2013. Április 25., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
2.a - A távhőszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2.b - A Béri Balog Ádám Általános Iskola távhőszolgáltatásról való leválása.
3. - A közútkezelői hatáskörök átruházásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Tájékoztató az Írottkő Natúrparkért Egyesület munkájáról.
7. - Megállapodás a rendelőintézet működtetéséről.
8. - A 2012. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
9. - A Jurisics-vár projekt előrehaladási jelentése.
10. - A VASIVÍZ Zrt. üzemeltetési szerződése.
11. - A Kőszegi Sportklub támogatási kérelme.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
14. - Egy mappában a 2013. április 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
8. napirendi pont:
A 2012. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) szabályozza a költségvetési szervek belső kontrollrendszerét, valamint meghatározza az éves ellenőrzési jelentés összeállításának kötelezettségét is. A Bkr. 3.§-a értelmében a költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében – a szervezet minden szintjén érvényesülő, megfelelő –kontrollkörnyezet, kockázatkezelési rendszer, kontrolltevékenységek, információs és kommunikációs rendszer, és nyomon követési rendszer működtetéséért és fejlesztéséért.

A Bkr. 49.§ (1) és (3) bekezdései szerint az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének. Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.

A belső ellenőrzési vezető e kötelezettségének határidőben eleget tett, az éves belső ellenőrzési jelentést ezen előterjesztés melléklete tartalmazza.

Az előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta és 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

Kérem, hogy a határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni.

Kőszeg, 2013. április 19.

Dr. Zalán Gábor s.k.
jegyző
HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzésről szóló 2012. évi ellenőrzési jelentést tudomásul veszi.
Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző
Határidő: folyamatos

(A éves belső ellenőrzési jelentést lsd. a letölthető formátumban.)