának csökkenéséből adódik. A tartós részesedések állományában változás az év folyamán nem történt.
A forgóeszközök értéke 419 984 E Ft-tal csökkent.
A forgóeszközökön belül a követelések állománya 465 538 E Ft-tal csökkent, főként az elnyert pályázati támogatásokhoz kapcsolódó követelések állományának csökkenése, felhasználása miatt. A lakáskölcsönök éven belüli törlesztésének állománya, az adóbevételekhez kapcsolódó követelések összege, és a vevőkövetelések összege is csökkent.
A pénzeszközök állománya 58 645 E Ft-tal emelkedett, a kötvényértékesítésből származó pénzeszközök, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó előlegek felhasználásra kerültek, ugyanakkor az év végén folyósított rendkívüli támogatás miatt növekedés következett be.
Az aktív pénzügyi elszámolások összege 12 968 E Ft-tal csökkent.

A kötelezettségek állománya 708 611 E Ft-tal csökkent. A hosszú lejáratú kötelezettségek állományának csökkenésén (74 705 E Ft) belül a kötvénykibocsátásból származó kötelezettség csökkenése a legjelentősebb az év végi értékelés, valamint az éven belüli állományba átsorolás miatt (66 588 E Ft), a fejlesztési hitelekhez kapcsolódó adósság állomány szintén csökkent. Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között a vár turistaszálló vagyonkezelésével kapcsolatos kötelezettség szerepel (14 089 E Ft).
A rövid lejáratú kötelezettségek állománya az év folyamán 633 085 E Ft-tal csökkent.
A szállítói állomány 138 493 E Ft-tal, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya pedig 459 690 E Ft-tal csökkent. A különböző szerződésekből adódó kötelezettségek állományában főként az elnyert pályázatokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások szerepelnek, amelyből legjelentősebb a kollégium korszerűsítésével kapcsolatos, 186 094 E Ft-os, a történelmi belváros rehabilitációjával kapcsolatos, 12 211 E Ft-os, és a Jurisics vár turisztikai megújításával kapcsolatos, 45 024 E Ft-os kötelezettség.
A passzív pénzügyi elszámolások összege 821 E Ft-tal csökkent.
Fentiekből adódóan a saját tőke állománya 862 455 E Ft-tal, a tartalékok összege pedig 46 498 E Ft-tal emelkedett. A tárgyévben képződött tartalék összege 45 640 E Ft-tal növekedett.

Pénzmaradvány változása, alakulása:

Önkormányzati szinten a tárgyévi képződött maradvány 216 644 E Ft, a tavalyi évi 171 004 E Ft-hoz képest jelentős növekedés következett be. A pénzmaradvány főleg a kötvénykibocsátásból származó bevétel maradványából, valamint az év végén folyósított rendkívüli támogatás maradványából adódik. A pénzmaradvány intézményenkénti alakulását a 6. számú, a pénzmaradványt terhelő kötelezettségeket, és a felhasználást a 8. számú melléklet részletezi.

A Chernel Kálmán Városi Könyvtár 2012. évi pénzmaradványa 1 163 E Ft. A megtakarítás szoros gazdálkodás mellett elsősorban a dologi kiadásoknál keletkezett. A pénzmaradványból az intézmény a fennálló kötelezettségekre 98 E Ft-ot, egyéb intézményi feladatokra pedig 1 065 E Ft-ot használna fel.
A Jurisics Vár Művelődési Központ és Várszínház pénzmaradványa - 541 E Ft, amelyhez további 1 142 E Ft működési kötelezettség járul. A negatívum a „Kőszegi Ősz” pályázat utófinanszírozásából adódik, amely a támogatás megérkezésével megtérül, így kigazdálkodását javasoljuk.
A Jurisich Miklós Gimnázium képződött pénzmaradványa 1 463 E Ft, amely kiadás megtakarításból keletkezett. A maradványt 13 244 E Ft összegű elkötelezettség terheli, amelyek a pénzmaradványból 1 463 E Ft-ig fedezhetők a 8. számú melléklet szerinti bontásban.
A Polgármesteri hivatal pénzmaradványa 12 737 E Ft volt, amely az intézmény megszűntetése miatt az önkormányzatnál realizálódott. A megtakarítás a dologi kiadásoknál, valamint a rendszeres szociális juttatásoknál keletkezett. A pénzmaradványból az intézmény a fennálló kötelezettségekre 1 009 E Ft-ot, egyéb intézményi feladatokra pedig 2 000 E Ft-ot használna fel. A fennmaradó 9 728 E Ft visszavonásra kerül.
Az önkormányzat keletkezett pénzmaradványa 201 822 E Ft volt. A 2013. évi költségvetésbe a felhasználható maradvány egy jelentős része már beépült (175 141 E Ft) fejlesztési feladatokra. A pénzmaradványt 2 324 E Ft központi visszafizetési kötelezettség, illetve további 1 838 E Ft szállítói és egyéb kötelezettség terheli. A kötelezettséggel nem terhelt, valamint az intézményektől visszavont maradvány (32 247 E Ft) a kötvény tartalékot növelné (17 247 E Ft), illetve útfelújításokra használnánk fel (15 000 E Ft).

A rendelettervezetet valamennyi bizottság megtárgyalta, és a Képviselő-testületnek módosítás nélkül elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2013. április 19.


Huber László s.k.
polgármester

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)