2013. Április 25., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
2.a - A távhőszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2.b - A Béri Balog Ádám Általános Iskola távhőszolgáltatásról való leválása.
3. - A közútkezelői hatáskörök átruházásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Tájékoztató az Írottkő Natúrparkért Egyesület munkájáról.
7. - Megállapodás a rendelőintézet működtetéséről.
8. - A 2012. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
9. - A Jurisics-vár projekt előrehaladási jelentése.
10. - A VASIVÍZ Zrt. üzemeltetési szerződése.
11. - A Kőszegi Sportklub támogatási kérelme.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
14. - Egy mappában a 2013. április 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
2.a napirendi pont:
A távhőszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.

Tisztelt Képviselő-testület!


A törvényi változásoknak megfelelően Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének újra meg kell alkotnia a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. helyi végrehajtásáról szóló rendeletét.
A rendelet tervezet leszabályozza a távhőszolgáltató és az igénybevevő közötti jogviszonyt, a hőmennyiség mérését, a díjalkalmazás és a díjfizetés feltételeit, a csatlakozási díjat, és a távhőszolgáltatás korlátozását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni, és azt elfogadni szíveskedjen.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta. A Városfejlesztési Bizottság által tett javaslatok a rendelet-tervezetbe beépítésre kerültek, amelyet így mindkét bizottság elfogadásra ajánl.


Kőszeg, 2013. április 19.

A polgármester nevében:


Danka Lajos s. k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2013.(IV. 29.) önkormányzati rendelete
a távhőszolgáltatásrólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. 6.§. (2) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7.§ (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:I. FEJEZET

A TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ÉS A FELHASZNÁLÓ KÖZÖTTI JOGVISZONY
A távhőszolgáltató kötelezettségei
1. §

Amennyiben a felhasználó a távhőszolgáltatás mértékével kapcsolatos igényét nem adja meg, és a felhasználói berendezés állapota ezt lehetővé teszi, a távhőszolgáltató a következők szerint szolgáltat:
a) a fűtési célú távhőszolgáltatás keretében a fűtési célú hőszolgáltatás időtartama alatt a távhőszolgáltató annyi hőmennyiséget szolgáltat, amennyi az üzemképes, megfelelő állapotú felhasználói berendezések rendeltetésszerű működéséhez szükséges,
b) a használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatás keretében a távhőszolgáltató annyi hőmennyiséget szolgáltat, amennyi az üzemképes, megfelelő állapotú felhasználói berendezések rendeltetésszerű működése mellett, folyamatos vételezésnél, a kifolyóknál mérve, legalább +40°C használati melegvíz hőmérséklet eléréséhez szükséges.


A felhasználó illetőleg díjfizető kötelezettségei
2. §
Költségosztóval rendelkező ingatlan esetén a régi és az új tulajdonos, valamint a régi és az új díjfizető (bérlő, használó) a tulajdonossal együtt köteles a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet 17/A. § 9. pontja szerinti megbízott és a felhasználó felé jelezni a tulajdonos-, illetve díjfizető-változás időpontját a változást követő 15 napon belül.

A közüzemi szerződés felhasználó részéről történő megszegésének következményei
3. §

(1) A pótdíj mértéke a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény ( a továbbiakban: Tszt.) 49.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben: amennyiben a szerződésben meghatározott hőteljesítményt a díjfizetés kötelezettje 30 percnél hosszabb időtartamon keresztül túllépi, a pótdíj mértéke az éves alapdíj 1/6-od része, amelyet annyiszor köteles megfizetni, ahány napon a túllépést elkövette.
(2) Pótdíj mértéke a Tszt. 49.§ (2) bekezdés c)-d), f)-g) pontjaiban meghatározott esetekben a szerződésszegés időtartamára az alapdíj kétszerese. Az alapdíj kétszeresén felül pótdíjként meg kell fizetni
a) fűtésfelhasználást érintő szerződésszegés esetén: az előző év azonos időszakának hőmérséklettel és fűtött napok számával korrigált hő-felhasználásának másfélszeresét,
b) hidegvíz és használati melegvíz felhasználást érintő szerződésszegés esetén: az utolsó hitelesen mért időszak egy hónapra eső átlagos vízfelhasználásának másfélszeresét és
c) a mérőeszközt érintő szerződésszegés esetén a mérőeszköz javításának összes költségét (ideértve a hitelesítés költségét is).
(3) Amennyiben a szerződésszegő vételezés időpontja, időtartama bizonyíthatóan nem állapítható meg, úgy a kikapcsolás időpontjáig visszamenőleges hatállyal (de legfeljebb 5 évig) köteles megfizetni a szabálytalanul vételező a szerződésszegés tárgya szerint az (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott összegeket.
(4) Amennyiben a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott „előző év azonos időszaka” nem állapítható meg, úgy a szabálytalanul vételező az utolsó üzemszerű felhasználás hőmérséklettel és fűtött napok számával korrigált értékének másfélszeresét köteles megfizetni.
(5) Amennyiben a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott „utolsó hitelesen mért időszak” vízfelhasználása:
a) a lakossági felhasználó vagy díjfizető részéről nem állapítható meg, úgy a szabálytalan vételező 7,5 m3/ingatlan/hó díjat köteles megfizetni.
b) az a) pont hatálya alá nem eső egyéb felhasználó illetőleg díjfizető esetén a pótdíj mértékéről a felek az egyedi közüzemi szerződésben állapodnak meg.

Közüzemi szerződés felhasználó részéről történő felmondása
4.§

(1) A felmondás eredményeként a felhasználó és díjfizető a távhőszolgáltatást nem veszi igénybe, és a tulajdonát képező ingatlan nincs semmiféle összeköttetésben a szolgáltatói rendszerrel.
(2) A Tszt 38. § (2) bekezdés d) pontjában rögzített műszaki megoldás igazolására
a) a leváló felhasználónak a leválással kapcsolatban műszaki tervet kell készíttetnie, és a leválással kapcsolatos műszaki dokumentációt a szükséges engedélyekkel együtt a távhőszolgáltató részére be kell mutatnia, amit a távhőszolgáltatónak – amennyiben az a hatályos jogszabályoknak megfelel – írásban jóvá kell hagynia;
b) a leválással kapcsolatosan műszaki átadást kell tartani, amelyre a távhőszolgáltató képviselőjét meg kell hívni.
c) a leváló felhasználónak és díjfizetőnek – a leválással érintett ingatlan vonatkozásában – semmiféle tartozása nem állhat fenn a távhőszolgáltató felé.
(3) A közüzemi szerződés valamint a felhasználó és a díjfizető díjfizetési kötelezettsége a felmondási idő lejártával abban az időpontban szűnik meg, amikor a felhasználó a (2) bekezdésben meghatározott feltételeket is teljesítette.


II. FEJEZET
A MÉRÉS

A hőmennyiségmérés helye
5.§
A Tszt. 43.§ (2) bekezdése alapján a mérés helye: a felhasználási helyet ellátó hőközpont. Amennyiben a hiteles hőközponti mérés nem valósul meg, úgy a mérés helye a mérőeszközzel rendelkező, felhasználási helyet ellátó hőfogadó.III. FEJEZET
DÍJALKALMAZÁSI ÉS DÍJFIZETÉSI FELTÉTELEK


A távhőszolgáltatási díj megfizetése
6.§
(1) A díjfizetés kötelezettje az éves alapdíj 1/12-ed részét a tárgyhónapban, a hó első napját követően előre, a távhőszolgáltató által kiállított számla alapján, a számlán megjelölt határidőben köteles megfizetni a távhőszolgáltatónak.
(2) A díjfizetés kötelezettje az alapdíjat mindaddig köteles megfizetni, amíg hatályos közüzemi szerződése van.
(3) Az alapdíjat a távhőszolgáltatás felfüggesztése, szünetelése, korlátozása esetén is a távhőszolgáltatás visszaállításáig meg kell fizetni.
(4) Ha a felhasználó év közben köt vagy mond fel általános közüzemi szerződést, a szerződéskötés, vagy a felmondás évében a naptári évre számított alapdíjnak csak az arányos részét köteles megfizetni a díjfizetés kötelezettje.
(5) Az alapdíjnak csak a megkezdett hónap időarányos részét kell megfizetni a díjfizető személyében történő változás esetében is, kivéve, ha a régi és új díjfizető írásban ettől eltérően rendelkezik.
(6) Amennyiben a felhasználó úgy rendelkezik, az alap- és hődíjat továbbá a hidegvíz díját – a díjfizetők közötti szétosztás nélkül – a felhasználó nevére kiállított együttes számla alapján fizeti meg.
(7) A díjfizetés kötelezettje a távhőszolgáltatás hődíját havonta utólag, a távhőszolgáltató által kiállított számla alapján, a számlán megjelölt határidőben köteles megfizetni a távhőszolgáltatónak.
(8) Egy ingatlant használó több díjfizető (bérlő, használó) esetén távhőszolgáltatás díjait egyetemlegesen kötelesek megfizetni.
(9) A Tszt. 44.§ (1) bekezdése szerinti tulajdonosi megállapodás hiányában a hőközponti elszámolási mérőn közösen mért távhőellátás fűtési alap- és hődíját a fűtött légtérfogat alapján kell megfizetni az egyes épületrészek díjfizetői között.

A költségosztásra vonatkozó szabályok
7.§

(1) Költségosztók alkalmazása esetén a költségosztós elszámolás évente egyszer vagy a felek külön megállapodása szerint történik. A költségosztós elszámolás időpontjáig – egyéb megállapodás hiányában – a díjfizetés kötelezettje havonta a fűtött légtérfogat vagy a közüzemi szerződésben meghatározott hőteljesítmény arányában – fizeti meg a távhőszolgáltatási díjat.
(2) A költségosztós elszámolás alkalmazása során az épületen belül azon felhasználási helyeken (pl.: lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség), amelyekben bármilyen oknál fogva költségosztók nem kerültek felszerelésre, a távhőszolgáltatási díj elszámolása tekintetében a felhasználói hely tulajdonosi közösségének egymás közötti megállapodása az irányadó.
(3) Amennyiben az (1) és (2) bekezdés szerinti megállapodás nem jön létre a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. végrehajtásáról szóló 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet 23/A.§ (2) bekezdésében meghatározott első szerződés-módosítás időpontjáig, a költségosztóval nem rendelkező felhasználási helyeken – az adott épületben – a tárgyév legmagasabb fajlagos hőfelhasználásának 1,2-szeresével kell számolni.

8.§

(1) A felhasználó köteles a távhőszolgáltatónak írásban nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy az éves költségosztós hőfelosztás eredményével a felhasználói közösséghez tartozó valamennyi díjfizető – aláírásával – egyetértett. Köteles egyúttal megküldeni a távhőszolgáltatónak a hőfelosztás eredményét is. A hőfelosztáshoz szükséges felhasználói adatszolgáltatás kötelező formai és eljárási rendjét az Üzletszabályzat tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat és a hőfelosztás eredményének távhőszolgáltató által történő kézhezvételét követő 30 napon belül a távhőszolgáltató köteles a távhőszolgáltatási díjról a számlát kiállítani.
(3) A távhőszolgáltató kizárólag a felhasználó írásbeli kérelmére készít új számlát. A számla kiállításának díja a kérelmező részére kerül kiszámlázásra.

IV. FEJEZET
CSATLAKOZÁSI DÍJ

Csatlakozási díj megállapítása.
9.§

(1) A Kőszegi Távhőszolgáltató Kft. csatlakozási díjat kérhet az új vagy növekvő távhőigénnyel jelentkező felhasználótól, az igényének megfelelő hőteljesítmény rendelkezésre
állásához szükséges szolgáltatói tulajdonú berendezések létrehozásához, fejlesztéséhez, átalakításához.
(2) ) A csatlakozási díj - mint legmagasabb hatósági ár, amely nem tartalmazza az általános forgalmi adót - mértéke
a felhasználó ellátása érdekében szükséges
a) bekötővezeték létesítéséhez: legfeljebb 170 000 Ft/nyomvonal folyóméter;
b) szolgáltatói tulajdonú berendezések létesítéséhez, bővítéséhez, átalakításához: legfeljebb 25.000.000 Ft/MW.
(3) A bejelentett új vagy többlet hőteljesítmény-igény kielégítésére, a csatlakozási díj megfizetésére az
igénybejelentőnek és a távhőszolgáltatónak szerződést kell kötnie.


V. FEJEZET
A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSA

10.§

(1) A korlátozás elrendelése két fázisban, és fázison belül több fokozatban történhet.
(2) A korlátozás fázisai:
I. fázis:
a) a közüzemi szerződésben meghatározott hő-teljesítmény 10%-os csökkentése;
b) a felhasználók távhő felhasználás önkéntes csökkentésére történő felkérése hírközlő eszközökön keresztül (pl.: helyi televízió, rádió),
II. fázis:
a) 1. fokozat:
- az alternatív hőforrással rendelkező egyéb felhasználók felhasználásának 100%-os mértékű csökkentése;
- a használati melegvíz szolgáltatás szüneteltetése egyéb felhasználóknál;
b) 2. fokozat:
az egyéb felhasználók közüzemi szerződésben meghatározott hő-teljesítményének 80%-os csökkentése (temperálás);
c) 3. fokozat:
a lakossági felhasználó használati melegvíz szolgáltatásának szüneteltetése;
d) 4. fokozat:
A lakossági felhasználók közüzemi szerződésben meghatározott hő-teljesítményének 80%-os csökkentése (temperálás);
e) 5. fokozat:
Teljes felhasználói korlátozás.
(3) A korlátozásra szolgáló okok megszűnése után a távhőszolgáltató a korlátozást azonnal köteles feloldani. A feloldásról az Önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatni kell.


VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11.§

(1) Ez a rendelet 2013. év május hó 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény helyi végrehajtásáról szóló 35/2007. (XII.22.) önkormányzati rendelet és a módosítására kiadott 26/2008. (IX.1.) önkormányzati rendelet, a 36/2008. (XII.22.) önkormányzati rendelet továbbá a 4/2009. (II.15.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző