2013. Április 25., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
2.a - A távhőszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2.b - A Béri Balog Ádám Általános Iskola távhőszolgáltatásról való leválása.
3. - A közútkezelői hatáskörök átruházásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Tájékoztató az Írottkő Natúrparkért Egyesület munkájáról.
7. - Megállapodás a rendelőintézet működtetéséről.
8. - A 2012. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
9. - A Jurisics-vár projekt előrehaladási jelentése.
10. - A VASIVÍZ Zrt. üzemeltetési szerződése.
11. - A Kőszegi Sportklub támogatási kérelme.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
14. - Egy mappában a 2013. április 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
3. napirendi pont:
A közútkezelői hatáskörök átruházásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

Tisztelt Képviselő-testület!


A 2012. évi XCIII . törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvényben és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben foglalt egyes közlekedési ágazati rendelkezések végrehajtásában. Ezen megszüntetett hatásköröket a települési önkormányzat képviselőtestületéhez telepítette.

A hatósági engedélyezési eljárásokhoz szükséges közútkezelői hozzájárulások kiadásának határidejét jogszabályok 8, 15, és 30 napban jelölik meg. Képviselő-testületi hatáskörbe tartoznak olyan feladatok is melyek azonnali beavatkozás elrendelését igénylik.

Az előterjesztés mellékletében táblázatos formában került összeállításra tájékoztatásul azon hatásköri lista, melyet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben lévő képviselő-testületi hatáskörök közül a polgármesterre átruházott hatáskörök között javaslunk szerepeltetni az Önkormányzat közútkezelői feladatáról és hatásköri átruházásáról szóló rendeletben.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabály elkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit és annak eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

Jelen javaslatban szereplő módosításnak költségvetést érintő hatása nincsen, ahogyan környezeti, egészségi következményei sincsenek, általa adminisztratív terhek számottevően nem növekednek. A rendelet megalkotását a fentiekben részletezett jogszabályi megfeleltetés indokolja, alkalmazásához valamennyi feltétel biztosított.

Kérem előterjesztés megvitatását és a rendelet megalkotását.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2013. április 19.


A polgármester nevében:


Dr. Zalán Gábor s.k.

jegyző


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2013.(V. 1.) önkormányzati rendelete
a közútkezelői hatáskörök átruházásáról


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (2) bekezdés 2) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Kőszeg Város Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a) pontjában, 29/B. § (2) bekezdés a) pontjában, 34. § (3) bekezdésében, (4) és (6) bekezdésében, 35. § és 36. § (1) bekezdésében, (3) és (4) bekezdésében, 37. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 39. §-ában, 41. § (1) és (2) bekezdésében, 42. § (3) bekezdésében, 42/A. § (1) és (2) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit a polgármesterre ruházza át.2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kőszeg, 2013. április 25.

Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyzőINDOKOLÁS


a közútkezelői hatáskörök átruházásáról szóló ………/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez


1.§

A 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése kimondja, a képviselő-testület – a kizárólagos Közgyűlési hatáskörök kivételével – hatásköreit átruházhatja – többek között a polgármesterre. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény változása megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét egyes közlekedési ágazati rendelkezések végrehajtásában. Ezen megszűntetett hatásköröket a települési önkormányzat képviselőtestületéhez telepítette. A hatósági engedélyezési eljárásokhoz szükséges közútkezelői hozzájárulások kiadásának határidejét jogszabályok 8, 15 és 30 napban jelölik meg. Képviselőtestületi hatáskörbe tartoznak olyan feladatok is melyek azonnali beavatkozás elrendelését igénylik. Az önkormányzati utak folyamatos, biztonságos fenntartása, üzemeltetése, a hatósági eljárásokban meghatározott határidők betartása érdekében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben nevesített következő képviselőtestületi hatáskörök átruházása indokolt:
- A közlekedés résztvevőinek tájékoztatása a közlekedés biztonságát és zavartalanságát jelentősen befolyásoló körülményekről;
- A közúti jelzés rongálásának, beszennyezésének, a közútra került akadály észlelése esetén a közút kezelőjének értesítése;
- A hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon az út területén elhelyezett reklámcélú tárgy vagy berendezés eltávolítása;
- A közút lezárása vagy forgalmának korlátozása (elterelésére)
a közúton folyó munka, a közút állagának védelme, a közúti forgalom biztonsága vagy időjárási körülmények miatt;
- Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló külön jogszabályban meghatározott engedélyezési eljárásokban ügyfél;
- A közút műszaki, minőségi, forgalmi, baleseti adatainak, valamint a forgalmi rendjét meghatározó jelzések, továbbá a közút üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére fordított költségek nyilvántartása;
- A megrongálódott közút kijavítása, a közút forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzet elhárítása a kijavításig és a veszélyhelyzet elhárításáig a forgalomban résztvevők tájékoztatása, szükség esetén sebesség- vagy súlykorlátozást elrendelése, illetőleg a közút lezárása;
- Közút mellett, kijelölt pihenőhelyen vagy várakozóhelyen nem utasforgalomból származó hulladék elhelyezés esetén a hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult külön jogszabályban meghatározott hatóság értesítése;
- A közút meghibásodásából okozott kár polgári jog általános szabályai szerinti eljárások;
- A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) közútkezelői hozzájárulás kiadása. A közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezés, továbbá pótdíj fizetésére kötelezés. A feltételeket helyi rendelet szabályozza;
- A közút területének nem közlekedési célú igénybevétele valamely hatóság engedélyéhez kötött építmény elhelyezése céljára közútkezelői hozzájárulás kiadásával kapcsolatos feladatok;
- A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő igénybevételi díj;
- Útcsatlakozás létesítésével, felújításával, korszerűsítésével, fenntartásával, áthelyezésével, megszüntetésével kapcsolatos közútkezelői feladatok;
- A közút műtárgyának minősülő burkolt árokba, csatornába vagy más vízelvezető létesítménybe a közút területén kívüli területekről származó vizek bevezetéséhez szükséges közútkezelői feladatok;
- külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút és főútvonal esetén száz méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához közútkezelői hozzájárulás kiadása;
- belterületen - a közút mellett - ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a helyi építési szabályzatban, vagy a szabályozási tervben szereplő közlekedési és közműterületen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá a közút területének határától számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához közútkezelői hozzájárulás kiadása;
- A közút melletti ingatlanon, annak rendeltetésszerű használatát lényegesen nem akadályozó módon közúti jelzés, mozgatható hóvédmű, illetőleg azon, az alatt vagy felett műtárgy elhelyezésével kapcsolatos közútkezelői feladatok.