2013. Április 25., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
2.a - A távhőszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2.b - A Béri Balog Ádám Általános Iskola távhőszolgáltatásról való leválása.
3. - A közútkezelői hatáskörök átruházásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Tájékoztató az Írottkő Natúrparkért Egyesület munkájáról.
7. - Megállapodás a rendelőintézet működtetéséről.
8. - A 2012. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
9. - A Jurisics-vár projekt előrehaladási jelentése.
10. - A VASIVÍZ Zrt. üzemeltetési szerződése.
11. - A Kőszegi Sportklub támogatási kérelme.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
14. - Egy mappában a 2013. április 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
10. napirendi pont:
A VASIVÍZ Zrt. üzemeltetési szerződése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Törvényi változásoknak megfelelően Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012 december 20-án tárgyalta a víziközmű tulajdon átadás-átvételével kapcsolatos megállapodás tervezetét amelyet 252/2012. (XII. 20.) határozatával jóváhagyott azzal a feltétellel, hogy az átszálló vagyonról a tételes leltár 2013. március 31.-ig készüljön el.
A VASIVÍZ Zrt. a tételes vagyonleltárt megküldte Kőszeg város polgármestere részére 2013. április 5.-ével. A megküldött leltár mellett megérkezett az átadott eszközök üzemeltetésére vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés, amely biztosítaná Kőszeg Város önkormányzatának, hogy a 2011. évi CCIX (Viziközmű-szolgáltatásáról szóló) törvényben meghatározott kötelezettségének eleget tegyen.
A szolgáltató, mivel valamennyi részvénye állami, illetve önkormányzati tulajdonban van, eleget tesz a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI tv. 3.§-ában meghatározott feltételeknek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szerződéstervezetet megtárgyalni, és azt jóváhagyni szíveskedjen.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2013. április 19.

A polgármester nevében:

Danka Lajos s.k.
Városfejlesztési és Üzemeltetési osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Kőszeg Város Önkormányzata és a VASIVÍZ Zrt. közötti – jelen előterjesztés mellékletét képező - bérleti-üzemeltetési szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert az aláírására.

Felelős : Huber László polgármester
Hivatali felelős: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
Határidő: Azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)