2013. Április 25., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
2.a - A távhőszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2.b - A Béri Balog Ádám Általános Iskola távhőszolgáltatásról való leválása.
3. - A közútkezelői hatáskörök átruházásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Tájékoztató az Írottkő Natúrparkért Egyesület munkájáról.
7. - Megállapodás a rendelőintézet működtetéséről.
8. - A 2012. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
9. - A Jurisics-vár projekt előrehaladási jelentése.
10. - A VASIVÍZ Zrt. üzemeltetési szerződése.
11. - A Kőszegi Sportklub támogatási kérelme.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
14. - Egy mappában a 2013. április 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
5. napirendi pont:
A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A főépítészek tevékenységéről szóló 190/2009. (IX.15.) számú Kormány rendelet 10.§ (1) bekezdés i.) pontja adta felhatalmazás alapján előterjesztem Ruiszné Sőbér Gabriella és Sőbér Aurélia kérelmét, a Kőszeg Rákóczi utca 74 szám - 3068 hrsz és 3069 hrsz - alatt lévő lakóépület helyi egyedi védelmének megszüntetését.

A helyi építészeti értékek védelméről szóló a 7/2008. (III.31.) számú önkormányzati rendelet 1. mellékletének 1. pontjában He-192/08 számon nyilvántartott helyi egyedi védelem alatt álló épület védelmének megszüntetésével kapcsolatban az előterjesztés mellékleteként csatolom a kérelmező által szolgáltatott statikai szakvéleményt.

A kérelmező a lakóépületet el szeretné bontani. A hatályos jogszabályok szerint védett épület bontásának elbírálása csak abban az esetben lehetséges, ha a bontandó épülettel kapcsolatos védelmet elrendelő, jelen esetben Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete, előzetesen az épülettel kapcsolatos védelmet – rendelet módosítással – megszüntette.

A lakóépület összes teherhordó szerkezete károsodott. Az alapok megerősítése szükséges, a függőleges falazatok vízszigetelést meg kell oldani. A károsodott helyeken nagy mennyiségű falazatcserét kell végezni. Meg kell oldani a szétnyílt falazatok együttdolgozását, az épület merevítő rendszerének helyreállítását. Továbbá szükséges a szerkezeti falakat kiváltó tartószerkezetek megerősítése. Az épület födémszerkezete és a fedélszerkezete nem megtartható, mind a két szerkezeti elemet el kell bontani.
Az épület szerkezeti helyreállítása során nem marad érintetlen szerkezeti elem, emiatt a felújítás nem gazdaságos.

Álláspontom szerint, ha az épület helyi egyedi védelme a mellékletekben csatolt dokumentumok felhasználása eredményeként megszűnik, elengedhetetlen, hogy a foghíj beépítésével kapcsolatban szakmai véleményt nyilvánítson a város főépítésze. Erre többek között azért is van szükség, mert azok az építészeti elemek, - utcakép, építészeti megformálás, építészeti arculat kialakítása - amik műszaki paraméterrel nem mérhetők, abban szakmai iránymutatást és segítséget nyújt a főépítész.

Ezzel biztosított, hogy az elbontott épület helyére olyan építészeti megfogalmazás kerüljön, ami nem csak az építtető és a tervező elképzeléseit tükrözi, de szervesen illeszkedik az utcaképbe és a környezetével együtt alkalmas a kisvárosi építészeti értékek megtartására és tovább formálására.

Ezt fontosnak tartottam megjegyezni, mert ezzel a szakmai segítséggel lehet pótolni a bontás után keletkezett üres telek beépítésével kapcsolatos építészeti arculat kialakítását.


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletekben szereplő szakmai anyag áttekintése után alakítsa ki állásfoglalását a Kőszeg Rákóczi utca 74 szám alatt lévő – He-192/08 számon nyilvántartott – helyi egyedi védelem alatt álló lakóépület bontásával kapcsolatban.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta. A rendelet módosítást mindkét bizottság elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2013. április 19.

A polgármester nevében:


Szima Andrea s. k.
Főépítész


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2013. (V. 1.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében és az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 1. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

Hatályát veszti a Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 1. pontjában a „He-0192/08 Rákóczi u. 74. – 3068-9 hrsz – lakóépület (egykori laktanya tiszti épülete) A város korai laktanya épülete volt ez a földszintes, oldalfolyosós hosszú ház „L”- alakú beépítéssel. A hagyományos beosztása és utcaképi szerepe miatt védelme indokolt” szövegrész.


2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2013. április 25.


Huber László s.k. dr. Zalán Gábor s.k.
polgármester jegyző

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)