2013. Április 25., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
2.a - A távhőszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2.b - A Béri Balog Ádám Általános Iskola távhőszolgáltatásról való leválása.
3. - A közútkezelői hatáskörök átruházásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Tájékoztató az Írottkő Natúrparkért Egyesület munkájáról.
7. - Megállapodás a rendelőintézet működtetéséről.
8. - A 2012. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
9. - A Jurisics-vár projekt előrehaladási jelentése.
10. - A VASIVÍZ Zrt. üzemeltetési szerződése.
11. - A Kőszegi Sportklub támogatási kérelme.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
14. - Egy mappában a 2013. április 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
12. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 8/2007. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 20. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatok-ról az alábbi jelentést adom:

A 24/2013. (II. 28.) határozattal hagyta jóvá a képviselő-testület az önkormányzat és Vasegészség Kft. (9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 16.) nevében eljáró dr. Unger Péter között Kőszegen, 2006. feb-ruár 1-jén létrejött, a sportorvosi feladatok ellátásá-ról szóló megállapodás felmondását.
A határozatra jelenti dr. Nagy Edina igazgatási és építéshatósági osztályvezető, hogy a döntésről a másik felet értesítette.

A 25/2013. (II. 28.) határozattal hagyta jóvá a képviselő-testület az önkormányzat és a Pusztai Eü. Bt. között 2012. szeptember 1-jén létrejött, a köz-ponti orvosi ügyelet helyiségei használatról és azok fenntartási költségei viseléséről szóló megállapodás módosítást és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
A határozatra jelenti dr. Nagy Edina igazgatási és építéshatósági osztályvezető, hogy megállapodás módosítását a Pusztai Eü. Bt. is aláírta.

A 27/2013. (II. 28.) határozattal a képviselő-testület kezdeményezte a kőszegi, 7258/2 hrsz-ú üdülőépület és udvar megnevezésű földrészlet bel-területbe vonását, valamint megtette az ezzel kap-csolatos nyilatkozatokat.
A határozatra Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető jelenti: Az ügyfél érte-sítve lett a döntésről. A főépítészi igazolás kiadásra került.

A 28/2013. (II. 28.) határozatban a képviselő-testület a 24384/2004 számú, a Szombathely – Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő önkormányzati tulajdonú vízi közmű létesít-mények (szennyvízcsatorna hálózatok, bővítések, szennyvíz átemelők, szennyvíztisztító bővítés) üzemeltetési szerződése 1/1. mellékletének 40., 41 számú módosított létesítményjegyzékeit elfogadta és felhatalmazta Huber László polgármestert a módosított melléklet aláírására.
A határozatra Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető jelenti: A szerződés aláírásra előkészítésre került. Az aláírás folyamat-ban van, a tételes leltár elkészült.


A 29/2013. (II. 28.) határozattal fogadta el a kép-viselő-testület a Kőszeg, 3826 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan ingyenes felajánlását és felhatalmazta a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.
A határozatra szintén Danka Lajos városfejleszté-si és üzemeltetési osztályvezető jelenti, hogy a szerződéskötés folyamatban van.

A 30/2013. (II. 28.) határozattal a képviselő-testület arról nyilatkozott, hogy a Kőszeg, 1160/4 hrsz-ú kivett épület, udvar megnevezésű ingatlan esetében az ingatlan-nyilvántartásba Kőszeg Város Önkormányzata javára bejegyzett elővásárlási jogá-val élni nem kíván.
A határozatra szintén Danka Lajos városfejleszté-si és üzemeltetési osztályvezető jelenti: Az ügyfél értesítésre került.

A 31/2013. (II. 28.) és a 32/2013. (II. 28.) képvi-selő-testületi határozatokkal a képviselő-testület elrendelte a Dózsa Gy. u. 21. fszt. 3. szám alatti 34 m2 nagyságú lakás, valamint a Várkör 8. sz. alatti 65 m2 nagyságú üzlethelyiség megnevezésű ingat-lanok liciteljárás útján történő értékesítését.
Mindkét határozatra jelenti szintén Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, hogy liciteljárásra van kiírva mindkét ingatlan.

A képviselő-testület a jelen ülésre irányozta elő a 2012. évre vonatkozó, a gyermekvédelmi munkáról szóló beszámolót és az önkormányzat kintlévősége-iről szóló beszámolót. Mindkét előterjesztés a má-jusi ülésen lesz megtárgyalva.


Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 8/2007. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott dönté-sekről.

A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság áprilisi ülésén kijelölte a Felső krt. 10. II. 12. alatti és a Felső krt. 10. fsz. 1. alatti lakások új bérlőit.
A bizottság eldöntötte, hogy a Felső krt. 10. fsz. 6. alatti és a Rákóczi u. 91. alatti bérlakások szociá-lis alapon legyenek pályáztatva.


Dr. Nagy Edina igazgatási és építéshatósági osz-tályvezető jelentése alapján:
A polgármester nevében az osztály (2013. 03. 28. és 2013. 04. 24. között) 59 db átmeneti segélyt, 20 db eseti gyógyszersegélyt, 3 db rendkívüli gyer-mekvédelmi támogatást és 3 db temetési segély állapított meg.Kőszeg, 2013. április 24.


Dr. Zalán Gábor s. k.
aljegyző